Postanak 36:1-43

36  Ovo su događaji iz života* Isava, to jest Edoma.+  Isav je uzeo sebi žene od hananskih kćeri:+ Adu,+ kćer Elona Hetejina,+ Olivemu,+ kćer Ane, unuku Sevegona Jevejina,  i Vasematu,+ kćer Ismaila, sestru Navajota.+  Ada je Isavu rodila Elifasa, Vasemata je rodila Raguila,  a Olivema je rodila Jeusa, Jegloma i Koreja.+ To su Isavovi sinovi koji su mu se rodili u hananskoj zemlji.  Isav je uzeo svoje žene, sinove i kćeri i sve duše svog doma, svoju stoku i sve druge životinje i sve svoje blago+ koje je stekao u hananskoj zemlji, i otišao je u drugu zemlju daleko od svog brata Jakova.+  Oni su imali toliko dobara da više nisu mogli živeti zajedno, i zemlja u kojoj su boravili nije im bila dovoljno velika jer su imali mnogo stoke.+  Tako se Isav nastanio u brdovitom području Sira.+ Isav je Edom.+  Ovo su događaji iz života* Isava, oca Edomaca, u brdovitom području Sira.+ 10  Ovo su imena Isavovih sinova: Elifas, sin Isavove žene Ade, i Raguilo, sin Isavove žene Vasemate.+ 11  Elifasovi sinovi su Teman,+ Omar, Sofar, Gotom i Kenez.+ 12  Inoča* Isavovog sina Elifasa zvala se Timna.+ Ona je Elifasu rodila Amalika.+ To su sinovi Isavove žene Ade. 13  Ovo su Raguilovi sinovi: Nahat, Zara, Sama i Moza.+ To su sinovi Isavove žene Vasemate.+ 14  Ovo su sinovi Isavove žene Oliveme, kćeri Ane, unuke Sevegona, koje je rodila Isavu: Jeus, Jeglom i Korej.+ 15  Ovo su knezovi*+ Isavovih sinova: sinovi Elifasa, Isavovog prvenca: knez Teman,+ knez Omar, knez Sofar, knez Kenez, 16  knez Korej, knez Gotom, knez Amalik. To su knezovi u edomskoj zemlji koji su potekli od Elifasa.+ To su Adini sinovi. 17  Ovo su sinovi Isavovog sina Raguila: knez Nahat, knez Zara, knez Sama, knez Moza. To su knezovi u edomskoj zemlji+ koji su potekli od Raguila. To su sinovi Isavove žene Vasemate. 18  A ovo su sinovi Isavove žene Oliveme: knez Jeus, knez Jeglom, knez Korej. To su knezovi koji su potekli od Isavove žene Oliveme, kćeri Ane. 19  To su Isavovi sinovi, i to su knezovi koji su potekli od njih. Isav je Edom.+ 20  Ovo su sinovi Sira Horejina, koji su živeli u toj zemlji:+ Lotan, Soval, Sevegon, Ana,+ 21  Dison, Eser i Disan.+ To su knezovi Horeja, sinovi Sira, u edomskoj zemlji. 22  Lotanovi sinovi su Horija i Eman. Lotanova sestra je Timna.+ 23  Ovo su Sovalovi sinovi: Golam, Manahat, Eval, Sefija i Onam. 24  Ovo su Sevegonovi sinovi: Aja i Ana. To je onaj Ana koji je našao tople izvore u pustinji dok je čuvao magarce svog oca Sevegona.+ 25  Ovo su Anina deca: Dison i Olivema, kći Ane. 26  Ovo su Disonovi sinovi: Amada, Asvan, Itran i Haran.+ 27  Ovo su Eserovi sinovi: Valan, Zavan i Akan. 28  Ovo su Disanovi sinovi: Uz i Aran.+ 29  Ovo su knezovi Horeja: knez Lotan, knez Soval, knez Sevegon, knez Ana, 30  knez Dison, knez Eser, knez Disan.+ To su knezovi Horeja u zemlji Siru. 31  Ovo su kraljevi koji su vladali u edomskoj zemlji+ pre nego što je nad Izraelovim sinovima počeo da vlada kralj.+ 32  Vela, Veorov sin, počeo je da vlada u Edomu,+ a njegov grad zvao se Denava. 33  Posle Veline smrti, počeo je da vlada Jovav, sin Zare iz Vosore.+ 34  Posle Jovavove smrti, počeo je da vlada Asom iz zemlje Temanaca.+ 35  Posle Asomove smrti, počeo je da vlada Adad, Varadov sin, koji je porazio Madijance+ na moavskom polju,+ a njegov grad se zvao Getem.+ 36  Posle Adadove smrti, počeo je da vlada Samada iz Masekasa.+ 37  Posle Samadine smrti, počeo je da vlada Saul iz Rovota na reci.+ 38  Posle Saulove smrti, počeo je da vlada Valenon, Ahvorov sin.+ 39  Posle smrti Valenona, Ahvorovog sina, počeo je da vlada Adar. Njegov grad se zvao Fogor, a njegova žena se zvala Meteveila, kćer Matraide, Mezevove kćeri.+ 40  Ovo su imena Isavovih knezova po njihovim porodicama, po njihovim mestima, po njihovim imenima: knez Timna, knez Alva, knez Jetet,+ 41  knez Olivema, knez Ila, knez Finon,+ 42  knez Kenez, knez Teman, knez Mivsar,+ 43  knez Magedilo, knez Iram. To su Edomovi+ knezovi prema njihovim prebivalištima u zemlji koju su zauzeli.+ To je Isav, otac Edomaca.+

Fusnote

 Ili: „Ovo je istorija“.
 Ili: „Ovo je istorija“.
 Vidi fusnotu za Pst 22:24.
 Ili: „šeici“.