Osnovni podaci — Indija

  • Broj stanovnika: 1 354 051 854
  • Broj Jehovinih svedoka: 48 615
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 684
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 27 853