Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

ČETVRTO POGLAVLJE

Ko je Isus Hrist?

Ko je Isus Hrist?
  • Kako znamo da je Isus Mesija?

  • Gde je živeo pre nego što je došao na zemlju?

  • Kakav je bio kao čovek?

1, 2. (a) Da li to što znamo ime neke slavne ličnosti znači da je i poznajemo? (b) Šta ljudi misle, ko je bio Isus?

U SVETU ima mnogo slavnih ljudi. Neki su dobro poznati u svom gradu ili u svojoj zemlji. Drugi su poznati u celom svetu. Međutim, to što znamo ime neke slavne ličnosti ne znači da je stvarno i poznajemo. Verovatno ne znamo kakve osobine ima niti su nam poznati detalji iz njenog života.

2 Iako je Isus Hrist živeo na zemlji pre oko 2 000 godina, skoro svi su čuli za njega. Pa ipak, mnogima nije jasno ko je zapravo on bio. Neki kažu da je bio samo jedan dobar čovek. Drugi misle da je bio prorok. A neki veruju da je Isus Bog i da ga treba obožavati. Šta biste vi rekli?

3. Zašto je važno da znamo istinu o Isusu?

3 Važno je da znamo istinu o Isusu. Zašto? U Svetom pismu piše: „Da bi dobili večni život, treba da dobro upoznaju tebe, jedinog istinitog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Hrista“ (Jovan 17:3). Dakle, ako dobro upoznamo Jehovu Boga i Isusa Hrista, možemo dobiti večni život u raju na zemlji (Jovan 14:6). Osim toga, od Isusa možemo naučiti kako treba da živimo i kako da se ophodimo prema drugima (Jovan 13:34, 35). U 1. poglavlju ove knjige govorili smo o tome ko je Bog. Osmotrimo sada šta iz Svetog pisma možemo naučiti o Isusu Hristu.

OBEĆANI MESIJA

4. Šta znače izrazi „Mesija“ i „Hrist“?

4 Vekovima pre nego što se Isus rodio, u Svetom pismu je prorečeno da će Bog poslati Mesiju, to jest Hrista. Reč „Mesija“ potiče iz hebrejskog jezika, a „Hrist“ iz grčkog i obe reči znače „pomazanik“. To je izraz koji se u Svetom pismu koristi za osobu koju Bog postavlja na neki poseban položaj. U narednim poglavljima ove knjige saznaćemo više o tome kako će se preko Mesije ispuniti Božja obećanja. Takođe ćemo saznati šta je on već učinio za nas. Osmotrimo sada kako su ljudi mogli da prepoznaju Mesiju. Nesumnjivo su se, u periodu pre Isusovog rođenja, mnogi pitali ko će biti Mesija.

5. U šta su Isusovi učenici bili potpuno uvereni?

5 U prvom veku, učenici Isusa Nazarećanina bili su potpuno uvereni da je on Mesija (Jovan 1:41). Na primer, Simon Petar je rekao Isusu: „Ti si Hrist“ (Matej 16:16). Kako su oni mogli biti sigurni da je Isus obećani Mesija? I kako mi možemo biti sigurni u to?

6. Kako je Jehova pomogao vernim ljudima da prepoznaju Mesiju?

6 Božji proroci koji su živeli pre Isusa prorekli su mnoge detalje o Mesiji. Na osnovu tih detalja, ljudi su mogli da ga prepoznaju. To bismo mogli da prikažemo na sledeći način: Zamislite da treba da odete na autobusku ili železničku stanicu po nekoga koga nikada niste videli. Zar vam ne bi značilo ako biste znali neke detalje o toj osobi? Naravno da bi vam značilo. Slično tome, da bi ljudi prepoznali Mesiju, Jehova se pobrinuo da u Bibliji budu zapisani mnogi detalji o tome šta će on raditi i šta će doživeti.

