1. Letopisa 6:1-81

6  Levijevi sinovi+ bili su Girson,+ Kat+ i Merarije.+  Katovi sinovi bili su Amram,+ Isar,+ Hevron+ i Ozilo.+  Amramovi sinovi+ bili su Aron+ i Mojsije,+ a njihova sestra zvala se Marija.+ Aronovi sinovi bili su Nadav,+ Avijud,+ Eleazar+ i Itamar.+  Eleazaru+ se rodio Fines.+ Finesu se rodio Avisuja.+  Avisuji se rodio Vukije, Vukiju se rodio Ozije.+  Oziju se rodio Zeraja, Zeraji se rodio Merajot.+  Merajotu se rodio Amarija, Amariji se rodio Ahitov.+  Ahitovu se rodio Sadok,+ Sadoku se rodio Ahimas.+  Ahimasu se rodio Azarija. Azariji se rodio Joanan. 10  Joananu se rodio Azarija.+ On je služio kao sveštenik u domu koji je Solomon sagradio u Jerusalimu. 11  Azariji se rodio Amarija.+ Amariji se rodio Ahitov.+ 12  Ahitovu se rodio Sadok.+ Sadoku se rodio Salum. 13  Salumu se rodio Helkija. Helkiji+ se rodio Azarija. 14  Azariji se rodio Seraja.+ Seraji se rodio Josedek.+ 15  Josedek je odveden kada je Jehova preko Navuhodonosora odveo u izgnanstvo Judu i Jerusalim. 16  Levijevi sinovi+ bili su Girsam,* Kat i Merarije. 17  Ovo su imena Girsamovih sinova: Lovenije+ i Simej.+ 18  Katovi sinovi+ bili su Amram,+ Isar, Hevron i Ozilo.+ 19  Merarijevi sinovi bili su Malije i Musije.+ To su porodice Levijevih sinova po imenima njihovih praočeva.+ 20  Od Girsama: njegov sin Lovenije,+ njegov sin Jat, njegov sin Zima, 21  njegov sin Joah,+ njegov sin Ido, njegov sin Zara, njegov sin Jetraj. 22  Katovi sinovi: njegov sin Aminadav, njegov sin Korej,+ njegovi sinovi Asir, 23  Elkana i Evijasaf,+ njegov sin Asir, 24  njegov sin Tahat, njegov sin Urilo, njegov sin Ozija, njegov sin Saul. 25  Elkanini sinovi+ bili su Amasaj i Ahimot. 26  Zatim Elkana, a njegovi sinovi su Sufija,+ sin njegov, njegov sin Nahat, 27  njegov sin Elijav,+ njegov sin Jeroam, njegov sin Elkana.+ 28  Samuilovi+ sinovi bili su prvenac Joilo i drugi Avija.+ 29  Merarijevi sinovi bili su Malije,+ njegov sin Lovenije, njegov sin Simej, njegov sin Uza, 30  njegov sin Simeja, njegov sin Agija, njegov sin Asaja. 31  Ovo su oni koje je David+ postavio da vode pevanje u Jehovinom domu nakon što je kovčeg dobio svoje počivalište.+ 32  Oni su služili+ kao pevači+ pred šatorom, šatorom sastanka, dok Solomon nije sagradio Jehovin dom u Jerusalimu.+ Vršili su svoju službu kako im je bilo propisano.+ 33  Ovo su oni koji su sa svojim sinovima bili postavljeni u službu: od Katovih sinova: Eman,+ pevač, sin Joila,+ sina Samuila,+ 34  sina Elkane,+ sina Jeroama, sina Elila,+ sina Toje, 35  sina Sufa,+ sina Elkane, sina Mata, sina Amasaja, 36  sina Elkane, sina Joila, sina Azarije, sina Sofonije, 37  sina Tahata, sina Asira, sina Evijasafa,+ sina Koreja,+ 38  sina Isara,+ sina Kata, sina Levija, Izraelovog sina. 39  Njegov brat Asaf+ služio je njemu s desne strane. Asaf je bio sin Varahije,+ sina Simeje, 40  sina Mihaila, sina Vasije, sina Malhije, 41  sina Etnija, sina Zare, sina Adaje, 42  sina Etana, sina Zime, sina Simeja, 43  sina Jata,+ sina Girsama,+ Levijevog sina. 44  Ovo su Merarijevi sinovi,+ njihova braća koja su stajala s leve strane: Etan,+ sin Kisije,+ sina Avdija, sina Maluha, 45  sina Asavije, sina Amasije, sina Helkije, 46  sina Amsija, sina Vanija, sina Semera, 47  sina Malija, sina Musija,+ sina Merarija,+ Levijevog sina. 48  Njihova braća, Leviti,+ bili su