Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

OSMO POGLAVLJE

Šta je Božje Kraljevstvo?

Šta je Božje Kraljevstvo?
  • Šta nam Sveto pismo govori o Božjem Kraljevstvu?

  • Šta će Božje Kraljevstvo učiniti?

  • Kada će Bog ostvariti svoju volju na zemlji?

1. Koju ćemo čuvenu molitvu sada razmotriti?

MILIONI ljudi širom sveta znaju za molitvu Očenaš, to jest Molitvu Gospodnju. Reč je o čuvenoj molitvi koju je sam Isus Hrist izgovorio kada je poučio svoje učenike kako da se mole. Ako razmotrimo prve tri stvari za koje nas je Isus poučio da se molimo, dobićemo odgovore na neka važna pitanja.

2. Za koje je tri stvari Isus poučio svoje učenike da se mole?

2 Isus je svojim učenicima najpre rekao sledeće: „Molite se, dakle, ovako: ’Oče naš, koji si na nebesima, neka se sveti ime tvoje. Neka dođe kraljevstvo tvoje. Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji‘“ (Matej 6:9-13). Šta znače ove reči?

3. Šta treba da znamo o Božjem Kraljevstvu?

3 Već smo naučili puno toga o Božjem imenu, Jehova. Govorili smo i o tome šta je Božja volja, to jest o tome šta je on učinio i šta će još učiniti za čovečanstvo. Međutim, na šta je Isus mislio kada nam je rekao da se molimo: „Neka dođe kraljevstvo tvoje“? Šta je Božje Kraljevstvo? Kako će se njegovim dolaskom posvetiti Božje ime? I kako će Bog putem Kraljevstva ostvariti svoju volju na zemlji?

ŠTA JE BOŽJE KRALJEVSTVO

4. Šta je Božje Kraljevstvo i ko je izabran za kralja?

4 Božje Kraljevstvo je vlast koju je uspostavio Jehova Bog. On je za kralja tog Kraljevstva izabrao Isusa Hrista. Isus je veći od svih ljudskih vladara i za njega se kaže da je „Kralj kraljeva i Gospodar gospodara“ (1. Timoteju 6:15). On ima moć da učini daleko više dobra od bilo kog ljudskog vladara, čak i od najboljeg među njima.

5. Gde se nalazi Božje Kraljevstvo i nad čime će vladati?

5 Odakle će Božje Kraljevstvo vladati? Razmislimo najpre gde se Isus sada nalazi. Već smo govorili o tome da je bio ubijen na mučeničkom stubu i da je posle toga uskrsnuo. Ubrzo nakon toga, bio je uznesen na nebo (Dela apostolska 2:33). Prema tome, Božje Kraljevstvo se nalazi na nebu. Zato se ono u Svetom pismu naziva „nebesko kraljevstvo“ (2. Timoteju 4:18). Premda je Božje Kraljevstvo na nebu, ono će vladati nad zemljom. (Pročitati Otkrivenje 11:15.)

6, 7. Zbog čega je Isus izuzetan vladar?

6 Zbog čega je Isus izuzetan vladar? Kao prvo, on nikada neće umreti. Upoređujući Isusa s ljudskim vladarima, Biblija kaže da je on „jedini koji ima besmrtnost“ (1. Timoteju 6:16). To znači da će sve što Isus bude uradio za nas večno trajati.

7 Na drugi razlog zbog kog je Isus izuzetan vladar ukazuje se u sledećem biblijskom proročanstvu: „Na njemu će počivati Jehovin duh, duh mudrosti i razboritosti, duh saveta i sile, duh znanja i straha od Jehove. On će uživati u strahu od Jehove. Neće suditi po onome što vidi, niti će ukoravati po onome što čuje. Po pravdi će suditi siromašnima, pravedno će ukoravati braneći krotke na zemlji“ (Isaija 11:2-4). Ove reči pokazuju da će Isus biti pravedan i saosećajan Kralj. Da li biste želeli takvog vladara?

