Osnovni podaci — Sen Bartelemi

  • Broj stanovnika: 9 604
  • Broj Jehovinih svedoka: 34
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 282