1. Letopisa 24:1-31

24  Aronovi sinovi bili su podeljeni na redove. Aronovi sinovi bili su Nadav,+ Avijud,+ Eleazar+ i Itamar.+  Ali Nadav i Avijud+ su umrli pre svog oca+ i nisu imali sinove, pa su Eleazar+ i Itamar služili kao sveštenici.  David ih je, zajedno sa Sadokom,+ od Eleazarovih sinova, i Ahimelehom,+ od Itamarovih sinova, podelio na redove po zaduženjima u službi.+  Ali Eleazarovi sinovi imali su više poglavara od Itamarovih sinova. Zato su ih podelili tako da su Eleazarovi sinovi imali šesnaest poglavara otačkih domova, a Itamarovi sinovi osam poglavara otačkih domova.  Zatim su ih podelili žrebom,+ i jedne i druge, jer su poglavari koji su nadzirali sveto mesto+ i poglavari koji su služili istinitom Bogu bili i od Eleazarovih sinova i od Itamarovih sinova.  Semaja, Natanailov sin, pisar+ od Levijevih sinova, popisao ih je pred kraljem, knezovima, sveštenikom Sadokom,+ pred Ahimelehom,+ Avijatarovim+ sinom, i poglavarima otačkih domova među sveštenicima i Levitima.+ Jedna porodica bila je izabrana od Eleazara,+ a zatim jedna od Itamara.+  Prvi žreb je pao na Jojariva,+ drugi na Jedaju,  treći na Harima, četvrti na Seorima,  peti na Malhiju, šesti na Mijamina, 10  sedmi na Akosa, osmi na Aviju,+ 11  deveti na Isusa, deseti na Sehaniju, 12  jedanaesti na Elijasiva, dvanaesti na Jakima, 13  trinaesti na Ufu, četrnaesti na Jesevava, 14  petnaesti na Vilgu, šesnaesti na Imira, 15  sedamnaesti na Ezira, osamnaesti na Afisisa, 16  devetnaesti na Petaju, dvadeseti na Jezekila, 17  dvadeset i prvi na Jahina, dvadeset i drugi na Gamula, 18  dvadeset i treći na Delaju i dvadeset i četvrti na Maziju. 19  Tako su bili raspoređeni za službu,+ da dolaze u Jehovin dom prema propisu+ koji im je dao njihov praotac Aron, kao što mu je zapovedio Jehova, Izraelov Bog. 20  Od ostalih Levijevih sinova bili su: od Amramovih+ sinova Suvailo,+ od Suvailovih sinova Jedaja, 21  zatim od Reavije:+ od Reavijinih sinova poglavar Jesija, 22  od Isarovih sinova+ Selomot,+ od Selomotovih sinova Jat, 23  zatim Hevronovi sinovi:+ poglavar Jerija,+ drugi Amarija, treći Jazilo i četvrti Jekameam. 24  Od Ozilovih sinova Miha, od Mihinih sinova+ Samir. 25  Mihin brat bio je Jesija; od Jesijinih sinova Zaharija. 26  Merarijevi sinovi+ bili su Malije+ i Musije,+ od Jazijinih sinova Veno. 27  Merarijevi sinovi: od Jazije Veno, Soam, Zahur i Ivrije. 28  Od Malija Eleazar, koji nije imao sinove.+ 29  Od Kisa: od Kisovih sinova Jerameilo. 30  Musijevi sinovi bili su Malije,+ Eder i Jerimot.+ To su bili Levijevi sinovi po svojim otačkim+ domovima. 31  I oni su, kao i njihova braća, Aronovi sinovi, bacali žreb+ pred kraljem Davidom, Sadokom, Ahimelehom i poglavarima otačkih domova među sveštenicima i Levitima. Isto je bilo i za poglavare većih domova kao i za njihovu mlađu braću, poglavare manjih domova.+

Fusnote