Brojevi 2:1-34

2  Jehova je rekao Mojsiju i Aronu:  „Neka se Izraelovi sinovi ulogore svaki u svojoj troplemenskoj grupi,+ pod znakovima domova svojih očeva. Neka se ulogore oko šatora sastanka, okrenuti prema njemu.  „Sa istoka, prema izlasku sunca, neka bude ulogorena troplemenska grupa Judinog logora po svojim četama. Poglavar Judinih sinova je Nason,+ Aminadavov sin.  U njegovoj vojsci ima sedamdeset četiri hiljade i šeststo popisanih.+  Do njega neka bude ulogoreno Isaharovo+ pleme. Poglavar Isaharovih sinova je Natanailo,+ Sogarov sin.  U njegovoj vojsci ima pedeset četiri hiljade i četiristo popisanih.+  Zatim Zavulonovo pleme; poglavar Zavulonovih sinova je Elijav,+ Helonov sin.  U njegovoj vojsci ima pedeset sedam hiljada i četiristo popisanih.+  „Svih popisanih u Judinom logoru ima sto osamdeset šest hiljada i četiristo, po njihovim četama. Oni neka krenu prvi.+ 10  „S juga neka bude troplemenska grupa Ruvimovog+ logora po svojim četama. Poglavar Ruvimovih sinova je Elisur,+ Sedijurov sin. 11  U njegovoj vojsci ima četrdeset šest hiljada i petsto popisanih.+ 12  Do njega neka bude ulogoreno Simeonovo pleme. Poglavar Simeonovih sinova je Salamilo,+ Surisadajev sin. 13  U njegovoj vojsci ima pedeset devet hiljada i trista popisanih.+ 14  Zatim Gadovo pleme; poglavar Gadovih sinova je Elisaf,+ Raguilov sin. 15  U njegovoj vojsci ima četrdeset pet hiljada šeststo pedeset popisanih.+ 16  „Svih popisanih u Ruvimovom logoru ima sto pedeset jedna hiljada četiristo pedeset, po njihovim četama. Oni neka krenu drugi.+ 17  „Kada šator sastanka+ treba da krene, logor Levita+ neka bude usred drugih logora. „Kako su ulogoreni, tako neka i krenu,+ svaki na svom mestu i po svojim troplemenskim grupama. 18  „Sa zapada neka bude troplemenska grupa Jefremovog+ logora po svojim četama. Poglavar Jefremovih sinova je Elisama,+ Amijudov sin. 19  U njegovoj vojsci ima četrdeset hiljada i petsto popisanih.+ 20  Do njega neka bude Manasijino+ pleme. Poglavar Manasijinih sinova je Gamalilo,+ Fadasurov sin. 21  U njegovoj vojsci ima trideset dve hiljade i dvesta popisanih.+ 22  Zatim Venijaminovo+ pleme; poglavar Venijaminovih sinova je Avidan,+ Gideonijev sin. 23  U njegovoj vojsci ima trideset pet hiljada i četiristo popisanih.+ 24  „Svih popisanih u Jefremovom logoru ima sto osam hiljada i sto, po njihovim četama. Oni neka krenu treći.+ 25  „Sa severa neka bude troplemenska grupa Danovog logora po svojim četama. Poglavar Danovih sinova je Ahijezer,+ Amisadajev sin. 26  U njegovoj vojsci ima šezdeset dve hiljade i sedamsto popisanih.+ 27  Do njega neka bude ulogoreno Asirovo pleme. Poglavar Asirovih sinova je Fagailo,+ Ehranov sin. 28  U njegovoj vojsci ima četrdeset jedna hiljada i petsto popisanih.+ 29  Zatim Neftalimovo+ pleme; poglavar Neftalimovih sinova je Ahirej,+ Enanov sin. 30  U njegovoj vojsci ima pedeset tri hiljade i četiristo popisanih.+ 31  „Svih popisanih u Danovom logoru ima sto pedeset sedam hiljada i šeststo. Oni neka krenu poslednji+ — svi po svojim troplemenskim grupama.“ 32  To su Izraelovi sinovi koji su bili popisani po domovima svojih očeva. Svih popisanih u logorima, po njihovim četama, bilo je šeststo tri hiljade petsto pedeset.+ 33  Ali Levijevo pleme nije bilo ubrojano+ među Izraelove sinove, kao što je Jehova i zapovedio Mojsiju. 34  Izraelovi sinovi su učinili sve onako kako je Jehova zapovedio Mojsiju.+ Tako su logorovali po troplemenskim grupama+ i tako su kretali,+ svaki u svojoj porodici i prema domovima svojih očeva.

Fusnote