Postanak 1:1-31

1  U početku*+ stvori+ Bog*+ nebesa i zemlju.+  Zemlja je bila prazna i pusta, i nad površinom vodenog bezdana prostirala se tama,+ a Božji duh* delovao+ je nad površinom voda.+  I Bog reče:*+ „Neka bude svetlost.“ I nastala je svetlost.+  Bog je video da je svetlost dobra, i Bog je razdvojio svetlost od tame.+  Bog je svetlost nazvao dan,+ a tamu je nazvao noć.+ I bilo je veče i bilo je jutro — dan prvi.  Zatim Bog reče: „Neka bude nebeski svod+ između voda i neka se razdvoje vode od voda.“+  Tada je Bog načinio nebeski svod i razdvojio vode koje treba da budu ispod svoda od voda koje treba da budu iznad svoda.+ I bilo je tako.  Bog je nebeski svod nazvao nebo.+ I bilo je veče i bilo je jutro — dan drugi.  Zatim Bog reče: „Neka se vode ispod nebesa sakupe na jedno mesto i neka se pokaže kopno.“+ I bilo je tako. 10  Bog je kopno nazvao zemljom,+ a sakupljene vode nazvao je morima.+ I Bog je video da je to dobro.+ 11  Zatim Bog reče: „Neka iz zemlje nikne trava, bilje koje nosi seme,+ plodno drveće koje po svojim vrstama+ na zemlji rađa plod u kome je njegovo seme.“+ I bilo je tako. 12  Zemlja je pustila iz sebe travu, bilje koje nosi seme po svojim vrstama+ i drveće koje rađa plod u kome je seme po njegovim vrstama.+ I Bog je video da je to dobro. 13  I bilo je veče i bilo je jutro — dan treći. 14  Zatim Bog reče: „Neka na nebeskom svodu budu izvori svetlosti da dele dan od noći,+ i da služe kao znakovi za doba, dane i godine.+ 15  Neka svetle na nebeskom svodu i obasjavaju zemlju.“+ I bilo je tako. 16  Bog je načinio* dva velika izvora svetlosti, veći da upravlja danom i manji da upravlja noći, a uz to i zvezde.+ 17  Tako ih je Bog postavio na nebeski svod da obasjavaju zemlju,+ 18  i da upravljaju danom i noći i da dele svetlost od tame.+ I Bog je video da je to dobro.+ 19  I bilo je veče i bilo je jutro — dan četvrti. 20  Zatim Bog reče: „Neka vodama provrvi mnoštvo živih duša,+ i neka leteća stvorenja lete nad zemljom po nebeskom svodu.“+ 21  Tada je Bog stvorio* velike morske životinje+ i sve žive duše što se miču,+ koje su provrvele vodama po svojim vrstama, i sva krilata stvorenja po svojim vrstama.+ I Bog je video da je to dobro. 22  Tada ih je Bog blagoslovio rečima: „Budite plodni i množite se i napunite vode u morima,+ i neka se stvorenja koja lete namnože na zemlji.“ 23  I bilo je veče i bilo je jutro — dan peti. 24  Zatim Bog reče: „Neka zemlja+ pusti iz sebe žive duše po svojim vrstama, stoku,+ druge životinje što se miču*+ i divlje životinje+ zemaljske po svojim vrstama.“ I bilo je tako. 25  I Bog je načinio divlje životinje zemaljske po njihovim vrstama, stoku po njenim vrstama i sve druge životinje što se miču na zemlji po njihovim vrstama.+ I Bog je video da je to dobro. 26  Zatim Bog reče: „Načinimo+ čoveka po svojoj slici,+ sličnog nama,+ i neka vlada nad morskim ribama, nad stvorenjima koja lete po nebu, nad stokom, nad svom zemljom i nad svim drugim životinjama što se miču po zemlji.“+ 27  Tada je Bog stvorio čoveka po svojoj slici, stvorio ga je po Božjoj slici+ — stvorio je muškarca i ženu.+ 28  Zatim ih je Bog blagoslovio+ i rekao im: „Rađajte+ se i množite se, napunite zemlju i sebi je podložite,+ i vladajte+ nad morskim ribama i stvorenjima koja lete po nebu i nad svim stvorenjima što se miču po zemlji.“ 29  Zatim Bog reče: „Evo, dajem vam sve bilje koje nosi seme po svoj zemlji, i sve drveće s plodovima u kojima je seme.+ Neka vam to bude za hranu.+ 30  A svim divljim životinjama zemaljskim i svim stvorenjima koja lete po nebesima i svim živim dušama što se miču po zemlji dao sam za hranu sve zeleno bilje.“+ I bilo je tako. 31  Posle toga, Bog je pogledao sve što je načinio i bilo je veoma dobro.+ I bilo je veče i bilo je jutro — dan šesti.

Fusnote

 „U početku“ — hebrejski: Berešit. Prva knjiga Biblije na hebrejskom se naziva po svojoj prvoj reči. Naziv „Postanak“ potiče iz Septuaginte i Vulgate.
 Doslovno: „Bogovi“. Titula elohim u hebrejskom tekstu ovde je u množini radi naglašavanja veličanstva i moći, a ne kao naznaka da se radi o više osoba ili bogova. Uporedi sa fusnotom za Su 16:23.
 Ili: „sila kojom se Bog služi“. Osim što se prevodi sa „duh“, hebrejska reč ruah se prevodi i drugim rečima koje ukazuju na nevidljivu aktivnu silu. Vidi „povetarac“ u Pst 3:8, i „vetar“ u Pst 8:1.
 Ili: „počeo da govori“. Prvo među više od 40 mesta gde je u hebrejskom tekstu u 1. poglavlju Postanka postupno odvijanje radnje izraženo nesvršenim glagolskim vidom.
 Ili: „počeo da čini (oblikuje)“. Vidi fusnotu za Pst 1:3.
 Ili: „počeo da stvara“. Vidi fusnotu za Pst 1:3.
 Hebrejska reč prevedena izrazom „druge životinje što se miču“ po svemu sudeći označava razne sitne životinje koje žive na kopnu, kao što su glodari, gmizavci i insekti.