Osnovni podaci — Dominika

  • Broj stanovnika: 73 897
  • Broj Jehovinih svedoka: 428
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 10
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 173