Matej 8:1-34

8  Kad je sišao s gore, za njim je pošao silan narod.  I prišao mu je jedan gubavac,+ poklonio mu se i rekao: „Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti.“  Ispruživši ruku, dotakao ga je i rekao: „Hoću. Očisti se.“+ I istog časa se očistio od gube.+  Isus mu je zatim rekao: „Pazi da nikome ništa ne kažeš,+ nego idi, pokaži se svešteniku+ i prinesi dar+ koji je Mojsije odredio, za svedočanstvo njima.“  Kad je ušao u Kapernaum,+ prišao mu je jedan stotnik* i usrdno ga zamolio:  „Gospodine, moj sluga leži kod kuće paralizovan, u teškim mukama.“  A on mu reče: „Kad dođem, izlečiću ga.“  Stotnik mu na to reče: „Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod moj krov, nego samo reci reč i moj sluga će ozdraviti.  Jer i ja imam svoje pretpostavljene, a imam i vojnike koji su mi podređeni, pa jednom kažem: ’Idi!‘+ i on ode, a drugom: ’Dođi!‘ i on dođe, i svom robu: ’Uradi to!‘ i on uradi.“ 10  Kad je Isus to čuo, zadivio se i rekao onima koji su išli za njim: „Zaista, kažem vam, ni kod koga u Izraelu nisam našao tako veliku veru.+ 11  A kažem vam da će mnogi sa istoka i sa zapada+ doći i biće za stolom* s Avrahamom i Isakom i Jakovom u nebeskom+ kraljevstvu,+ 12  dok će sinovi kraljevstva+ biti bačeni napolje u tamu. Tamo će plakati i škrgutati zubima.“+ 13  Zatim je Isus rekao stotniku: „Idi. Neka ti bude kako si verovao.“+ I sluga je ozdravio u taj čas. 14  Kad je ušao u Petrovu kuću, Isus je video njegovu taštu+ kako leži u groznici.+ 15  Dotakao joj je ruku+ i groznica je prestala, a ona je ustala i počela da ga služi.+ 16  A kada se spustilo veče, ljudi su mu doveli mnoge koji su bili opsednuti demonima. I on je isterao duhove svojom rečju i izlečio je sve bolesne, 17  da bi se ispunilo ono što je rečeno preko proroka Isaije: „On je uzeo naše nemoći i poneo je naše bolesti.“+ 18  Kad je Isus video narod oko sebe, zapovedio je da otplove na drugu stranu.+ 19  Jedan pismoznalac mu je prišao i rekao: „Učitelju, ići ću za tobom kud god pođeš.“+ 20  A Isus mu reče: „Lisice imaju jazbine i ptice nebeske imaju gnezda, a Sin čovečji nema gde da spusti glavu.“+ 21  Tada mu drugi učenik reče: „Gospode, dozvoli mi da prvo odem i sahranim svog oca.“ 22  A Isus mu reče: „Pođi za mnom, i pusti neka mrtvi sahranjuju svoje mrtve.“+ 23  Kad je ušao u čamac,+ njegovi učenici su ušli za njim. 24  I more se veoma uzburkalo, tako da su talasi preplavili čamac. A on je spavao.+ 25  Tada su mu prišli i probudili ga,+ govoreći: „Gospode, spasi nas, izginućemo!“ 26  On im je rekao: „Zašto se plašite, maloverni?“+ Tada je ustao, zapretio vetrovima i moru, i nastala je potpuna tišina.+ 27  Učenici su se zadivili i rekli: „Kakav je to čovek,+ da ga čak i vetrovi i more slušaju?“ 28  Kad je došao na drugu stranu, u gadarinski kraj,+ srela su ga dva čoveka opsednuta demonima+ koja su došla s groblja, a bili su toliko nasilni da se niko nije usudio da prolazi tim putem. 29  I povikali su: „Šta mi imamo s tobom, Sine Božji?+ Jesi li došao ovamo da nas mučiš+ pre vremena?“+ 30  A u daljini je paslo veliko krdo svinja. 31  Tada su demoni počeli da ga preklinju: „Ako nas isteraš, pošalji nas u ono krdo svinja.“+ 32  Tada im je rekao: „Idite!“ I oni su izašli i ušli u svinje. I celo krdo je jurnulo preko litice u more i utopilo se u vodi.+ 33  A svinjari su pobegli i otišli u grad i ispričali šta se sve dogodilo, a i ono što je bilo sa ljudima opsednutim demonima. 34  I sav grad je izašao u susret Isusu. Kad su ga videli, molili su ga da ode iz njihovog kraja.+

Fusnote

 Ili: „centurion“, to jest zapovednik čete od 100 vojnika.
 Doslovno: „opružiće se za stolom“. Vidi fusnotu za Mt 9:10.