Jezdra 10:1-44

  • Savez o otpuštanju žena iz okolnih naroda (1-14)

  • Žene iz okolnih naroda odlaze (15-44)

10  Dok se Jezdra molio+ i priznavao grehe, plačući i ležeći pred domom pravog Boga, oko njega se okupilo veliko mnoštvo Izraelaca – muškaraca, žena i dece. I narod je gorko plakao.  Tada je Sehanija, Jehilov sin,+ od Elamovih sinova*,+ rekao Jezdri: „Mi smo bili neverni našem Bogu ženeći se ženama* iz okolnih naroda.+ Ali još ima nade za Izrael.  Sklopimo sada savez s našim Bogom+ i obećajmo da ćemo otpustiti sve te žene i decu koju su rodile, prema odredbi našeg Boga, Jehove, i onih koji duboko poštuju* njegove zapovesti.+ Postupimo po Zakonu!  Ustani, jer je to tvoja dužnost, a mi ćemo biti uz tebe. Budi hrabar i uradi ono što je potrebno!“  Tada je Jezdra ustao i zatražio od svešteničkih poglavara, Levita i svih Izraelaca da se zakunu da će učiniti kako je bilo rečeno.+ I oni su se zakleli.  Jezdra se udaljio s mesta na kom je ležao pred domom pravog Boga i otišao u hramsku prostoriju* Joanana, Elijasivovog sina. Premda je tamo ušao, nije ništa jeo niti je pio vode, jer je tugovao zato što su povratnici iz izgnanstva bili neverni.+  Tada su po svoj Judinoj zemlji i po Jerusalimu proglasili da se svi povratnici iz izgnanstva okupe u Jerusalimu.  Prema odluci knezova i starešina, svakome ko ne dođe u roku od tri dana sve imanje biće zaplenjeno i on će biti odvojen od zbora* onih koji su se vratili iz izgnanstva.+  Tako su se svi ljudi iz Judinog i Venijaminovog plemena u roku od tri dana okupili u Jerusalimu, naime devetog meseca, dvadesetog dana tog meseca. Ceo narod je sedeo u dvorištu doma pravog Boga, drhteći zbog povoda tog okupljanja i zbog jake kiše. 10  Tada je sveštenik Jezdra ustao i rekao: „Vi ste postupali neverno uzimajući žene iz okolnih naroda,+ i tako ste učinili da Izraelova krivica postane još veća. 11  Sada priznajte greh Jehovi, Bogu svojih predaka, i postupite po njegovoj volji. Odvojte se od drugih naroda i od tih žena kojima ste se oženili.“+ 12  Tada je ceo narod* glasno odgovorio: „Dužni smo da učinimo tačno onako kako si nam rekao. 13  Ali naroda ima mnogo, a sada je kišno doba i ne može se stajati napolju. Osim toga, ovo ne može da se završi za dan ili dva, jer je mnogo nas koji smo zgrešili. 14  Zato te sada molimo da naši knezovi zastupaju ceo narod,+ i neka svi iz naših gradova koji su uzeli žene iz okolnih naroda dođu u određeno vreme, zajedno sa starešinama i sudijama iz svakog grada, da bi naš Bog prestao da se gnevi na nas.“ 15  Međutim, Asailov sin Jonatan i Tekujev sin Jazija bili su protiv toga, a podupirali su ih Leviti Mesulam i Savetaj.+ 16  Ali povratnici iz izgnanstva učinili su kako je bilo dogovoreno. Sveštenik Jezdra i poglavari njihovih plemenskih porodica, svi određeni poimence, odvojili su se prvog dana desetog meseca da sve ispitaju. 17  Do prvog dana prvog meseca završili su sa svima koji su se oženili ženama iz okolnih naroda. 18  Utvrdili su da je među onima koji su uzeli žene iz okolnih naroda+ bilo i nekih svešteničkih sinova – od sinova Isusa,+ Josedekovog sina, i njegove braće: Masija, Elijezer, Jariv i Godolija. 19  Ali oni su obećali* da će otpustiti svoje žene i da će, zato što su krivi, prineti ovna iz stada za svoju krivicu.+ 20  Od Imirovih sinova:+ Ananije i Zevadija; 21  od Harimovih sinova:+ Masija, Ilija, Semaja, Jehilo i Ozija; 22  od Pashorovih sinova:+ Elioinaj, Masija, Ismailo, Natanailo, Jozavad i Eleasa. 23  Od Levita: Jozavad, Simej, Kelaja (to jest Kelita), Petaja, Juda i Elijezer; 24  od pevača Elijasiv; od vratara: Salum, Telem i Urije. 25  Od Izraela, od Farosovih sinova:+ Ramija, Jizija, Malhija, Mijamin, Eleazar, Malhija i Venaja; 26  od Elamovih sinova:+ Matanija, Zaharija, Jehilo,+ Avdije, Jeremot i Ilija; 27  od Zatujevih sinova:+ Elioinaj, Elijasiv, Matanija, Jeremot, Zavad i Aziza; 28  od Vivajevih sinova:+ Joanan, Ananija, Zavaj i Atlaj; 29  od Vanijevih sinova: Mesulam, Maluh, Adaja, Jasuv, Seal i Jeremot; 30  od Fat-Moavovih sinova:+ Adna, Helal, Venaja, Masija, Matanija, Veseleilo, Vinuj i Manasija; 31  od Harimovih sinova:+ Elijezer, Jesija, Malhija,+ Semaja, Simeon, 32  Venijamin, Maluh i Semarija; 33  od Asumovih sinova:+ Matenaj, Matata, Zavad, Elifelet, Jeremaj, Manasija i Simej; 34  od Vanijevih sinova: Madaja, Amram, Uilo, 35  Venaja, Vedija, Heluj, 36  Vanija, Merimot, Elijasiv, 37  Matanija, Matenaj i Jasiv; 38  od Vinujevih sinova: Simej, 39  Selemija, Natan, Adaja, 40  Mahnadevaj, Sasaj, Saraj, 41  Azareilo, Selemija, Semarija, 42  Salum, Amarija i Josif; 43  od Nevonovih sinova: Jeilo, Matatija, Zavad, Zevina, Jadav, Joilo i Venaja. 44  Svi su se oni oženili ženama iz okolnih naroda,+ ali su otpustili i te žene i decu koju su im rodile.+

Fusnote

U ovom poglavlju reč „sinovi“ može da znači i „potomci“.
Ili: „dovodeći u svoje domove žene“.
Doslovno: „koji drhte pred“.
Ili: „trpezariju“.
Ili: „skupštine“. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „skupština“. Videti Rečnik pojmova.
Doslovno: „pružili ruku“.