7. Koja su se dva proročanstva ispunila na Isusu?

7 Osmotrimo dva primera. Prorok Mihej je preko 700 godina unapred prorekao da će se Mesija roditi u Vitlejemu, jednom malom gradu u Judi (Mihej 5:2). Gde se Isus rodio? Upravo u tom gradu (Matej 2:1, 3-9). Drugi primer je proročanstvo iz Danila 9:25. Više vekova unapred prorečena je godina kada će se pojaviti Mesija — 29. n. e. * Budući da su se ova i druga proročanstva ispunila na Isusu, možemo zaključiti da je on obećani Mesija.

Kada se krstio, Isus je postao Mesija, to jest Hrist

8, 9. Kako je Jehova prilikom Isusovog krštenja potvrdio da je on Mesija?

8 Jehova je na još jedan način potvrdio da je Isus Mesija. U Bibliji se opisuje šta se desilo kada je pred kraj 29. n. e. Isus došao kod Jovana Krstitelja da se krsti u reci Jordan. U njoj piše: „Kad se krstio, Isus se odmah podigao iz vode. I nebesa su se otvorila, i Jovan je video kako Božji duh silazi kao golub i dolazi na Isusa. I s neba se čuo glas koji je rekao: ’Ovo je moj Sin, voljeni, koji je po mojoj volji‘“ (Matej 3:16, 17). Jovan se tada uverio da je Bog poslao Isusa jer je video da se na njemu ispunilo ono što je Bog unapred rekao (Jovan 1:32-34). Onog trenutka kada je Bog izlio sveti duh na njega, Isus je postao Mesija, to jest Hrist. Bilo je jasno da ga je Bog izabrao za Vođu i Kralja (Isaija 55:4).

9 Biblijska proročanstva koja su se ispunila i ono što je Jehova učinio prilikom Isusovog krštenja predstavljaju jasan dokaz da je Isus obećani Mesija. Osmotrimo sada kako Biblija odgovara na dva važna pitanja o Isusu Hristu: Gde je živeo pre nego što je došao na zemlju i kakav je bio kao čovek?

GDE JE ISUS ŽIVEO PRE NEGO ŠTO JE DOŠAO NA ZEMLJU?

10. Gde je Isus živeo pre dolaska na zemlju?

10 U Svetom pismu se kaže da je Isus živeo na nebu pre nego što je došao na zemlju. Prorok Mihej, koji je naveo da će se Mesija roditi u Vitlejemu, takođe je zapisao da je Mesijino poreklo „od davnina“ (Mihej 5:2). Sam Isus je više puta rekao da je živeo na nebu pre nego što se rodio kao čovek. (Pročitati Jovana 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5.) Dok je bio na nebu, Isus je postao veoma blizak s Jehovom.

11. Kako Biblija pokazuje da je Isus Jehovin najdraži Sin?

11 Isus je Jehovin najdraži Sin. Zašto to možemo reći? Za njega se kaže da je „prvenac svega što je stvoreno“, jer je Bog prvo njega stvorio * (Kološanima 1:15). Pored toga, on je i „jedinorođeni“ Sin (Jovan 3:16). To znači da je jedino njega stvorio sam Bog i da je on jedini koga je Bog koristio da bi stvorio sve drugo (Kološanima 1:16). Isus se naziva i „Reč“ (Jovan 1:14). To nam pokazuje da je on govorio u Božje ime, to jest da je prenosio Božje poruke i uputstva anđelima na nebu, kao i ljudima na zemlji.

12. Kako znamo da prvorođeni Sin nije jednak Bogu?

12 Da li je prvorođeni Sin jednak Bogu? Iz Biblije saznajemo da nije. Kao što smo videli u prethodnom odlomku, njega je Bog stvorio. Očigledno je onda da on ima početak, za razliku od Jehove Boga koji nema ni početka, ni kraja (Psalam 90:2). Jedinorođeni Sin nikada nije ni pomislio da bude jednak Ocu. Sveto pismo jasno kaže da je Otac veći od Sina. (Pročitati Jovana 14:28; 1. Korinćanima 11:3.) Samo je Jehova „Bog Svemoćni“ (Postanak 17:1). Prema tome, niko nije jednak njemu. *

