Brojevi 34:1-29

34  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Zapovedi Izraelovim sinovima: ’Kad dođete u hanansku zemlju,+ ta zemlja će vam pripasti u nasledstvo,+ hananska zemlja sa svojim granicama.+  „’Južna strana neka vam bude od pustinje Zin uz Edom,+ i južna granica neka vam bude od kraja Slanog mora+ na istoku.  Granica neka vam skrene južno od obronka Akravim,+ neka se pruža do Zina i neka se završava južno od Kadis-Varne.+ Zatim neka ide dalje prema Hasar-Adaru+ i nastavi se do Aselmona.  Od Aselmona neka granica skrene prema dolini reke Egipat+ i neka izlazi na More.*+  „’Zapadna granica+ neka vam bude obala Velikog mora. To neka vam bude zapadna granica.  „’A ovo će vam biti severna granica: od Velikog mora povucite sebi granicu do gore Or.*+  Od gore Or povucite granicu do ulaza u Emat+ i neka se granica završava kod Sedada.+  Neka granica ide dalje do Zefrona, i neka se završava kod Asarenana.+ To neka bude vaša severna granica. 10  „’Zatim na istoku povucite sebi granicu od Asarenana do Sefama. 11  Neka se granica spušta od Sefama do Rivle,* istočno od Ajina. Neka se spušta i izađe na obronak na istočnoj strani Hinerotskog mora.*+ 12  Neka se granica spušta prema Jordanu i neka izlazi na Slano more.+ To će biti vaša zemlja+ sa svojim granicama unaokolo.‘“ 13  Mojsije je zapovedio Izraelovim sinovima: „Ovo je zemlja koju ćete žrebom razdeliti u nasledstvo,+ kao što je Jehova zapovedio da je dobije devet i po plemena.+ 14  Jer je pleme Ruvimovih sinova prema domovima svojih očeva i pleme Gadovih sinova prema domovima svojih očeva već primilo svoje nasledstvo, kao što ga je primilo i pola Manasijinog plemena.+ 15  Ta dva i po plemena već su primila svoje nasledstvo na području oko Jordana prema Jerihonu, sa istočne strane, prema izlasku sunca.“+ 16  Jehova je još rekao Mojsiju: 17  „Ovo su imena ljudi koji će vam razdeliti zemlju u nasledstvo: sveštenik Eleazar+ i Isus, Navinov sin.+ 18  Uzmite po jednog poglavara iz svakog plemena da razdele zemlju u nasledstvo.+ 19  A ovo su imena tih ljudi: od Judinog plemena:+ Halev, Jefonijin sin;+ 20  od plemena Simeonovih sinova:+ Samuilo, Amijudov sin; 21  od Venijaminovog plemena:+ Eldad, Haslonov sin; 22  od plemena Danovih sinova:+ poglavar Vukije, Jeklinov sin; 23  od Josifovih sinova:+ od plemena Manasijinih sinova:+ poglavar Anilo, Sufidov sin; 24  od plemena Jefremovih sinova:+ poglavar Kamuilo, Saftanov sin; 25  od plemena Zavulonovih sinova:+ poglavar Elisafan, Harnahov sin; 26  od plemena Isaharovih sinova:+ poglavar Faltilo, Ozainov sin; 27  od plemena Asirovih sinova:+ poglavar Ahijud, Selemijin sin; 28  od plemena Neftalimovih sinova:+ poglavar Fadailo, Amijudov sin.“ 29  To su oni kojima je Jehova zapovedio da razdele nasledstvo Izraelovim sinovima u hananskoj zemlji.+

Fusnote

 To jest Veliko more, ili Sredozemno more.
 Ne radi se o gori Or iz Br 33:37 i Pz 32:50. Tačan položaj ovog mesta nije poznat; verovatno se radi o jednom od viših vrhova planinskog područja Livana.
 Radi se o Rivli koja se nalazila na istočnoj granici Hanana, a ne o Rivli u ematskoj zemlji.
 U stvari, radi se o jezeru koje se u Bibliji naziva i Genezaretsko jezero, Galilejsko more i Tiberijadsko more.