Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

ilbusca/E+ via Getty Images

BDITE!

Zašto ljudi ne mogu ostvariti mir – šta o tome kaže Biblija

Zašto ljudi ne mogu ostvariti mir – šta o tome kaže Biblija

 Svetske vođe i međunarodne organizacije nisu u stanju da ostvare mir na zemlji. Posle Drugog svetskog rata, nikada nije bilo više nasilnih sukoba nego danas. Oko dve milijarde ljudi – četvrtina svetskog stanovništva – živi u područjima pogođenim sukobima.

 Zašto ljudi ne mogu ostvariti mir? Šta o tome kaže Biblija?

Tri razloga zašto ljudi ne mogu ostvariti mir

  1.  1. Ljudi ispoljavaju osobine koje nipošto ne doprinose miru. U Bibliji je prorečeno da će u naše vreme ljudi biti „sebični, pohlepni za novcem, hvalisavi, oholi [...] neverni [...] nespremni za bilo kakav dogovor [...] bez samosavladavanja, okrutni [...] tvrdoglavi i ponosni“ (2. Timoteju 3:2-4).

  2.  2. Ljudi nisu u stanju da reše probleme bez pomoći svog Stvoritelja, Jehove a Boga. To ne mogu čak ni ako se udruže s drugim ljudima koji imaju isti cilj. Biblija otkriva da „čovek ne može čak ni da upravlja svojim koracima“ (Jeremija 10:23).

  3.  3. Svet je pod vlašću moćnog i zlog vladara, Satane Đavola, koji „zavodi ceo svet“ (Otkrivenje 12:9). Sve dok je „svet [...] pod vlašću Zloga“, biće rata i sukoba (1. Jovanova 5:19).

Ko može ostvariti mir?

 Biblija nas uverava da neće ljudi ostvariti mir, već Bog.

  •   „’Jer ja dobro znam šta nameravam s vama‘, kaže Jehova. ’Želim da imate mir, a ne nevolju, da imate lepu budućnost i nadu‘ “ (Jeremija 29:11).

 Kako će Bog ispuniti to obećanje? „Bog koji daje mir uskoro će [...] zdrobiti Satanu“ (Rimljanima 16:20). On će pomoću nebeske vladavine, koju Biblija naziva „Božje Kraljevstvo“, ostvariti mir u svetu (Luka 4:43). Isus Hrist, Kralj tog Kraljevstva, učiće ljude kako da žive u miru (Isaija 9:6, 7).

a Jehova je Božje ime (Psalam 83:18).