Postanak 10:1-32

10  Ovo su događaji iz života* Nojevih sinova,+ Sima, Hama i Jafeta. Posle potopa rodili su im se sinovi.+  Jafetovi sinovi bili su Gomer,+ Magog,+ Madaj,+ Javan,+ Tuval,+ Meseh+ i Tiras.+  Gomerovi sinovi bili su Ashanas,+ Rifat+ i Togarma.+  Javanovi sinovi bili su Elisa,+ Tarsis,+ Kitim+ i Dodanim.+  Od njih potiču narodi koji žive na ostrvima,* koji su se proširili po svojim zemljama, svako prema svom jeziku, prema svojoj porodici, prema svom narodu.  Hamovi sinovi bili su Hus,+ Misraim,+ Fut+ i Hanan.+  Husovi sinovi bili su Seva,+ Evila, Savata, Regma+ i Savataka. Regmini sinovi su Sava i Dedan.+  Husu se rodio Nevrod.+ On je bio prvi moćan čovek na zemlji.  Bio je moćan lovac koji se protivio Jehovi. Zato se kaže: „Baš kao Nevrod, moćan lovac koji se protivio Jehovi.“+ 10  On je najpre kraljevao nad Vavelom,+ Orehom,+ Arhadom i Halnom, u zemlji Senar.+ 11  Iz te zemlje otišao je u Asiriju+ i počeo je da zida Ninivu,+ Rovot, Halah 12  i Dasem koji je bio između Ninive i Halaha: oni zajedno sačinjavaju veliki grad.* 13  Misraimu+ su se rodili Ludim,+ Anamim, Leavim, Naftuhim,*+ 14  Patrusim,+ Hasluhim+ (od koga potiču Filisteji)+ i Kaftorim.*+ 15  Od Hanana su potekli Sidon,+ njegov prvenac, i Het,+ 16  zatim Jevuseji,+ Amoreji,+ Gergeseji, 17  Jeveji,+ Arukeji, Aseneji, 18  Arvadeji,+ Samareji i Amateji.+ Posle su se hananska plemena rasejala. 19  Tako je granica Hananaca bila od Sidona do Gerara,+ blizu Gaze,+ pa sve do Sodoma, Gomore,+ Adme+ i Sevojima,+ blizu Dasa. 20  To su Hamovi sinovi prema svojim porodicama, prema svojim jezicima, u svojim zemljama, prema svojim narodima. 21  Sim, praotac svih Everovih sinova+ i brat Jafeta, koji je bio najstariji, takođe je imao potomstvo. 22  Simovi sinovi bili su Elam,+ Asur,+ Arfaksad,+ Lud i Aram. 23  Aramovi sinovi bili su Uz, Ul, Geter i Mas.+ 24  Arfaksadu se rodio Sala,+ a Sali se rodio Ever. 25  Everu su se rodila dva sina. Jedan se zvao Falek,*+ jer se u njegovo vreme zemlja* podelila,+ a njegov brat se zvao Jektan.+ 26  Jektanu su se rodili Almodad, Salef, Asarmot, Jerah,+ 27  Adoram, Uzal, Dikla,+ 28  Eval, Avimail, Sava,+ 29  Ofir,+ Evila+ i Jovav.+ Sve su to bili Jektanovi sinovi. 30  Područje na kome su živeli protezalo se od Mise pa sve do Safira, brdovitog područja na istoku. 31  To su Simovi sinovi prema svojim porodicama, prema svojim jezicima, u svojim zemljama, prema svojim narodima.+ 32  To su porodice Nojevih sinova prema svom porodičnom poreklu, prema svojim narodima, i od njih su se raširili narodi po zemlji posle potopa.+

Fusnote

 Ili: „Ovo je istorija“.
 Ili: „primorski narodi“.
 Doslovno: „to je veliki grad“. Izraz „veliki grad“ verovatno je zajednički naziv za Ninivu i tri druga grada.
 Ili: „Ludeji, Anameji, Leaveji, Naftuheji“.
 Ili: „Patruseji, Hasluheji (...) i Kaftoreji“.
 „Falek“ znači „podela; struja“.
 Ili: „čovečanstvo“.