8. Ko će vladati sa Isusom?

8 Vredi zapaziti i to da Isus neće vladati sam. Na primer, apostol Pavle je rekao Timoteju: „Ako istrajemo, s njim ćemo i kraljevati“ (2. Timoteju 2:12). Dakle, sa Isusom će u nebeskom Kraljevstvu vladati verne osobe koje je Bog izabrao, među kojima su i Pavle i Timotej. Koliko njih će imati tu čast?

9. Koliko će osoba vladati sa Isusom i kada je Bog počeo da ih bira?

9 Kao što smo videli u prethodnom poglavlju, apostolu Jovanu je bila data jedna vizija u kojoj je video kako „Jagnje [Isus Hrist] stoji na gori Sionu [svom kraljevskom položaju na nebu] i s njim sto četrdeset i četiri hiljade onih koji imaju njegovo ime i ime njegovog Oca napisano na svojim čelima“. Ko su tih 144 000 osoba? Sam Jovan nam odgovara: „Oni slede Jagnje kuda god ono pođe. Otkupljeni su od ljudi kao prvine Bogu i Jagnjetu“ (Otkrivenje 14:1, 4). To su verni sledbenici Isusa Hrista koji su izabrani da bi vladali s njim na nebu. Nakon što uskrsnu kao duhovna bića, oni će „kraljevati nad zemljom“ zajedno sa Isusom (Otkrivenje 5:10). Još od vremena apostola, Bog bira verne hrišćane koji će pripadati grupi od 144 000 Isusovih suvladara.

10. Zašto je za ljude dobro što će nad njima vladati Isus i njegovi suvladari?

10 Zašto je Bog odredio da nad ljudima vladaju Isus i njegovih 144 000 suvladara? Zato što nas voli. Zašto to možemo reći? Pre svega, Isus zna šta znači biti čovek i šta je patnja. Pavle je rekao da je Isus „neko ko ne samo što može da saoseća s nama u našim slabostima, nego je i poput nas iskušan u svemu, ali nije zgrešio“ (Jevrejima 4:15; 5:8). I njegovi suvladari su kao ljudi izdržali mnoge nevolje. Osim toga, bili su nesavršeni i suočavali su se s raznim bolestima. Zato nema sumnje da će razumeti probleme s kojima se ljudi suočavaju.

ŠTA ĆE BOŽJE KRALJEVSTVO UČINITI?

11. Zašto je Isus rekao učenicima da se mole da Božja volja bude na nebu?

11 Kada je Isus rekao svojim učenicima da se mole da dođe Božje Kraljevstvo, takođe im je rekao da se mole da Božja volja bude „kako na nebu tako i na zemlji“. Na nebu, gde Bog prebiva, verni anđeli oduvek čine ono što je po njegovoj volji. Međutim, u 3. poglavlju ove knjige saznali smo da je jedan anđeo postao neposlušan Bogu i da je naveo Adama i Evu na greh. O tom zlom anđelu, koji nam je poznat kao Satana Ðavo, govorićemo više u 10. poglavlju. Satani i anđelima koji su odlučili da ga slede, to jest demonima, bilo je dozvoljeno da ostanu na nebu. Dakle, neko vreme je na nebu bilo i onih koji nisu postupali po Božjoj volji. To se promenilo kada je Božje Kraljevstvo počelo da vlada i kada je Isus Hrist poveo rat protiv Satane. (Pročitati Otkrivenje 12:7-9.)

12. Koja se dva važna događaja opisuju u Otkrivenju 12:10?

12 U Svetom pismu se ovako opisuju događaji koji su se tada odigrali na nebu: „Čuo sam jak glas na nebu kako govori: ’Sada je nastalo spasenje i moć i kraljevstvo našeg Boga i vlast njegovog Hrista, jer je zbačen tužitelj naše braće [Satana], koji ih je dan i noć optuživao pred našim Bogom!‘“ (Otkrivenje 12:10). Da li ste zapazili dva važna događaja o kojima se tu govori? Kao prvo, počelo je da vlada Božje Kraljevstvo, sa Isusom Hristom kao Kraljem. I kao drugo, Satana je zbačen s neba na zemlju.

