1. Letopisa 1:1-54

1  Adam,+Sit,+Enos,+  Kajinan,+Maleleilo,+Jared,+  Enoh,+Metuzalem,+Lameh,+  Noje,+Sim,+ Ham+ i Jafet.+  Jafetovi sinovi bili su Gomer, Magog,+ Madaj,+ Javan,+ Tuval, Meseh+ i Tiras.+  Gomerovi sinovi bili su Ashanas,+ Rifat+ i Togarma.+  Javanovi sinovi bili su Elisa,+ Tarsis,+ Kitim+ i Dodanim.+  Hamovi sinovi bili su Hus,+ Misraim,+ Fut+ i Hanan.+  Husovi sinovi bili su Seva,+ Evila, Savata,+ Regma+ i Savataka.+ Regmini sinovi bili su Sava i Dedan.+ 10  Husu se rodio Nevrod.+ On je bio prvi moćan čovek na zemlji.+ 11  Misraimu su se rodili Ludim,+ Anamim, Leavim, Naftuhim,+ 12  Patrusim,+ Hasluhim+ (od koga potiču Filisteji)+ i Kaftorim.*+ 13  Od Hanana su potekli Sidon,+ njegov prvenac, i Het,+ 14  zatim Jevuseji,+ Amoreji,+ Gergeseji,+ 15  Jeveji,+ Arukeji, Aseneji,+ 16  Arvadeji,+ Samareji+ i Amateji.+ 17  Simovi sinovi+ bili su Elam,+ Asur,+ Arfaksad,+ Lud+ i Aram,Uz, Ul, Geter i Mas.+ 18  Arfaksadu se rodio Sala,+ a Sali se rodio Ever.+ 19  Everu su se rodila dva sina. Jedan se zvao Falek,*+ jer se u njegovo vreme zemlja podelila, a njegov brat se zvao Jektan. 20  Jektanu su se rodili Almodad, Salef, Asarmot, Jerah,+ 21  Adoram, Uzal, Dikla,+ 22  Eval, Avimail, Sava,+ 23  Ofir,+ Evila+ i Jovav.+ Sve su to bili Jektanovi sinovi. 24  Sim,+Arfaksad,+Sala,+ 25  Ever,+Falek,+Ragav,+ 26  Seruh,+Nahor,+Tara,+ 27  Avram,+ to jest Avraham.+ 28  Avrahamovi sinovi bili su Isak+ i Ismailo.+ 29  Ovo su njihovi potomci: Ismailov prvenac Navajot,+ zatim Kidar,+ Avdeilo, Mivsam,+ 30  Misma, Duma,+ Masa, Adad,+ Tema, 31  Jetur, Nafes i Kedma.+ To su bili Ismailovi sinovi. 32  Sinovi koje je rodila Hetura,+ Avrahamova inoča,*+ bili su Zemran, Joksan, Madan,+ Madijan,+ Jesvok+ i Suja.+ Joksanovi sinovi bili su Sava i Dedan.+ 33  Madijanovi sinovi bili su Efa,+ Efer, Enoh, Avida i Eldaga.+ Sve su to bili Heturini sinovi. 34  Avrahamu se rodio Isak.+ Isakovi sinovi bili su Isav+ i Izrael.+ 35  Isavovi sinovi bili su Elifas, Raguilo,+ Jeus, Jeglom i Korej.+ 36  Elifasovi sinovi bili su Teman,+ Omar, Sofar, Gotom i Kenez,+ a Timna+ mu je rodila Amalika.+ 37  Raguilovi sinovi bili su Nahat, Zara, Sama i Moza.+ 38  Sirovi sinovi+ bili su Lotan, Soval, Sevegon, Ana,+ Dison, Eser i Disan.+ 39  Lotanovi sinovi bili su Horija i Eman. Timna+ je bila Lotanova sestra. 40  Sovalovi sinovi bili su Golan, Manahat, Eval, Sefija i Onam.+ Sevegonovi sinovi bili su Aja i Ana.+ 41  Anin sin* bio je Dison.+ Disonovi sinovi bili su Amada, Asvan, Itran i Haran.+ 42  Eserovi sinovi+ bili su Valan, Zavan i Akan.+ Disanovi sinovi bili su Uz i Aran.+ 43  Ovo su kraljevi koji su vladali u edomskoj zemlji+ pre nego što je nad Izraelovim sinovima počeo da vlada kralj:+ Vela, Veorov sin. Njegov grad zvao se Denava.+ 44  Posle Veline smrti počeo je da vlada Jovav, sin Zare+ iz Vosore.+ 45  Posle Jovavove smrti počeo je da vlada Asom+ iz zemlje Temanaca.+ 46  Posle Asomove smrti počeo je da vlada Adad,+ Varadov sin, koji je porazio Madijance+ na moavskom polju. Njegov grad se zvao Getem.+ 47  Posle Adadove smrti počeo je da vlada Samada iz Masekasa.+ 48  Posle Samadine smrti počeo je da vlada Saul iz Rovota+ na reci. 49  Posle Saulove smrti počeo je da vlada Valenon, Ahvorov sin.+ 50  Posle Valenonove smrti počeo je da vlada Adad.* Njegov grad se zvao Fogor, a njegova žena se zvala Meteveila, kćer Matraide, Mezevove kćeri.+ 51  Zatim je umro i Adad. Edomski knezovi* bili su knez Timna, knez Alva, knez Jetet,+ 52  knez Olivema, knez Ila, knez Finon,+ 53  knez Kenez, knez Teman, knez Mivsar,+ 54  knez Magedilo i knez Iram.+ To su bili edomski knezovi.+

Fusnote

 Što se tiče imena potomaka koja su spomenuta u 11. i 12. stihu vidi fusnote za Pst 10:13, 14.
 „Falek“ znači „podela; struja“.
 Vidi fusnotu za Pst 22:24.
 Doslovno: „sinovi“.
 U Pst 36:39 „Adar“.
 Ili: „šeici“.