Isus Navin 13:1-33

  • Neosvojena područja (1-7)

  • Podela zemlje istočno od Jordana (8-14)

  • Nasledstvo Ruvimovog plemena (15-23)

  • Nasledstvo Gadovog plemena (24-28)

  • Nasledstvo Manasijinog plemena istočno od Jordana (29-32)

  • Jehova je nasledstvo Levijevog plemena (33)

13  Isus je ostario i zašao u godine.+ Tada mu je Jehova rekao: „Ti si ostario i zašao u godine, a još mnogo zemlje je ostalo neosvojeno.  Ovo je zemlja koja je ostala:+ celo područje gde žive Filisteji i Gesureji+  (od rukavca Nila* istočno od* Egipta, pa sve do granice Akarona na severu, što se računalo kao područje koje pripada Hanancima)+ i područje pet filistejskih knezova,+ onih iz Gaze, Azota,+ Askalona,+ Gata+ i Akarona;+ područje Aveja+  na jugu; sva hananska zemlja; Meara, koja pripada Sidoncima,+ sve do Afeka, do amorejske granice;  gevalska zemlja+ i sav Livan prema istoku, od Val-Gada u podnožju gore Ermon do Levo-Emata*;+  zemlja svih koji žive u brdima, od Livana+ do Misrefota+ i područje Sidonaca.+ Ja ću ih oterati* pred Izraelcima.+ A ti samo razdeli tu zemlju Izraelu u nasledstvo, kao što sam ti zapovedio.+  Razdeli sada tu zemlju i neka je u nasledstvo dobiju devet plemena i polovina Manasijinog plemena.“+  Druga polovina Manasijinog plemena, Ruvimovo pleme i Gadovo pleme dobili su svoje nasledstvo koje im je Mojsije dao istočno od Jordana, upravo onako kako im je dodelio Jehovin sluga Mojsije:+  od Aroira,+ koji se nalazi na rubu doline* Arnon,+ zatim grad koji je usred te doline i svu medevsku visoravan do Devona; 10  sve gradove amorejskog kralja Siona koji je vladao u Esevonu, sve do granice Amonaca;+ 11  Galad i zemlju Gesureja i Mahateja,+ svu goru Ermon i sav Vasan+ do Salhe;+ 12  celo kraljevstvo vasanskog kralja Oga koji je vladao u Astarotu i u Edrainu. (On je bio među preostalima od Refaimovih potomaka.)+ Te kraljeve Mojsije je porazio i oterao*.+ 13  Ali Izraelci nisu oterali*+ Gesureje i Mahateje, pa tako stanovnici Gesura i Mahata sve do danas žive među njima. 14  Jedino Levijevom plemenu nije dao nasledstvo.+ Njihovo nasledstvo su žrtve koje se spaljuju pred Jehovom,+ Izraelovim Bogom, kao što im je i obećao.+ 15  Mojsije je dao nasledstvo Ruvimovom plemenu po njihovim porodicama. 16  Oni su dobili područje od Aroira, koji se nalazi na rubu doline Arnon, zatim grad koji je usred te doline i svu medevsku visoravan; 17  Esevon i njegove okolne gradove+ koji su na visoravni, Devon, Vamot-Val, Vet-Val-Meon,+ 18  Jasu,+ Kedimot,+ Mifat,+ 19  Kirijatajim, Sivmu,+ Zaret-Sar na gori iznad doline, 20  Vet-Fegor, obronke Fazge,+ Vet-Jesimot,+ 21  sve gradove na toj visoravni i celo kraljevstvo amorejskog kralja Siona koji je vladao u Esevonu.+ Mojsije je porazio njega,+ kao i madijanske poglavare Evina, Rekema, Sura, Ora i Revu+ – Sionove vazale* koji su živeli u toj zemlji. 22  Među onima koje su Izraelci pobili mačem bio je i gatar+ Valam,+ Veorov sin. 23  Granica Ruvimovog plemena bio je Jordan. To područje je bilo nasledstvo Ruvimovog plemena po njihovim porodicama i to su njihovi gradovi s okolnim mestima. 24  Mojsije je dao nasledstvo i Gadovom plemenu po njihovim porodicama. 25  Oni su dobili ovo područje: Jazir,+ sve gradove u Galadu, polovinu zemlje Amonaca+ sve do Aroira, koji je nasuprot Ravi;+ 26  područje od Esevona+ do Ramot-Mispe i Vetonima, i od Mahanaima+ do davirske granice; 27  a u dolini Vet-Aran, Vet-Nimru,+ Sokot+ i Safon, ostali deo kraljevstva Siona, esevonskog kralja.+ Jordan je bio granica tog područja sve do južnog kraja Hinerotskog mora*.+ Granica je bila istočna strana Jordana. 28  To je nasledstvo Gadovog plemena po njihovim porodicama i to su njihovi gradovi s okolnim mestima. 29  Mojsije je dao nasledstvo i polovini Manasijinog plemena po njihovim porodicama.+ 30  Oni su dobili područje od Mahanaima,+ sav Vasan, celo kraljevstvo vasanskog kralja Oga, sva Jairova+ sela u Vasanu u kojima su ljudi živeli pod šatorima, 60 gradova. 31  Polovina Galada, Astarot i Edrain,+ gradovi Ogovog kraljevstva u Vasanu, pripali su sinovima Manasijinog sina Mahira, i to polovini Mahirovih sinova+ po njihovim porodicama. 32  To im je Mojsije predao u nasledstvo kada su bili u pustim moavskim ravnicama, s druge strane Jordana, istočno od Jerihona.+ 33  Ali Levijevom plemenu Mojsije nije dao nasledstvo.+ Njihovo je nasledstvo Jehova, Izraelov Bog, kao što im je i obećao.+

Fusnote

Ili: „od Sihora“.
Doslovno: „ispred“.
Ili: „do ulaza u Emat“.
Ili: „oduzeću im zemlju“.
Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.
Ili: „oduzeo im zemlju“.
Ili: „oduzeli zemlju“.
To jest kraljeve koji su bili pod Sionovom vlašću.
To jest Genezaretskog jezera ili Galilejskog mora.