13. Do kakve je promene došlo nakon što je Satana zbačen s neba?

13 Do kakve je promene tada došlo na nebu? U Bibliji čitamo: „Veselite se, nebesa, i vi koji prebivate na njima!“ (Otkrivenje 12:12). Zbog čega su verni anđeli mogli da se raduju? Zbog toga što na nebu više nema Satane i demona, nego samo onih koji su verni Jehovi Bogu. Na nebu sada vladaju savršeni mir i jedinstvo jer svi čine ono što je po Božjoj volji.

Kada su Satana i demoni zbačeni s neba, na zemlji su nastale nevolje, kojima će uskoro doći kraj

14. Šta se dešava na zemlji zbog toga što je Satana zbačen s neba?

14 Međutim, kako se to odrazilo na zemlju? U Bibliji piše: „Teško vama, zemljo i more, jer je Ðavo sišao k vama, veoma gnevan, znajući da ima malo vremena!“ (Otkrivenje 12:12). Satana je veoma ljut zbog toga što je zbačen s neba i što mu je preostalo još samo malo vremena. Zbog toga on stvara teškoće i probleme na zemlji, o kojima ćemo govoriti u sledećem poglavlju. Međutim, kako će Bog ostvariti svoju volju na zemlji?

15. Šta je Božja volja u vezi sa zemljom?

15 U 3. poglavlju smo videli da je Bog u edenskom vrtu otkrio da je njegova volja da zemlja bude raj u kom će večno živeti pravedni ljudi. To se nije odmah ostvarilo zato što je Satana naveo Adama i Evu na greh. Međutim, to ne znači da se Božja volja promenila. Biblija kaže: „Pravednici će posedovati zemlju, i zauvek će na njoj živeti“ (Psalam 37:29). Bog će to ostvariti putem svog Kraljevstva. Na koji način?

16, 17. Šta nam Danilo 2:44 govori o Božjem Kraljevstvu?

16 Osmotrimo proročanstvo koje se nalazi u Danilu 2:44. Tamo piše: „U danima tih kraljeva Bog će nebeski podići kraljevstvo koje nikada neće propasti. I to kraljevstvo neće preći na neki drugi narod. Ono će smrviti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati doveka.“ Šta iz ovih reči saznajemo o Božjem Kraljevstvu?

17 Kao prvo, saznajemo da će Božje Kraljevstvo biti uspostavljeno „u danima tih kraljeva“, to jest dok još uvek postoje druge vlasti. Kao drugo, razumemo da će Kraljevstvo večno postojati. Neće ga poraziti niti zameniti neka druga vlast. Kao treće, vidimo da će izbiti rat između Božjeg Kraljevstva i ljudskih vlasti. Pobediće Božje Kraljevstvo i na kraju će samo ono vladati nad čovečanstvom. Ljudi će dobiti najbolju vlast.

18. Kako se zove rat između Božjeg Kraljevstva i ljudskih vlasti?

18 Sveto pismo otkriva dosta detalja o ratu između Božjeg Kraljevstva i ljudskih vlasti. Na primer, ono kaže da će, kako se kraj približava, demoni širiti laži kako bi zaveli „kraljeve celog sveta“. S kojom svrhom? Da ih „sakupe za rat koji će se dogoditi na veliki dan Boga Svemoćnog“. Ljudski vladari će biti sakupljeni „na mesto koje se na hebrejskom zove Armagedon“ (Otkrivenje 16:14, 16, fusnota). Na osnovu onoga što se kaže u ova dva stiha, možemo zaključiti da se odlučujuća bitka između ljudskih vlasti i Božjeg Kraljevstva naziva Armagedon.

19, 20. Zašto nam je potrebno Božje Kraljevstvo?

