Osnovni podaci — Crna Gora

  • Broj stanovnika: 620 029
  • Broj Jehovinih svedoka: 274
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 5
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 2 263