Osnovni podaci — Mali

  • Broj stanovnika: 19 107 706
  • Broj Jehovinih svedoka: 322
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 7
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 59 341