Nemija 12:1-47

12  Ovo su sveštenici i Leviti koji su došli sa Zorovaveljom,+ Salatilovim sinom,+ i sa Isusom:+ Seraja, Jeremija, Jezdra,  Amarija,+ Maluh, Hatus,  Sehanija, Reum, Merimot,  Ido, Gineto, Avija,  Mijamin, Madija, Vilga,  Semaja,+ Jojariv, Jedaja,+  Saluj,* Amok,+ Helkija i Jedaja.+ To su bili sveštenički poglavari i njihova braća u danima Isusa.+  Leviti su bili Isus,+ Vinuj,+ Kadmilo,+ Serevija, Juda i Matanija,+ koji je sa svojom braćom predvodio u pevanju zahvalnica.  Vakvukija i Unije, njihova braća, stajali su naspram njih na stražarskoj dužnosti. 10  Isusu se rodio Joakim,+ Joakimu se rodio Elijasiv,+ a Elijasivu se rodio Jojada.+ 11  Jojadi se rodio Jonatan, a Jonatanu se rodio Jadva.+ 12  U danima Joakima sveštenici, poglavari otačkih domova,+ bili su ovi: od Serajinog doma+ Meraja; od Jeremijinog Ananija; 13  od Jezdrinog+ Mesulam; od Amarijinog Joanan; 14  od Melihujevog Jonatan; od Sevanijinog+ Josif; 15  od Harimovog+ Adna; od Merajotovog Elkaj; 16  od Idovog Zaharija; od Ginetonovog Mesulam; 17  od Avijinog+ Zihrije; od Minijaminovog...;** od Moadijinog Filtaj; 18  od Vilginog+ Samuja; od Semajinog Jonatan; 19  od Jojarivovog Matenaj; od Jedajinog+ Ozije; 20  od Salajevog Kalaj; od Amokovog Ever; 21  od Helkijinog Asavija; od Jedajinog+ Natanailo. 22  U danima Elijasiva,+ Jojade,+ Joanana i Jadve+ bili su popisani Leviti, poglavari otačkih domova, a i sveštenici, sve do kraljevanja Darija Persijanca. 23  Levijevi sinovi, poglavari otačkih domova,+ bili su popisani u letopisima sve do vremena Joanana, Elijasivovog sina. 24  Poglavari Levita bili su Asavija, Serevija+ i Isus, Kadmilov sin.+ Njihova braća stajala su naspram njih da bi upućivali hvale i zahvale, po zapovesti+ Davida, Božjeg čoveka, jedna straža uz drugu stražu. 25  Matanija,+ Vakvukija, Avdija, Mesulam, Talmon i Akuv+ čuvali su stražu kao vratari,+ stražarili su kod skladišta blizu vrata. 26  Oni su živeli u danima Joakima,+ sina Isusa,+ Josedekovog sina,+ i u danima namesnika Nemije+ i sveštenika Jezdre,+ prepisivača.+ 27  Kada se održavala svečanost+ povodom podizanja jerusalimskih zidina, tražili su Levite da ih iz svih njihovih mesta dovedu u Jerusalim da se održi svečanost u veselju sa zahvalama+ i pesmom,+ uz činele, harfe+ i druge žičane instrumente.+ 28  Sakupili su se sinovi pevača iz Jordanske doline,*+ iz svih krajeva oko Jerusalima, iz sela u kojima žive Netofaćani,+ 29  iz Vet-Galgala+ i iz polja oko Gave+ i Azmaveta,+ jer su pevači sebi sagradili sela+ oko Jerusalima. 30  Sveštenici i Leviti su se očistili,+ a zatim su očistili narod,+ vrata+ i zidine.+ 31  Zatim sam izveo Judine knezove+ na zidine. I odredio sam dva velika pevačka zbora+ i povorke. Jedan je išao nadesno zidom ka Vratima prema smetlištu.+ 32  Za njima su išli Osaja i polovina Judinih knezova, 33  zatim Azarija, Jezdra, Mesulam, 34  Juda, Venijamin, Semaja i Jeremija; 35  a od svešteničkih sinova s trubama:+ Zaharija, sin Jonatana, sina Semaje, sina Matanije, sina Miheja, sina Zahura,+ Asafovog sina,+ 36  i njegova braća Semaja, Azareilo, Milalaj, Gilalaj, Maj, Natanailo, Juda i Ananije sa muzičkim instrumentima+ Davida, Božjeg čoveka. Prepisivač Jezdra+ išao je pred njima. 37  Kod Izvorskih vrata+ krenuli su pravo uz stepenice+ kojima se silazi iz Davidovog grada,+ zidom koji vodi uzbrdo iznad Davidovog doma, pa sve do Vodenih vrata+ na istoku. 38  Drugi pevački zbor+ išao je ispred, a za njim ja i polovina naroda, gore po zidu iznad Kule za pečenje hlebova+ do Širokog zida,+ 39  zatim iznad Jefremovih vrata+ ka Vratima starog grada,+ a onda ka Ribljim vratima,+ Ananilovoj kuli+ i kuli Meji,+ pa do Ovčijih vrata.+ Stali su kod Stražarskih vrata. 40  Zatim su oba pevačka zbora+ stala kod doma+ istinitog Boga, a isto tako i ja i polovina upravitelja sa mnom,+ 41  i sveštenici Elijakim, Masija, Minijamin, Miheja, Elioinaj, Zaharija, Ananija s trubama,+ 42  zatim Masija, Semaja, Eleazar, Ozije, Joanan, Malhija, Elam i Eser. Pevači su pevali sa svojim nadglednikom Izrajom.+ 43  Tog dana su prinosili velike žrtve+ i radovali se,+ jer im je istiniti Bog dao veliku radost.+ Radovali su se i žene+ i deca,+ tako da se radost Jerusalima čula nadaleko.+ 44  Tog dana su bili postavljeni i ljudi da nadgledaju skladišta+ za zalihe,+ za priloge,+ za prvine+ i za desetke,+ da se u njih s gradskih polja skuplja deo koji je zakonom+ propisan za sveštenike i Levite,+ jer se Judin narod radovao zbog sveštenika i Levita+ koji su bili u službi. 45  Počeli su da izvršavaju svoje dužnosti+ prema svom Bogu, i službu očišćenja+ za koju su bili zaduženi, a isto tako i pevači+ i vratari,+ prema zapovesti Davida i Solomona, njegovog sina. 46  Jer je još ranije, još u vreme Davida i Asafa, bilo poglavara nad pevačima,+ pesama hvale i zahvalnosti Bogu.+ 47  Ceo Izrael u danima Zorovavelja+ i u danima Nemije+ davao je deo pevačima+ i vratarima,+ koliko im je svaki dan trebalo. I odvajali su posvećeni deo za Levite,+ a Leviti su odvajali posvećeni deo za sinove Aronove.

Fusnote

 Verovatno ista osoba kao i Salaj u 20. stihu.
 U 5. stihu „Mijamin“.
 U hebrejskom tekstu na ovom mestu nedostaje ime.
 Vidi fusnotu za Pst 13:10.