• Reka Dunav, Budimpešta, Mađarska — nuđenje biblijske literature