određeni za svu službu+ u šatoru, u domu istinitog Boga. 49  Aron+ i njegovi sinovi prinosili su žrtve+ na oltaru na kome su se prinosile žrtve paljenice+ i na kadionom oltaru,+ vršeći tako sve poslove u vezi sa svetim stvarima i vršeći očišćenje+ za Izrael,+ prema svemu onome što je zapovedio Mojsije, sluga istinitog Boga. 50  Ovo su Aronovi sinovi:+ njegov sin Eleazar,+ njegov sin Fines,+ njegov sin Avisuja,+ 51  njegov sin Vukije, njegov sin Ozije, njegov sin Zeraja,+ 52  njegov sin Merajot,+ njegov sin Amarija, njegov sin Ahitov,+ 53  njegov sin Sadok,+ njegov sin Ahimas.+ 54  Ovo su mesta u kojima su živeli Aronovi sinovi iz Katove porodice+ na svom području,+ koja su žrebom dobili. 55  Dobili su Hevron+ u Judinoj zemlji s pašnjacima oko njega. 56  Polje i mesta oko tog grada+ dali su Halevu,+ Jefonijinom sinu.+ 57  Aronovim sinovima dali su grad utočišta*+ Hevron,+ zatim Livnu+ s pašnjacima, Jatir,+ Estemoju+ s pašnjacima, 58  Ilion+ s pašnjacima, Davir+ s pašnjacima, 59  Asan+ s pašnjacima i Vet-Semes+ s pašnjacima. 60  Od Venijaminovog plemena dobili su Gavu+ s pašnjacima, Alemet+ s pašnjacima i Anatot+ s pašnjacima. Ukupno trinaest+ gradova po njihovim porodicama. 61  Ostalim Katovim sinovima žrebom je pripalo deset+ gradova od porodica drugog plemena i od polovine Manasijinog plemena. 62  Girsamovim sinovima+ po njihovim porodicama pripalo je trinaest gradova od Isaharovog plemena,+ od Asirovog plemena,+ od Neftalimovog plemena+ i od Manasijinog plemena+ u Vasanu. 63  Merarijevim sinovima+ po njihovim porodicama žrebom je pripalo dvanaest gradova od Ruvimovog plemena,+ od Gadovog plemena+ i od Zavulonovog plemena.+ 64  Tako su Izraelovi sinovi dali Levijevim sinovima+ gradove s njihovim okolnim pašnjacima.+ 65  Od plemena Judinih sinova,+ od plemena Simeonovih sinova+ i od plemena Venijaminovih sinova+ žrebom su im bili dodeljeni gradovi koji se navode poimence. 66  Neke porodice Katovih sinova dobile su gradove na području Jefremovog plemena.+ 67  Oni su dobili Sihem+ s pašnjacima, u brdovitom području Jefrema kao grad utočišta,* zatim Gezer+ s pašnjacima, 68  Jokmeam+ s pašnjacima, Vet-Oron+ s pašnjacima, 69  Ajalon+ s pašnjacima i Gat-Rimon+ s pašnjacima. 70  Od polovine Manasijinog plemena Anir+ s pašnjacima i Vileam+ s pašnjacima za porodice ostalih Katovih sinova.+ 71  Girsamovi sinovi+ dobili su od porodica polovine Manasijinog plemena Golan+ u Vasanu s pašnjacima i Astarot+ s pašnjacima. 72  Od Isaharovog plemena Kedes+ s pašnjacima, Davrat+ s pašnjacima, 73  Ramot+ s pašnjacima i Anem+ s pašnjacima. 74  Od Asirovog plemena Masal s pašnjacima, Avdon+ s pašnjacima, 75  Hukok+ s pašnjacima i Reov+ s pašnjacima. 76  Od Neftalimovog plemena+ Kedes+ u Galileji+ s pašnjacima, Amon s pašnjacima i Kirijatajim+ s pašnjacima. 77  Preostali Merarijevi sinovi dobili su od Zavulonovog plemena+ Rimon+ s pašnjacima i Tavor s pašnjacima. 78  U jordanskom kraju kod Jerihona, s istočne strane Jordana, od Ruvimovog plemena+ dobili su Vosor+ u pustinji s pašnjacima, Jasu+ s pašnjacima, 79  Kedimot+ s pašnjacima i Mifat+ s pašnjacima. 80  Od Gadovog plemena+ Ramot+ u Galadu s pašnjacima, Mahanaim+ s pašnjacima, 81  Esevon+ s pašnjacima i Jazir+ s pašnjacima.

Fusnote

 U 1. stihu „Girson“.
 Doslovno: „gradove utočišta“.
 Doslovno: „gradove utočišta“.