Isus Navin 19:1-51

19  Drugi žreb+ pao je na Simeona, na pleme Simeonovih sinova+ po njihovim porodicama. Njihovo nasledstvo bilo je unutar nasledstva Judinih sinova.+  Njima su u nasledstvo pripali Virsaveja+ sa Savom, Molada,+  Asar-Sual,+ Vala, Asem,+  Eltolad,+ Vetul, Orma,  Siklag,+ Vet-Markavot, Asar-Susa,+  Vet-Levaot+ i Saruen; trinaest gradova s njihovim okolnim mestima.  Ajin,+ Rimon,+ Eter i Asan;+ četiri grada s njihovim okolnim mestima,  i sva mesta oko tih gradova sve do Valat-Vira,+ to jest južnog Ramata.+ To je bilo nasledstvo plemena Simeonovih sinova po njihovim porodicama.  Simeonovi sinovi dobili su u nasledstvo deo područja od Judinih sinova, jer je deo koji su oni dobili bio prevelik za njih.+ Zato su Simeonovi sinovi dobili posed unutar njihovog nasledstva.+ 10  Treći žreb+ pao je na Zavulonove sinove+ po njihovim porodicama. Granica njihovog nasledstva prostirala se sve do Sarida. 11  Zatim se penjala na zapad prema Marali i pružala se do Davaseta, a odatle do doline koja je ispred Jokneama.+ 12  Od Sarida je skretala na istok, prema sunčevom izlasku, do granice Kislot-Tavora, pa je išla na Davrat+ i penjala se do Jafe. 13  Odatle je išla na istok, prema sunčevom izlasku, do Gat-Efera+ i Ita-Kasina pa je izlazila na Rimon i pružala se do Neje. 14  Severno od nje granica je skretala prema Anatonu, a završavala se u dolini Jeftail. 15  Tu su bili i Katat, Nalal, Simron,+ Idala i Vitlejem;+ dvanaest gradova s njihovim okolnim mestima. 16  To je bilo nasledstvo+ Zavulonovih sinova po njihovim porodicama;+ to su bili njihovi gradovi s okolnim mestima. 17  Četvrti žreb pao je na Isahara,+ na Isaharove sinove po njihovim porodicama. 18  Gradovi na njihovoj granici bili su Jezrael,+ Kesulot, Sunam,+ 19  Aferajim, Seon, Anaharat, 20  Ravit, Kision, Aves, 21  Remet, En-Ganim,+ En-Ada i Vet-Fasis. 22  Ta granica sezala je do Tavora,+ Sahasime i Vet-Semesa i izlazila je na Jordan. Tu je bilo šesnaest gradova s njihovim okolnim mestima. 23  To je bilo nasledstvo plemena Isaharovih sinova po njihovim porodicama;+ to su bili njihovi gradovi s okolnim mestima. 24  Peti žreb+ pao je na pleme Asirovih sinova+ po njihovim porodicama. 25  Gradovi na njihovoj granici bili su Helkat,+ Alija, Veten, Ahsav,+ 26  Alameleh, Amad i Misal.+ Granica se na zapadu pružala do Karmila+ i do Sihor-Livnata, 27  a zatim je skretala prema istoku do Vet-Dagona i pružala se do Zavulona+ i severne strane doline Jeftail, do Vet-Emeka i Naila, a onda je išla levo od Kavula, 28  a zatim prema Hevronu, Reovu, Amonu, Kani i sve do gusto naseljenog Sidona.+ 29  Odatle je granica skretala prema Rami i išla sve do utvrđenog grada Tira.+ Zatim je skretala prema Osi i izlazila na more u području Ahsiva.+ 30  Tu su bili i Ama, Afek+ i Reov;+ dvadeset i dva grada s njihovim okolnim mestima. 31  To je bilo nasledstvo plemena Asirovih sinova po njihovim porodicama;+ to su bili njihovi gradovi s okolnim mestima. 32  Šesti žreb+ pao je na Neftalimove sinove,+ na Neftalimove sinove po njihovim porodicama. 33  Njihova granica išla je od Elafa, od velikog drveta u Sananimu,+ i od Adami-Nekeva i Javnila pa sve do Lakuma, i izlazila je na Jordan. 34  Na zapadu je granica išla prema Aznot-Tavoru, a odatle prema Ukoku i pružala se na jugu do Zavulona,+ na zapadu do Asira+ i na istoku do Jude+ kod Jordana. 35  Utvrđeni gradovi bili su Sidim, Ser, Amat,+ Rakat, Hinerot,+ 36  Adama, Rama, Asor,+ 37  Kedes,+ Edrain, En-Asor, 38  Iron, Migdalil, Orem, Vet-Anat i Vet-Semes;+ devetnaest gradova s njihovim okolnim mestima. 39  To je bilo nasledstvo+ plemena Neftalimovih sinova po njihovim porodicama;+ to su bili njihovi gradovi s okolnim mestima. 40  Sedmi žreb+ pao je na pleme Danovih+ sinova po njihovim porodicama. 41  Gradovi na granici njihovog nasledstva bili su Saraja,+ Estaol, Ir-Semes, 42  Salavin,+ Ajalon,+ Jetla, 43  Elon, Tamna,+ Akaron,+ 44  Elteke, Giveton,+ Valat,+ 45  Jud, Vani-Varak, Gat-Rimon,+ 46  Me-Jarkon i Rakon, gde je granica prolazila ispred Jope.+ 47  Ali Danovim sinovima bilo je premalo+ područje koje su dobili. Zato su Danovi sinovi krenuli u rat protiv Lesema,+ osvojili ga i sve u njemu pobili oštricom mača. Zatim su ga zauzeli i naselili se u njemu. Tada su Lesem prozvali Dan, po imenu Dana, svog praoca.+ 48  To je bilo nasledstvo plemena Danovih sinova po njihovim porodicama; to su bili njihovi gradovi s okolnim mestima. 49  Tako su završili podelu zemlje po područjima. Tada su Izraelovi sinovi u svojoj sredini dali nasledstvo Isusu, Navinovom sinu. 50  Po Jehovinoj zapovesti dali su mu grad koji je tražio,+ Tamnat-Sarah+ u brdovitom području Jefrema. On je obnovio grad i naselio se u njemu. 51  To su bila nasledstva koja su sveštenik Eleazar, Isus, Navinov sin, i poglavari otačkih domova u plemenima Izraelovih sinova žrebom razdelili+ pred Jehovom u Silomu,+ na ulazu u šator sastanka.+ Tako su završili podelu zemlje.

Fusnote