Isus Navin 15:1-63

15  Deo koji je žrebom+ pripao plemenu Judinih sinova po njihovim porodicama prostirao se do edomske granice,+ pustinje Zin+ i Negeva+ na njegovom južnom kraju.  Njihova južna granica počinjala je od zaliva na južnom kraju Slanog mora.+  Odande se pružala južno na obronak Akravim,+ a zatim preko Zina,+ nakon čega se s juga penjala do Kadis-Varne,+ pa je išla do Esrona, a onda se penjala do Adara i skretala prema Karki.  Zatim se pružala do Aselmona+ i spajala se s dolinom reke Egipat,+ i na kraju je izlazila na more. To je bila njihova južna granica.  Istočna granica bila je Slano more do ušća Jordana, a severna granica morski zaliv, kod ušća Jordana.+  Ta granica se penjala do Vet-Ogle+ i pružala se severno do Vet-Arave.+ Zatim se penjala do kamena Voana,+ Ruvimovog sina.  Odatle se pružala do Davira koji se nalazi u dolini Ahor,+ pa je skretala na sever prema Galgalu,+ koji leži ispred uzbrdice Adumim, južno od te doline. Onda je granica išla do vode En-Semes+ i završavala se kod En-Rogila.+  Odatle je granica išla do doline Enomovog sina,+ do obronka Jevusej+ na jugu, to jest do Jerusalima,+ a odatle do vrha gore koja prema zapadu gleda na dolinu Enom, a ta gora se nalazi na severnom kraju refaimske doline.+  S vrha te gore granica je išla ka izvoru Neftoji,+ a zatim prema gradovima na gori Efron. Odatle je granica išla do Vale,+ to jest do Kirijat-Jarima.+ 10  Od Vale je skretala na zapad prema gori Sir i išla je do obronka gore Jarim na severu, to jest do Hasalona. Zatim se spuštala do Vet-Semesa+ i išla do Tamne.+ 11  Odatle je izlazila na severni obronak Akarona.+ Zatim se pružala prema Sikronu, išla do gore Vale, a onda je izlazila na Javnil. Na kraju je izlazila na more. 12  Zapadna granica bila je obala Velikog mora.*+ To su bile granice Judinih sinova sa svih strana, po njihovim porodicama. 13  Isus je, kao što mu je Jehova zapovedio, dao nasledstvo Halevu,+ Jefonijinom sinu, među Judinim sinovima, naime Kirijat-Arvu (Arva je bio Enakov otac), to jest Hevron.+ 14  Odande je Halev oterao tri Enakova sina:+ Sesaja,+ Ahimana i Talmaja,+ Enakove potomke.+ 15  Zatim je odatle krenuo na stanovnike Davira.+ (Davir se ranije zvao Kirijat-Sefer.)+ 16  Tada je Halev rekao: „Onome ko napadne i osvoji Kirijat-Sefer daću svoju kćer Ahsu+ za ženu.“ 17  Osvojio ga je Gotonilo,+ sin Keneza,+ Halevovog brata. Zato mu je Halev dao svoju kćer Ahsu+ za ženu. 18  Kada je ona polazila u svoj dom, nagovorila je muža da zatraže jedno polje od njenog oca. Dok je sedela na magarcu, pljesnula je rukama da dozove svog oca Haleva. Tada ju je on upitao: „Šta želiš?“+ 19  Ona mu je odgovorila: „Blagoslovi me! Pošto si mi dao deo zemlje na jugu, daj mi i Gulot-Majim.“ I on joj je dao Gornji Gulot i Donji Gulot.+ 20  To je nasledstvo+ plemena Judinih sinova+ po njihovim porodicama. 21  Gradovi u najudaljenijem kraju plemena Judinih sinova prema edomskoj granici+ na jugu bili su Kavseil,+ Eder, Jagur, 22  Kina, Dimona, Adada, 23  Kedes, Asor, Itnan, 24  Zif, Telem,+ Valot, 25  Asor-Adata, Kiriot-Esron, to jest Asor, 26  Amam, Sema, Molada,+ 27  Asar-Gada, Esmon, Vet-Felet,+ 28  Asar-Sual,+ Virsaveja,+ Viziotija, 29  Vala,+ Im, Asem,+ 30  Eltolad, Hesil, Orma,+ 31  Siklag,+ Madmana, Sansana, 32  Levaot, Sileim, Ajin+ i Rimon;+ ukupno dvadeset i devet gradova s njihovim okolnim mestima. 33  U Šefeli:+ Estaol,+ Saraja,+ Asna, 34  Zanoja,+ En-Ganim, Tafuja, Inam, 35  Jarmut,+ Odolam,+ Sohot,+ Azika,+ 36  Sagarim,+ Aditajim, Gedira i Gedirotajim; četrnaest gradova s njihovim okolnim mestima. 37  Sevan, Adasa, Migdal-Gad, 38  Dilan, Mispa, Jokteil, 39  Lahis,+ Voskat,+ Jeglon,+ 40  Havon, Lamas, Hitlis, 41  Gedirot, Vet-Dagon, Nama, Makida;+ šesnaest gradova s njihovim okolnim mestima. 42  Livna,+ Eter,+ Asan, 43  Jefta, Asna, Nesiv, 44  Keila,+ Ahsiv,+ Marisa;+ devet gradova s njihovim okolnim mestima. 45  Akaron+ sa svojim okolnim gradovima i mestima. 46  Od Akarona prema zapadu sve što se nalazi pokraj Azota i njegovih okolnih mesta. 47  Azot+ sa svojim okolnim gradovima i mestima. Gaza+ sa svojim okolnim gradovima i mestima, sve do doline reke Egipat i Velikog mora s priobalnim područjem.+ 48  A u brdovitom području: Samir, Jatir,+ Sohot, 49  Dana, Kirijat-Sana, to jest Davir, 50  Anav, Estemon,+ Anim, 51  Gesem,+ Olon i Gilon;+ jedanaest gradova s njihovim okolnim mestima. 52  Arav, Duma, Esan, 53  Janum, Vet-Tafuja, Afeka, 54  Humata, Kirijat-Arva, to jest Hevron+ i Sior; devet gradova s njihovim okolnim mestima. 55  Maon,+ Karmil, Zif,+ Juta, 56  Jezrael, Jogdeam, Zanoja, 57  Kain, Gavaja i Tamna;+ deset gradova s njihovim okolnim mestima. 58  Alul, Vet-Sur, Gedor, 59  Marat, Vet-Anot i Eltekon; šest gradova s njihovim okolnim mestima. 60  Kirijat-Val,+ to jest Kirijat-Jarim+ i Rava; dva grada s njihovim okolnim mestima. 61  A u pustinji: Vet-Arava,+ Midin, Sehaha, 62  Nivsan, Grad soli i En-Gad;+ šest gradova s njihovim okolnim mestima. 63  Judini sinovi nisu mogli da oteraju+ Jevuseje+ koji su živeli u Jerusalimu.+ Zato Jevuseji žive s Judinim sinovima u Jerusalimu sve do danas.

Fusnote

 To jest Sredozemnog mora.