13. Na šta se misli kada se kaže da je Sin „slika nevidljivog Boga“?

13 Jehova i njegov prvorođeni Sin bili su zajedno milijardama godina — mnogo pre nego što su stvoreni svemir i Zemlja. Nema sumnje da Otac mnogo voli Sina, a isto tako i Sin Oca (Jovan 3:35; 14:31). Isus je veoma sličan svom Ocu. Upravo se zato u Bibliji kaže da je on „slika nevidljivog Boga“ (Kološanima 1:15). Baš kao što neki sin može veoma da liči na svog oca, tako je i Isus po osobinama veoma sličan Bogu.

14. Kako se Jehovin jedinorođeni Sin rodio kao čovek?

14 Jehovin jedinorođeni Sin je bio spreman da napusti nebo i da dođe na zemlju kako bi živeo kao čovek. Ali možda se pitate: Kako je Isus, koji je živeo na nebu, mogao da se rodi kao čovek? Jehova je učinio jedno čudo. Život svog jedinorođenog Sina preneo je s neba u matericu jedne device, Jevrejke koja se zvala Marija. Zato Isus nije morao da ima oca na zemlji. Marija je rodila savršenog sina i dala mu ime Isus (Luka 1:30-35).

KAKAV JE ISUS BIO KAO ČOVEK?

15. U čemu nam pomaže Isusov primer?

15 Dok čitamo o tome šta je Isus govorio i radio dok je bio na zemlji, mi ga sve bolje upoznajemo. Pored toga, Isusov primer nam pomaže da bolje upoznamo Jehovu. Zašto to možemo reći? Videli smo da je Isus po osobinama veoma sličan svom Ocu. Zato je jednom prilikom rekao: „Ko je video mene, video je i Oca“ (Jovan 14:9). Četiri biblijske knjige koje su poznate kao jevanđelja — po Mateju, Marku, Luki i Jovanu — govore nam puno o Isusovom životu, o tome šta je radio i kakav je bio.

16. (a) Čemu je Isus poučavao druge? (b) Od koga je Isus naučio ono što je govorio drugima?

16 Isus je bio poznat kao „Učitelj“ (Jovan 1:38; 13:13). Najvažnije od svega čemu je poučavao druge bila je „dobra vest o kraljevstvu“. To je vest o Božjem Kraljevstvu koje će vladati nad celom zemljom i omogućiti da poslušni ljudi zauvek srećno žive (Matej 4:23). Sve što je Isus govorio drugima naučio je od svog Oca. Zato je rekao: „Ono što naučavam nije moje, nego potiče od onoga koji me je poslao“ (Jovan 7:16). Znao je da njegov Otac želi da ljudi čuju dobru vest o Kraljevstvu. U 8. poglavlju ćemo saznati više o Božjem Kraljevstvu i o tome šta će ono učiniti.

17. (a) Gde je Isus poučavao ljude? (b) Zašto je bio toliko posvećen propovedanju i poučavanju?

17 Gde je Isus poučavao ljude? On nije čekao da ljudi dođu kod njega. Išao je po gradovima i selima i odlazio je u njihove domove ili ih je poučavao na trgovima i drugim mestima (Marko 6:56; Luka 19:5, 6). Zašto je Isus bio toliko posvećen propovedanju i poučavanju? Zato što je znao da Bog to očekuje od njega (Jovan 8:28, 29). Međutim, postojao je još jedan razlog. Isus je saosećao s ljudima. (Pročitati Mateja 9:35, 36.) Njih su zapostavile verske vođe čija je dužnost bila da ih uče istini o Bogu i o onome što Bog namerava da učini. Isus je znao koliko je tim ljudima potrebna vest o Kraljevstvu.

