Isus Navin 19:1-51

  • Nasledstvo Simeonovog plemena (1-9)

  • Nasledstvo Zavulonovog plemena (10-16)

  • Nasledstvo Isaharovog plemena (17-23)

  • Nasledstvo Asirovog plemena (24-31)

  • Nasledstvo Neftalimovog plemena (32-39)

  • Nasledstvo Danovog plemena (40-48)

  • Nasledstvo Isusa Navina (49-51)

19  Drugi žreb+ je pao na Simeona, na Simeonovo pleme+ po njegovim porodicama. Njihovo nasledstvo bilo je unutar nasledstva Judinog plemena.+  Njima su u nasledstvo pripali Virsaveja+ sa Savom, Molada,+  Asar-Sual,+ Vala, Asem,+  Eltolad,+ Vetul, Orma,  Siklag,+ Vet-Markavot, Asar-Susa,  Vet-Levaot+ i Saruen – 13 gradova s njihovim okolnim mestima.  Ajin, Rimon, Eter i Asan+ – četiri grada s njihovim okolnim mestima,  i sva mesta oko tih gradova sve do Valat-Vira, to jest južnog Ramata. To je bilo nasledstvo Simeonovog plemena po njegovim porodicama.  Simeonovi potomci dobili su u nasledstvo deo područja Judinog plemena, jer je deo koji su Judini potomci dobili bio prevelik za njih. Zato su Simeonovi potomci dobili u posed zemlju unutar njihovog nasledstva.+ 10  Treći žreb+ je pao na Zavulonove+ potomke po njihovim porodicama. Granica njihovog nasledstva prostirala se sve do Sarida. 11  Zatim se penjala na zapad prema Marali i pružala se do Davaseta, a odatle do doline* koja je ispred Jokneama. 12  Od Sarida je skretala na istok, prema sunčevom izlasku, do granice Kislot-Tavora, pa je išla na Davrat+ i penjala se do Jafe. 13  Odatle je išla na istok, prema sunčevom izlasku, do Gat-Efera+ i Ita-Kasina pa je izlazila na Rimon i pružala se do Neje. 14  Severno od nje granica je skretala prema Anatonu, a završavala se u dolini Jeftail. 15  Tu su bili i Katat, Nalal, Simron,+ Idala i Vitlejem+ – 12 gradova s njihovim okolnim mestima. 16  To je bilo nasledstvo Zavulonovih potomaka po njihovim porodicama.+ To su bili njihovi gradovi s okolnim mestima. 17  Četvrti žreb+ je pao na Isahara,+ na Isaharove potomke po njihovim porodicama. 18  Gradovi na njihovoj granici bili su: Jezrael,+ Kesulot, Sunam,+ 19  Aferajim, Seon, Anaharat, 20  Ravit, Kision, Aves, 21  Remet, En-Ganim,+ En-Ada i Vet-Fasis. 22  Ta granica je sezala do Tavora,+ Sahasime i Vet-Semesa i izlazila je na Jordan. Tu je bilo 16 gradova s njihovim okolnim mestima. 23  To je bilo nasledstvo Isaharovog plemena po njegovim porodicama.+ To su bili njihovi gradovi s okolnim mestima. 24  Peti žreb+ je pao na Asirovo+ pleme po njegovim porodicama. 25  Gradovi na njihovoj granici bili su: Helkat,+ Alija, Veten, Ahsav, 26  Alameleh, Amad i Misal. Granica se na zapadu pružala do Karmila+ i do Sihor-Livnata, 27  a zatim je skretala prema istoku do Vet-Dagona i pružala se do Zavulona i severne strane doline Jeftail, do Vet-Emeka i Naila, a onda je išla levo od Kavula, 28  a zatim prema Hevronu, Reovu, Amonu, Kani i sve do Velikog Sidona.+ 29  Odatle je granica skretala prema Rami i išla sve do utvrđenog grada Tira.+ Zatim je skretala prema Osi i izlazila na more u području Ahsiva. 30  Tu su bili i Ama, Afek+ i Reov+ – 22 grada s njihovim okolnim mestima. 31  To je bilo nasledstvo Asirovog plemena po njegovim porodicama.+ To su bili njihovi gradovi s okolnim mestima. 32  Šesti žreb+ je pao na Neftalimove potomke, na Neftalimove potomke po njihovim porodicama. 33  Njihova granica išla je od Elafa, od velikog drveta u Sananimu,+ i od Adami-Nekeva i Javnila pa sve do Lakuma, i izlazila je na Jordan. 34  Na zapadu je granica išla prema Aznot-Tavoru, a odatle prema Ukoku i pružala se na jugu do Zavulona, na zapadu do Asira i na istoku do Jude kod Jordana. 35  Utvrđeni gradovi bili su: Sidim, Ser, Amat,+ Rakat, Hinerot, 36  Adama, Rama, Asor,+ 37  Kedes,+ Edrain, En-Asor, 38  Iron, Migdalil, Orem, Vet-Anat i Vet-Semes+ – 19 gradova s njihovim okolnim mestima. 39  To je bilo nasledstvo Neftalimovog plemena po njegovim porodicama.+ To su bili njihovi gradovi s okolnim mestima. 40  Sedmi žreb+ je pao na Danovo+ pleme po njegovim porodicama. 41  Gradovi na granici njihovog nasledstva bili su: Saraja,+ Estaol, Ir-Semes, 42  Salavin,+ Ajalon,+ Jetla, 43  Elon, Tamna,+ Akaron,+ 44  Elteke, Giveton,+ Valat, 45  Jud, Vani-Varak, Gat-Rimon,+ 46  Me-Jarkon i Rakon, gde je granica prolazila nasuprot Jopi.+ 47  Ali Danovom plemenu bilo je premalo područje koje su dobili.+ Zato su oni krenuli u rat protiv Lesema,+ osvojili ga i sve u njemu pobili mačem. Zatim su ga zauzeli i naselili se u njemu. Tada su Lesem prozvali Dan, po imenu svog praoca Dana.+ 48  To je bilo nasledstvo Danovog plemena po njegovim porodicama. To su bili njihovi gradovi s okolnim mestima. 49  Tako su završili podelu zemlje po područjima. Tada su Izraelci dali među sobom nasledstvo Isusu, Navinovom sinu. 50  Po Jehovinoj zapovesti dali su mu grad koji je tražio, Tamnat-Sarah+ u Jefremovim brdima. On je obnovio grad i naselio se u njemu. 51  To su bila nasledstva koja su sveštenik Eleazar, Isus, Navinov sin, i poglavari plemenskih porodica u Izraelu žrebom razdelili+ pred Jehovom u Silomu,+ na ulazu u šator sastanka.+ Tako su završili podelu zemlje.

Fusnote

Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.