19 Zašto nam je potrebno Božje Kraljevstvo? Kao prvo, grešni smo i zbog toga obolevamo i umiremo. Pod Božjim Kraljevstvom ćemo dobiti večni život. Verovatno se sećate da smo u 5. poglavlju ove knjige govorili o Isusovoj otkupnoj žrtvi i da smo osmatrali ove reči iz Jevanđelja po Jovanu: „Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina, da niko ko iskazuje veru u njega ne bude uništen, nego da ima večni život“ (Jovan 3:16).

20 Kao drugo, danas ima mnogo zla. Mnogi ljudi lažu, varaju i nemoralno žive. Oni jednostavno ne žele da čine ono što je po Božjoj volji i zato će biti uništeni u Božjem ratu, Armagedonu. (Pročitati Psalam 37:10.) Kao treće, današnje vlasti nemaju moć da reše probleme, a neke su okrutne ili korumpirane. Tim vlastima nije stalo do toga da ljudi budu poslušni Bogu. U Bibliji se otvoreno kaže: „Čovek vlada nad čovekom na nesreću njegovu“ (Propovednik 8:9).

21. Kako će Bog putem Kraljevstva ostvariti svoju volju na zemlji?

21 Nakon Armagedona, postojaće samo jedna vlast — Božje Kraljevstvo. Bog će putem tog Kraljevstva učiniti mnoge promene. Na primer, biće uklonjeni Satana i demoni (Otkrivenje 20:1-3). Zahvaljujući Isusovoj otkupnoj žrtvi, oni koji su verni Bogu više neće biti bolesni niti će umirati. Moći će večno da žive. (Pročitati Otkrivenje 22:1-3.) Zemlja će biti pretvorena u raj. Tako će Bog putem svog Kraljevstva ostvariti svoju volju na zemlji i posvetiti svoje ime. Na kraju će pod vlašću Kraljevstva svi slaviti Jehovino ime.

BOŽJE KRALJEVSTVO POČINJE DA VLADA

22. Kako znamo da Božje Kraljevstvo nije došlo kada je Isus bio na zemlji, niti odmah nakon što je uskrsnuo?

22 Pošto je Isus svojim sledbenicima rekao da se mole da dođe Božje Kraljevstvo, jasno je da Kraljevstvo u to vreme još nije došlo. Da li je ono počelo da vlada kada je Isus bio uznesen na nebo? Nije. To znamo zato što su i Petar i Pavle rekli da se na Isusu, nakon što je uskrsnuo, ispunilo proročanstvo iz Psalma 110:1: „Jehova je rekao mom Gospodu: ’Sedi meni s desne strane, dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim‘“ (Dela apostolska 2:32-35; Jevrejima 10:12, 13). Dakle, trebalo je da prođe neko vreme pre nego što je Isus počeo da vlada.

Bog će putem Kraljevstva ostvariti svoju volju na zemlji

23. (a) Kada je Božje Kraljevstvo počelo da vlada? (b) Šta će biti razmotreno u sledećem poglavlju?

23 Koliko je vremena trebalo da prođe? Krajem 19. i početkom 20. veka, Istraživači Biblije, danas poznati kao Jehovini svedoci, razumeli su da će 1914. godina biti važna. (Više informacija o toj godini može se naći u Dodatku, u delu pod nazivom „Zašto je 1914. godina značajna?“.) Ono što se dešava u svetu od 1914. potvrđuje da su bili u pravu. Te godine su počela da se ispunjavaju proročanstva koja dokazuju da je Hrist postao Kralj i da je Božje nebesko Kraljevstvo počelo da vlada. Dakle, Satani je preostalo „malo vremena“ (Otkrivenje 12:12; Psalam 110:2). Bog će putem svog Kraljevstva uskoro učiniti sve što je potrebno kako bi ostvario svoju volju na zemlji. Da li se radujete tome? Da li verujete u to? U sledećem poglavlju ćemo govoriti o nekim dokazima koji potvrđuju da je to vreme zaista blizu.