• Katalonski zaliv, Gibraltar — nuđenje traktata Šta je Božje Kraljevstvo?

Osnovni podaci — Gibraltar

  • Broj stanovnika: 34 733
  • Broj Jehovinih svedoka: 128
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 2
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 271