Luka 3:1-38

3  U petnaestoj godini vladavine cara Tiberija, kad je Pontije Pilat bio namesnik Judeje, Irod*+ tetrarh* u Galileji, a njegov brat Filip tetrarh u Itureji i Trahonitidi, i Lisanija tetrarh u Avilini,  u danima Kajafe+ i svešteničkog glavara Ane, reč Božja došla je Jovanu,+ Zaharijinom sinu, u pustinji.+  On je obišao celo područje oko Jordana, propovedajući ljudima da treba da se krste u znak pokajanja koje je potrebno za oproštenje greha,+  kao što stoji u knjizi u kojoj su zapisane reči proroka Isaije: „Slušajte! Neko viče u pustinji: ’Pripremite put Jehovi! Poravnajte mu staze!+  Neka se ispuni svaka jaruga, neka se izravna svaka gora i svako brdo! Krivudave staze neka postanu ravne, neravni putevi neka se poravnaju!+  I svi će ljudi videti onoga preko koga će Bog doneti spasenje.‘“+  Narodu koji je dolazio da ih krsti govorio je: „Leglo zmijsko!+ Ko vas je uputio da bežite od gneva koji dolazi?+  Donesite dakle plodove koji dolikuju pokajanju.*+ I ne govorite u sebi: ’Naš je otac Avraham.‘ Jer, kažem vam, Bog može od ovog kamenja Avrahamu podići decu.  Sekira je već položena kod korena drveća. Dakle, svako drvo koje ne donosi dobar plod poseći će se i baciti u vatru.“+ 10  Narod ga je upitao: „Šta onda treba da radimo?“+ 11  On im je odgovorio: „Ko ima dve haljine, neka da jednu onome ko nema nijednu, i ko ima hrane, neka uradi isto tako.“+ 12  Došli su i poreznici da se krste i upitali su ga: „Učitelju, šta treba da radimo?“+ 13  On im je odgovorio: „Ne tražite više od onoga što je propisano.“+ 14  A i neki vojnici su ga pitali: „Šta mi treba da radimo?“ Odgovorio im je: „Nemojte nikoga ugnjetavati niti lažno optuživati,+ nego budite zadovoljni svojom platom.“+ 15  Narod je bio u iščekivanju i svi su se u svom srcu pitali za Jovana: „Da nije možda on Hrist?“*+ 16  Zato je Jovan svima rekao: „Ja vas krstim vodom, ali dolazi onaj koji je jači od mene, kome ja nisam dostojan da odvežem remenje na sandalama.+ On će vas krstiti svetim duhom i vatrom.+ 17  U ruci ima vejaču da očisti svoje gumno i da skupi+ pšenicu u svoju žitnicu, a plevu+ će spaliti vatrom+ koja se ne može ugasiti.“ 18  Tako je i mnogim drugim rečima podsticao narod i objavljivao im dobru vest. 19  A tetrarh Irod, koga je Jovan prekoravao zbog Irodijade, žene njegovog brata, i zbog svih zlih dela koja je Irod učinio,+ 20  povrh svega učinio je i ovo: bacio je Jovana u zatvor.+ 21  Kad se sav narod krstio, krstio se i Isus.+ I dok se molio, otvorilo se nebo+ 22  i sveti duh je sišao na njega u telesnom obliku kao golub, i s neba se začuo glas: „Ti si moj Sin, voljeni, ti si po mojoj volji.“+ 23  Kad je Isus započeo sa svojom službom,+ imao je oko trideset+ godina. Bio je, kako se smatralo, sin+Josifov+Ilijev, 24  Matatov,Levijev,Melhijev,Janejev,Josifov, 25  Matatijin,Amosov,Naumov,Eslijev,Nagajev, 26  Matov,Matatijin,Semeinov,Josihov,Jodin, 27  Joananov,Resin,Zorovaveljev,+Salatilov,+Nirijev, 28  Melhijev,Adijev,Kosamov,Elmadamov,Irov, 29  Isusov,Elijezerov,Jorimov,Matatov,Levijev, 30  Simeonov,Judin,Josifov,Jonamov,Elijakimov, 31  Melejin,Menin,Matatin,Natanov,+Davidov,+ 32  Jesejev,+Ovidov,+Vozov,+Salmonov,+Nasonov,+ 33  Aminadavov,+Arnijev,*+Esronov,+Faresov,+Judin,+ 34  Jakovljev,+Isakov,+Avrahamov,+Tarin,+Nahorov,+ 35  Seruhov,+Ragavov,+Falekov,+Everov,+Salin,+ 36  Kainanov,*Arfaksadov,+Simov,+Nojev,+Lamehov,+ 37  Metuzalemov,+Enohov,+Jaredov,+Maleleilov,+Kainanov,+ 38  Enosov,+Sitov,+Adamov,+Božji.

Fusnote

 Irod Antipa, sin Iroda Velikog.
 Vidi fusnotu za Mt 14:1.
 Doslovno: „promeni uma (načina razmišljanja)“.
 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.
 U 1Le 2:9 i Mt 1:3, 4 „Aram“.
 U nekim rukopisima Kainan se ne spominje, što je u skladu sa Pst 10:24; 11:12, 15; 1Le 1:18.