Osnovni podaci — Haiti

  • Broj stanovnika: 9 993 000
  • Broj Jehovinih svedoka: 19 951
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 282
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 501