Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Ponovljeni zakoni

Poglavlja

Kratak pregled

 • 1

  • Polazak s gore Horiv (1-8)

  • Postavljanje poglavara i sudija (9-18)

  • Neposlušnost naroda kod Kadis-Varne (19-46)

   • Izraelci odbijaju da uđu u Obećanu zemlju (26-33)

   • Neuspešan pohod na Hanan (41-46)

 • 2

  • Lutanje po pustinji tokom 38 godina (1-23)

  • Pobeda nad Sionom, kraljem Esevona (24-37)

 • 3

  • Pobeda nad Ogom, kraljem Vasana (1-7)

  • Podela zemlje istočno od Jordana (8-20)

  • Mojsije hrabri Isusa Navina (21, 22)

  • Mojsije neće ući u Obećanu zemlju (23-29)

 • 4

  • Mojsije podstiče narod da bude poslušan Bogu (1-14)

   • Ne zaboraviti Božja dela (9)

  • Jehova zahteva potpunu odanost (15-31)

  • Nema drugog Boga osim Jehove (32-40)

  • Gradovi utočišta istočno od Jordana (41-43)

  • Uvod u ponavljanje Zakona (44-49)

 • 5

  • Jehovin savez kod Horiva (1-5)

  • Ponavljanje Deset zapovesti (6-22)

  • Narod u strahu kod gore Sinaj (23-33)

 • 6

  • Voleti Jehovu svim svojim srcem (1-9)

   • „Čuj, Izraele“ (4)

   • Roditelji treba da poučavaju svoju decu (6, 7)

  • Ne zaboraviti Jehovu (10-15)

  • Ne iskušavati Jehovu (16-19)

  • Ispričati sledećem naraštaju šta je Bog učinio (20-25)

 • 7

  • Sedam naroda koje treba uništiti (1-6)

  • Zašto je Bog izabrao Izrael (7-11)

  • Blagoslovi za poslušnost (12-26)

 • 8

  • Podsećanje na Jehovine blagoslove (1-9)

   • „Čovek ne živi samo od hleba“ (3)

  • Ne zaboraviti Jehovu (10-20)

 • 9

  • Zašto je Bog dao zemlju Izraelcima (1-6)

  • Izrael četiri puta izazvao Jehovin gnev (7-29)

   • Zlatno tele (7-14)

   • Mojsije se zauzima za narod (15-21, 25-29)

   • Još tri prilike kad su razgnevili Jehovu (22)

 • 10

  • Dve nove kamene ploče (1-11)

  • Šta Jehova traži od Izraela (12-22)

   • Bojati se Jehove i voleti ga (12)

 • 11

  • Izraelci su videli Jehovina velika dela (1-7)

  • Obećana zemlja (8-12)

  • Nagrada za poslušnost (13-17)

  • Usaditi Božje reči u srce (18-25)

  • „Blagoslov i prokletstvo“ (26-32)

 • 12

  • Služiti Bogu na mestu koje on izabere (1-14)

  • Dopušteno je jesti meso, ali ne i krv (15-28)

  • Drugi bogovi – zamka (29-32)

 • 13

  • Postupanje sa otpadnicima (1-18)

 • 14

  • Neprikladni izrazi žalosti (1, 2)

  • Čista i nečista hrana (3-21)

  • Desetina pripada Jehovi (22-29)

 • 15

  • Opraštanje dugova svake sedme godine (1-6)

  • Pomaganje siromašnima (7-11)

  • Oslobađanje robova svake sedme godine (12-18)

  • Prvenci životinja posvećeni Bogu (19-23)

 • 16

  • Pasha; Praznik beskvasnih hlebova (1-8)

  • Praznik sedmica (9-12)

  • Praznik senica (13-17)

  • Postavljanje sudija (18-20)

  • Zabranjeni obredni stubovi i obredna debla (21, 22)

 • 17

  • Žrtve moraju biti bez mane (1)

  • Rešavanje slučajeva otpadništva (2-7)

  • Teške sudske odluke (8-13)

