Isus Navin 15:1-63

  • Nasledstvo Judinog plemena (1-12)

  • Halevova ćerka dobija zemlju (13-19)

  • Gradovi Judinog plemena (20-63)

15  Deo koji je pripao*+ Judinom plemenu po njegovim porodicama prostirao se do edomske+ granice, pustinje Zin i južnog kraja Negeva.  Njihova južna granica išla je od zaliva na južnom kraju Slanog mora*.+  Odatle se pružala na jug, prema obronku Akravim.+ Zatim je išla preko Zina, nakon čega se od juga penjala do Kadis-Varne,+ pa je išla do Esrona, a onda se penjala do Adara i skretala prema Karki.  Zatim se pružala do Aselmona+ i spajala se s dolinom reke* Egipat,+ a na kraju je izlazila na more*. To je bila njihova južna granica.  Istočna granica bila je Slano more* do ušća Jordana, a severna granica morski zaliv, kod ušća Jordana.+  Ta granica se penjala do Vet-Ogle+ i pružala se severno do Vet-Arave.+ Zatim se penjala do kamena Ruvimovog sina Voana.+  Odatle se pružala do Davira, koji se nalazi u dolini Ahor,+ pa je skretala na sever prema Galgalu,+ koji leži ispred uzbrdice Adumim, južno od te rečne doline. Zatim je granica išla do vode En-Semes+ i završavala se kod En-Rogila.+  Odatle je granica išla do doline Enomovog sina,+ do obronka Jevusej+ na jugu, to jest do Jerusalima.+ Potom se penjala do vrha gore koja je sa zapadne strane doline Enom, a ta gora se nalazi na severnom kraju Refaimske doline.  S vrha te gore granica je išla ka izvoru Neftoji,+ a zatim prema gradovima na gori Efron. Odatle je granica išla do Vale, to jest do Kirijat-Jarima.+ 10  Od Vale je skretala na zapad prema gori Sir i išla je do obronka gore Jarim na severu, to jest do Hasalona. Zatim se spuštala do Vet-Semesa+ i išla do Tamne.+ 11  Odatle je izlazila na severni obronak Akarona.+ Zatim se pružala prema Sikronu, išla do gore Vale, a onda je izlazila na Javnil. Na kraju je izlazila na more. 12  Zapadna granica bila je obala Velikog mora*.+ To su bile granice Judinih potomaka sa svih strana, po njihovim porodicama. 13  Jefonijinom sinu Halevu+ Isus je dao nasledstvo među Judinim potomcima, kao što mu je Jehova zapovedio. Naime, dao mu je Kirijat-Arvu (Arva je bio Enakov otac), to jest Hevron.+ 14  Odande je Halev oterao tri Enakova sina:+ Sesaja, Ahimana i Talmaja,+ Enakove potomke. 15  Zatim je odatle krenuo na stanovnike Davira.+ (Davir se ranije zvao Kirijat-Sefer.) 16  Tada je Halev rekao: „Onom ko napadne Kirijat-Sefer i osvoji ga, daću svoju ćerku Ahsu za ženu.“ 17  Osvojio ga je Gotonilo,+ sin Keneza,+ Halevovog brata. Zato mu je Halev dao svoju ćerku Ahsu+ za ženu. 18  Kada je polazila u dom svog muža, nagovarala ga je da zatraži jedno polje od njenog oca. Zatim je sišla s magarca*, a Halev ju je upitao: „Šta želiš?“+ 19  Ona mu je odgovorila: „Molim te, blagoslovi me. Pošto si mi dao deo zemlje na jugu*, daj mi i Gulot-Majim*.“ I on joj je dao Gornji Gulot i Donji Gulot. 20  To je nasledstvo Judinog plemena po njihovim porodicama. 21  Gradovi u najudaljenijem kraju Judinog plemena prema edomskoj granici+ na jugu bili su: Kavseil, Eder, Jagur, 22  Kina, Dimona, Adada, 23  Kedes, Asor, Itnan, 24  Zif, Telem, Valot, 25  Asor-Adata, Kiriot-Esron, to jest Asor, 26  Amam, Sema, Molada,+ 27  Asar-Gada, Esmon, Vet-Felet,+ 28  Asar-Sual, Virsaveja,+ Viziotija, 29  Vala, Im, Asem, 30  Eltolad, Hesil, Orma,+ 31  Siklag,+ Madmana, Sansana, 32  Levaot, Sileim, Ajin i Rimon+ – ukupno 29 gradova s njihovim okolnim mestima. 33  U Šefeli:+ Estaol, Saraja,+ Asna, 34  Zanoja, En-Ganim, Tafuja, Inam, 35  Jarmut, Odolam,+ Sohot, Azika,+ 36  Sagarim,+ Aditajim, Gedira i Gedirotajim* – 14 gradova s njihovim okolnim mestima. 37  Sevan, Adasa, Migdal-Gad, 38  Dilan, Mispa, Jokteil, 39  Lahis,+ Voskat, Jeglon, 40  Havon, Lamas, Hitlis, 41  Gedirot, Vet-Dagon, Nama, Makida+ – 16 gradova s njihovim okolnim mestima. 42  Livna,+ Eter, Asan,+ 43  Jefta, Asna, Nesiv, 44  Keila, Ahsiv, Marisa – devet gradova s njihovim okolnim mestima. 45  Akaron sa svojim okolnim gradovima i mestima. 46  Od Akarona prema zapadu sve što se nalazi pokraj Azota i njegovih okolnih mesta. 47  Azot+ sa svojim okolnim gradovima i mestima. Gaza+ sa svojim okolnim gradovima i mestima, sve do doline reke Egipat i Velikog mora* s priobalnim područjem.+ 48  A u brdovitom području: Samir, Jatir,+ Sohot, 49  Dana, Kirijat-Sana, to jest Davir, 50  Anav, Estemon,+ Anim, 51  Gesem,+ Olon i Gilon+ – 11 gradova s njihovim okolnim mestima. 52  Arav, Duma, Esan, 53  Janum, Vet-Tafuja, Afeka, 54  Humata, Kirijat-Arva, to jest Hevron+ i Sior – devet gradova s njihovim okolnim mestima. 55  Maon,+ Karmil, Zif,+ Juta, 56  Jezrael, Jogdeam, Zanoja, 57  Kain, Gavaja i Tamna+ – deset gradova s njihovim okolnim mestima. 58  Alul, Vet-Sur, Gedor, 59  Marat, Vet-Anot i Eltekon – šest gradova s njihovim okolnim mestima. 60  Kirijat-Val, to jest Kirijat-Jarim+ i Rava – dva grada s njihovim okolnim mestima. 61  A u pustinji: Vet-Arava,+ Midin, Sehaha, 62  Nivsan, Grad soli i En-Gad+ – šest gradova s njihovim okolnim mestima. 63  Judino pleme nije moglo da otera+ Jevuseje+ koji su živeli u Jerusalimu.+ Zato Jevuseji žive s Judinim potomcima u Jerusalimu sve do danas.

Fusnote

Ili: „žrebom pripao“.
To jest Mrtvog mora.
Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.
To jest Veliko more ili Sredozemno more.
To jest Mrtvo more.
To jest Sredozemnog mora.
Ili možda: „Dok je sedela na magarcu, pljesnula je rukama da dozove svog oca“.
Ili: „Negev“.
Moguće je da „Gulot-Majim“ znači „izvori vode“.
Ili možda: „Gedira sa svojim torovima“.
To jest Sredozemnog mora.