Isus Navin 21:1-45

  • Gradovi za Levite (1-42)

    • Za Aronove potomke (9-19)

    • Za preostale Katove porodice (20-26)

    • Za Girsonove potomke (27-33)

    • Za Merarijeve potomke (34-40)

  • Jehovina obećanja ispunjena (43-45)

21  Poglavari plemenskih porodica u Levijevom plemenu prišli su svešteniku Eleazaru,+ Isusu, Navinovom sinu, i poglavarima plemenskih porodica u izraelskim plemenima,  pa su im u Silomu,+ u hananskoj zemlji, rekli: „Jehova je preko Mojsija zapovedio da nam se daju gradovi u kojima ćemo živeti, kao i pašnjaci oko njih za našu stoku.“+  Zato su Izraelci od svog nasledstva dali Levitima te gradove+ s okolnim pašnjacima, baš kao što je Jehova zapovedio.+  Najpre je žreb pao na Katove porodice.+ Leviti koji su bili potomci sveštenika Arona dobili su žrebom 13 gradova od Judinog plemena,+ Simeonovog plemena+ i Venijaminovog plemena.+  Ostalim Katovim potomcima je pripalo* deset gradova od porodica Jefremovog plemena,+ Danovog plemena i od polovine Manasijinog plemena.+  Girsonovim potomcima+ je pripalo 13 gradova od porodica Isaharovog plemena, Asirovog plemena, Neftalimovog plemena i od polovine Manasijinog plemena u Vasanu.+  Merarijevim potomcima+ po njihovim porodicama pripalo je 12 gradova od Ruvimovog plemena, Gadovog plemena i Zavulonovog plemena.+  Tako su Izraelci žrebom dali Levitima te gradove sa okolnim pašnjacima, kao što je Jehova zapovedio preko Mojsija.+  Od Judinog plemena i Simeonovog plemena dali su sledeće gradove koji se navode poimence,+ 10  a koji su pripali Aronovim sinovima, Levitima iz Katovih porodica, jer je na njih pao prvi žreb. 11  Oni su dobili Kirijat-Arvu+ (Arva je bio Enakov otac), to jest Hevron,+ u Judinim brdima, i sve obližnje pašnjake. 12  A polje oko tog grada i okolna mesta dali su Jefonijinom sinu Halevu.+ 13  Sinovi sveštenika Arona dobili su Hevron+ s pašnjacima kao grad utočišta za ubice,+ zatim Livnu+ s pašnjacima, 14  Jatir+ s pašnjacima, Estemoju+ s pašnjacima, 15  Olon+ s pašnjacima, Davir+ s pašnjacima, 16  Ajin+ s pašnjacima, Jutu+ s pašnjacima i Vet-Semes s pašnjacima – devet gradova od ta dva plemena. 17  Od Venijaminovog plemena: Gavaon+ s pašnjacima, Gavu s pašnjacima,+ 18  Anatot+ s pašnjacima i Almon s pašnjacima – četiri grada. 19  Tako su Aronovi potomci, sveštenici, dobili ukupno 13 gradova s pašnjacima.+ 20  Levitima od preostalih porodica Katovih potomaka žrebom su pripali gradovi od Jefremovog plemena. 21  Oni su u Jefremovim brdima dobili Sihem+ s pašnjacima kao grad utočišta za ubice,+ zatim Gezer+ s pašnjacima, 22  Kivsajim s pašnjacima i Vet-Oron+ s pašnjacima – četiri grada. 23  Od Danovog plemena: Elteke s pašnjacima, Giveton s pašnjacima, 24  Ajalon+ s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima – četiri grada. 25  Od polovine Manasijinog plemena: Tanah+ s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima – dva grada. 26  Tako su ostale porodice Katovih potomaka dobile ukupno deset gradova s pašnjacima. 27  Girsonovi potomci+ među levitskim porodicama dobili su od polovine Manasijinog plemena Golan+ s pašnjacima u Vasanu kao grad utočišta za ubice i Vesteru s pašnjacima – dva grada. 28  Od Isaharovog plemena:+ Kision s pašnjacima, Davrat+ s pašnjacima, 29  Jarmut s pašnjacima i En-Ganim s pašnjacima – četiri grada. 30  Od Asirovog plemena:+ Misal s pašnjacima, Avdon s pašnjacima, 31  Helkat+ s pašnjacima i Reov+ s pašnjacima – četiri grada. 32  Od Neftalimovog plemena: Kedes+ u Galileji s pašnjacima kao grad utočišta+ za ubice, zatim Amot-Dor s pašnjacima i Kartan s pašnjacima – tri grada. 33  Tako su Girsonovi potomci po svojim porodicama dobili ukupno 13 gradova s pašnjacima. 34  Porodice Merarijevih potomaka,+ preostali Leviti, dobili su od Zavulonovog plemena+ Jokneam+ s pašnjacima, Kartu s pašnjacima, 35  Dimnu s pašnjacima i Nalal+ s pašnjacima – četiri grada. 36  Od Ruvimovog plemena: Vosor+ s pašnjacima, Jasu s pašnjacima,+ 37  Kedimot s pašnjacima i Mifat s pašnjacima – četiri grada. 38  Od Gadovog plemena:+ Ramot u Galadu+ s pašnjacima kao grad utočišta za ubice, zatim Mahanaim+ s pašnjacima, 39  Esevon+ s pašnjacima i Jazir+ s pašnjacima – ukupno četiri grada. 40  Tako su Merarijevi potomci po svojim porodicama, oni koji su preostali od levitskih porodica, dobili ukupno 12 gradova. 41  Tako je Levitima u zemlji koju su Izraelci dobili u nasledstvo pripalo ukupno 48 gradova s pašnjacima.+ 42  Svi ti gradovi imali su pašnjake unaokolo – tako je bilo sa svakim gradom. 43  Tako je Jehova dao Izraelu svu zemlju za koju se zakleo njihovim precima da će im je dati,+ i oni su je zauzeli i naselili se u njoj.+ 44  Jehova im je dao i mir na svim njihovim granicama, baš kao što se zakleo njihovim precima,+ tako da im se nijedan njihov neprijatelj nije mogao odupreti.+ Jehova im je predao u ruke sve njihove neprijatelje.+ 45  Od svih dobrih obećanja koja je Jehova dao izraelskom narodu nije ostalo neispunjeno nijedno obećanje, sva su se ispunila.+

Fusnote

Ili: „žrebom pripalo“.