  • Zapovesti za budućeg kralja (14-20)

   • Kralj mora da prepiše Zakon (18)

 • 18

  • Deo koji pripada sveštenicima i Levitima (1-8)

  • Zabrana okultizma (9-14)

  • Prorok poput Mojsija (15-19)

  • Kako prepoznati lažne proroke (20-22)

 • 19

  • Krivica za prolivenu krv i gradovi utočišta (1-13)

  • Zabrana pomeranja međe (14)

  • Svedočenje na sudu (15-21)

   • Neophodna dva ili tri svedoka (15)

 • 20

  • Propisi o ratovanju (1-20)

   • Izuzeće od vojne službe (5-9)

 • 21

  • Nerazjašnjeno ubistvo (1-9)

  • Brak sa ženom zarobljenom u ratu (10-14)

  • Pravo koje ima prvenac (15-17)

  • Buntovan sin (18-21)

  • Čovek obešen na stub proklet je pred Bogom (22, 23)

 • 22

  • Obzir prema tuđim životinjama (1-4)

  • Zabrana nošenja odeće suprotnog pola (5)

  • Obzir prema životinjama (6, 7)

  • Ograda na krovu (8)

  • Šta se ne sme stavljati zajedno (9-11)

  • Kićanke na ogrtaču (12)

  • Zakoni o kršenju polnog morala (13-30)

 • 23

  • Ko ne može biti deo Božjeg zbora (1-8)

  • Čistoća logora (9-14)

  • Odbegli robovi (15, 16)

  • Zabrana prostitucije (17, 18)

  • Kamata i davanje zaveta (19-23)

  • Šta se sme jesti od roda s tuđe zemlje (24, 25)

 • 24

  • Brak i razvod (1-5)

  • Poštovanje života (6-9)

  • Milosrđe prema siromašnima (10-18)

  • Propisi o pabirčenju (19-22)

 • 25

  • Propisi o fizičkom kažnjavanju (1-3)

  • „Ne zavezuj usta biku kad vrši žito“ (4)

  • Deverski brak (5-10)

  • Kazna za povređivanje polnih organa u tuči (11, 12)

  • Ispravan teg i ispravna mera (13-16)

  • Amaličani moraju biti uništeni (17-19)

 • 26

  • Prinošenje prvina (1-11)

  • Drugo davanje desetka (12-15)

  • Izrael, Jehovino dragoceno vlasništvo (16-19)

 • 27

  • Zakon treba napisati na kamenju (1-10)

  • Na gori Eval i na gori Garizim (11-14)

  • Objavljivanje prokletstava (15-26)

 • 28

  • Blagoslovi za poslušnost (1-14)

  • Posledice neposlušnosti (15-68)

 • 29

  • Savez sa Izraelcima u moavskoj zemlji (1-13)

  • Izraelci upozoreni na neposlušnost (14-29)

   • Ono što je sakriveno i ono što je otkriveno (29)

 • 30

  • Pokajanje i povratak Jehovi (1-10)

  • Jehovine zapovesti nisu preteške (11-14)

  • Izbor između života i smrti (15-20)

 • 31

  • Bliži se Mojsijeva smrt (1-8)

  • Čitanje Zakona pred narodom (9-13)

  • Isus Navin postavljen za vođu (14, 15)

  • Proročanstvo o neposlušnosti Izraelaca (16-30)

   • Pesma koju Izraelci moraju da nauče (19, 22, 30)

 • 32

  • Mojsijeva pesma (1-47)

   • Jehova je Stena (4)

   • Izrael zaboravlja svoju Stenu (18)

   • „Moja je osveta“ (35)

   • „Veselite se, narodi, s njegovim narodom“ (43)

  • Mojsije će umreti na gori Navav (48-52)

 • 33

  • Mojsije blagosilja izraelska plemena (1-29)

   • Jehovine „večne ruke“ (27)

 • 34

  • Jehova pokazuje Mojsiju Obećanu zemlju (1-4)

  • Mojsijeva smrt (5-12)