Brojevi 31:1-54

31  Jehova je zatim rekao Mojsiju:  „Osveti+ Izraelove sinove na Madijancima.+ Posle toga bićeš pribran svom narodu.“+  Mojsije je rekao narodu: „Opremite ljude između sebe za vojsku, da napadnu Madijance i da izvrše Jehovinu osvetu nad Madijancima.+  Pošaljite u vojsku po hiljadu od svakog plemena, od svih Izraelovih plemena.“  Tako je od mnogih hiljada Izraelaca+ bilo određeno po hiljadu iz svakog plemena, dvanaest hiljada naoružanih ljudi.+  Mojsije ih je poslao u rat, po hiljadu od svakog plemena, a s vojskom je poslao i Finesa,+ sina sveštenika Eleazara. On je nosio svete stvari i trube+ za oglašavanje.  I oni su zaratili s Madijanom, kao što je Jehova zapovedio Mojsiju, i pobili su sve muškarce.+  Među onima koje su pobili bili su i madijanski kraljevi, naime, Evin, Rekem, Sur, Or i Reva, pet madijanskih kraljeva.+ I ubili su mačem Valama,+ Veorovog sina.  A Madijanke i njihovu decu Izraelovi sinovi su zarobili.+ I zaplenili su svu njihovu krupnu i sitnu stoku i svu njihovu imovinu. 10  I spalili su sve gradove u kojima su živeli i sva njihova naselja.+ 11  Pokupili su sve ono što su uzeli kao plen,+ i ljude i stoku. 12  I zarobljenike i sve što su opljačkali i oplenili doveli su Mojsiju i svešteniku Eleazaru i zboru Izraelovih sinova u logor, u pustim ravnicama Moava+ kod Jordana, prema Jerihonu. 13  Tada su im Mojsije, sveštenik Eleazar i svi poglavari zbora izašli u susret izvan logora. 14  I Mojsije se razgnevio na vojne zapovednike,+ na poglavare nad hiljadama i poglavare nad stotinama, koji su se vraćali iz vojnog pohoda. 15  Mojsije im je rekao: „Zar ste ostavili u životu sve žene?+ 16  Evo, baš su one po Valamovoj reči namamile Izraelove sinove da budu neverni+ Jehovi kod Fegora,+ tako da je na Jehovin zbor došla pošast.+ 17  Zato sada pobijte svu mušku decu i sve žene koje su legle s muškarcem.+ 18  A za sebe ostavite u životu sve devojke koje nisu legle s muškarcem.+ 19  A vi ostanite izvan logora sedam dana. Svako ko je ubio neku dušu+ i svako ko je dotakao ubijenog+ neka se očisti+ trećeg i sedmog dana, i vi i vaši zarobljenici. 20  Očistite od greha svu odeću, sve što je od kože, od kozje dlake i od drveta.“+ 21  Tada je sveštenik Eleazar rekao vojnicima koji su bili u bici: „Ovo je zakonska odredba koju je Jehova dao Mojsiju: 22  ’Zlato, srebro, bakar, gvožđe, kalaj i olovo, 23  sve što podnosi vatru+ propustite kroz vatru i biće čisto. Ali neka se ipak očisti i vodom očišćenja.+ A sve što ne podnosi vatru propustite kroz vodu.+ 24  Sedmog dana operite svoju odeću i bićete čisti, a posle toga možete ući u logor.‘“+ 25  Jehova je ovako rekao Mojsiju: 26  „Prebroj plen, zarobljene ljude i stoku, ti i sveštenik Eleazar i poglavari otačkih domova u zboru. 27  Podeli plen na dva dela, na one koji su bili u bici i išli u pohod i na ceo ostali zbor.+ 28  Od ratnika koji su išli u pohod uzmi kao deo+ za Jehovu po jednu dušu od pet stotina, od ljudi, od krupne stoke, od magaraca i od sitne stoke. 29  Uzmite to od njihove polovine i dajte svešteniku Eleazaru kao prilog Jehovi.+ 30  A od polovine koja pripadne Izraelovim sinovima uzmi po jedno od pedeset, od ljudi, od krupne stoke, od magaraca i od sitne stoke, od svake vrste životinja, i daj ih Levitima,+ koji imaju dužnost da se staraju o Jehovinom šatoru.“+ 31  Mojsije i sveštenik Eleazar učinili su kao što je Jehova zapovedio Mojsiju. 32  A plena, koji je ostao od onoga što su zaplenili oni koji su išli u pohod, bilo je šeststo sedamdeset pet hiljada ovaca, 33  sedamdeset dve hiljade goveda, 34  i šezdeset jedna hiljada magaraca. 35  A ljudskih duša,+ žena koje još nisu legle s muškarcem,+ svih duša bilo je trideset dve hiljade. 36  Polovina koja je pripala onima koji su išli u pohod iznosila je trista trideset sedam hiljada i petsto ovaca. 37  A deo+ za Jehovu iznosio je šeststo sedamdeset i pet ovaca. 38  Goveda je bilo trideset i šest hiljada, a od toga je deo za Jehovu iznosio sedamdeset i dva. 39  Magaraca je bilo trideset hiljada i petsto, a od toga je deo za Jehovu iznosio šezdeset i jedan. 40  Ljudskih duša je bilo šesnaest hiljada, a od toga je deo za Jehovu iznosio trideset i dve duše. 41  I Mojsije je predao svešteniku+ Eleazaru deo određen za prilog Jehovi, kao što je Jehova zapovedio Mojsiju.+ 42  A od polovine koja je pripala Izraelovim sinovima, koju je Mojsije odvojio od onoga što je pripalo ljudima koji su išli u rat, 43  dakle, polovina koja je pripala zboru iznosila je trista trideset sedam hiljada i petsto ovaca, 44  trideset i šest hiljada goveda, 45  trideset hiljada i petsto magaraca 46  i šesnaest hiljada ljudskih duša. 47  Od polovine koja je pripala Izraelovim sinovima Mojsije je uzeo po jednu dušu od pedeset, i od ljudi i od životinja, i dao ih Levitima,+ koji su bili zaduženi da se staraju+ o Jehovinom šatoru, kao što je Jehova zapovedio Mojsiju. 48  Zatim su Mojsiju pristupili vojni zapovednici nad hiljadama vojnika,+ poglavari nad hiljadama i poglavari nad stotinama,+ 49  i rekli su mu: „Tvoje sluge su prebrojale ratnike koji su nam povereni i javljeno je da nijedan od nas ne fali.+ 50  Neka zato svako od nas prinese kao prinos Jehovi+ ono što je zaplenio, predmete od zlata, lančiće što se nose oko gležnja i narukvice, pečatne prstenove,+ minđuše i drugi ženski nakit,+ da se izvrši obred očišćenja za naše duše pred Jehovom.“ 51  Tako su Mojsije i sveštenik Eleazar primili od njih zlato,+ sav taj nakit. 52  Svega priloženog zlata, koje su poglavari nad hiljadama i poglavari nad stotinama priložili Jehovi, bilo je šesnaest hiljada sedamsto pedeset sikala. 53  Vojnici su zadržali svaki svoj plen.+ 54  Tako su Mojsije i sveštenik Eleazar primili zlato od poglavara nad hiljadama i poglavara nad stotinama i uneli ga u šator sastanka za spomen+ Izraelovim sinovima pred Jehovom.

Fusnote