• Daka, Bangladeš — svedočenje pripadnicima naroda Mande

Osnovni podaci — Bangladeš

  • Broj stanovnika: 166 368 149
  • Broj Jehovinih svedoka: 303
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 6
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 549 070