18. Koje vam se Isusove osobine najviše dopadaju?

18 Isus je voleo ljude i brinuo je o njima. Bio je pristupačan i blag. Čak su i deca bila slobodna pred njim (Marko 10:13-16). Isus je bio nepristran. Mrzeo je korupciju i nepravdu (Matej 21:12, 13). Poštovao je žene i uvažavao je njihovo dostojanstvo, iako ih u to vreme većina muškaraca nije nimalo poštovala (Jovan 4:9, 27). Isus je bio i ponizan. Jednom prilikom je oprao noge apostolima, što su obično radile sluge.

Isus je propovedao gde god je bilo ljudi

19. Koji primer pokazuje da je Isus uzimao u obzir potrebe drugih?

19 Isus nije bio ravnodušan prema drugima, već je uzimao u obzir njihove potrebe. To je bilo posebno očigledno kada je, pomoću Božjeg duha, lečio ljude (Matej 14:14). Na primer, jednom mu je prišao čovek koji je imao gubu i rekao: „Ako hoćeš, možeš me očistiti.“ Isus je osetio bol i patnju tog čoveka. Sažalivši se, ispružio je ruku i dotakao ga, govoreći: „Hoću. Očisti se.“ Taj čovek je ozdravio! (Marko 1:40-42). Možete li da zamislite kako se osećao?

VERAN BOGU DO KRAJA

20, 21. Zašto je Isus najbolji primer poslušnosti Bogu?

20 Isus je najbolji primer poslušnosti Bogu. Šta god da je doživeo od svojih neprijatelja, ostao je veran svom nebeskom Ocu. Kada ga je Satana iskušavao, on mu se odlučno suprotstavio (Matej 4:1-11). Jedno vreme, neki Isusovi rođaci nisu verovali u njega i čak su govorili da je sišao s uma (Marko 3:21). Ali Isus nije dozvolio da oni utiču na njega, već je i dalje činio ono što je Bog želeo. Uprkos uvredama i zlostavljanju, ostao je veran Bogu i nije hteo da se osveti svojim protivnicima (1. Petrova 2:21-23).

21 Isus je ostao veran čak i kada se suočio sa okrutnom smrću. (Pročitati Filipljanima 2:8.) Razmislimo o tome šta je sve pretrpeo poslednjeg dana svog života na zemlji. Bio je uhapšen, lažni svedoci su ga optužili, nepravedne sudije su ga osudile, rulja ga je ismevala i vojnici su ga mučili. Na kraju su ga pribili na stub. Ali Isus je ostao veran Jehovi i zato je na kraju mogao da kaže: „Svršeno je!“ (Jovan 19:30). Trećeg dana nakon njegove smrti, nebeski Otac ga je uskrsnuo kao duhovno biće (1. Petrova 3:18). Nekoliko sedmica kasnije, Isus se vratio na nebo. Tamo je „seo Bogu s desne strane“ i čekao da primi kraljevsku vlast (Jevrejima 10:12, 13).

22. Šta možemo imati zahvaljujući tome što je Isus ostao veran do smrti?

22 Zahvaljujući tome što je Isus ostao veran do smrti, imamo priliku da živimo večno na rajskoj zemlji, što je Jehova od početka i nameravao. U sledećem poglavlju biće osmotreno kako nam Isusova smrt to omogućava.

^ odl. 7 Objašnjenje o tome kako se ovo proročanstvo ispunilo na Isusu nalazi se u Dodatku, u delu pod nazivom „Kako Danilovo proročanstvo ukazuje na Mesijin dolazak“.

^ odl. 11 Za Jehovu se kaže da je Otac zato što je sve stvorio (Isaija 64:8). Za Isusa se kaže da je Božji Sin zato što ga je Bog stvorio. Pošto je Bog stvorio i druga duhovna stvorenja, i za njih se kaže da su Božji sinovi. Iz istog razloga je i za Adama rečeno da je Božji sin (Jov 1:6; Luka 3:38).

^ odl. 12 Više dokaza koji potvrđuju da prvorođeni Sin nije jednak Bogu može se naći u Dodatku, u delu pod nazivom „Istina o Ocu, Sinu i svetom duhu“.