Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 19. POGLAVLJE

’Božja mudrost u svetoj tajni‘

’Božja mudrost u svetoj tajni‘

1, 2. Koja ’sveta tajna‘ treba da nas interesuje, i zašto?

TAJNE! Pošto pobuđuju zanimanje, očaravaju i zbunjuju, ljudima je često teško da ih čuvaju. Međutim, Biblija kaže: „Slava je Jehovina u skrivanju stvari“ (Poslovice 25:2). Da, kao Suvereni Vladar i Stvoritelj, Jehova s pravom neke stvari čuva od ljudi kao tajnu dok ne dođe vreme da ih otkrije.

2 Međutim, postoji jedna očaravajuća, zanimljiva tajna koju je Jehova otkrio u svojoj Reči. Ona se naziva ’sveta tajna [Božje] volje‘ (Efešanima 1:9). Saznanje o njoj može i više nego zadovoljiti tvoju radoznalost. Poznavanje te tajne može voditi do spasenja i može ti pružiti izvestan uvid u Jehovinu nedokučivu mudrost.

Progresivno otkrivana

3, 4. Kako je proročanstvo zabeleženo u Postanju 3:15 pružalo nadu, i koju je misteriju, to jest ’svetu tajnu‘ ono sadržavalo?

3 Kada su Adam i Eva zgrešili, izgledalo je kao da je osujećena Jehovina namera da Zemlja bude raj u kome žive savršeni ljudi. Ali Bog se odmah usredsredio na problem. On je rekao: „Metnuću neprijateljstvo između tebe i žene, i između potomstva [’semena‘, DK] tvoga i potomstva [’semena‘, DK] njezina, i ono će ti glavu zgaziti, i ti ćeš ga u petu ujedati“ (Postanje 3:15).

4 Bile su to zbunjujuće, tajanstvene reči. Ko je bila žena? Ko je bila zmija? Ko je bio to ’seme‘ koje će zgaziti zmijinu glavu? Adam i Eva su mogli samo da nagađaju. Pa ipak, Božje reči su pružale nadu svim vernim potomcima tog nevernog para. Pravednost će trijumfovati. Jehovina namera će se ostvariti. Ali kako? E, to je  bila misterija! Biblija za nju kaže da je ’Božja mudrost u svetoj tajni, sakrivena mudrost‘ (1. Korinćanima 2:7).

5. Prikaži zašto je Jehova progresivno otkrivao svoju tajnu.

5 Kao „Bog koji otkriva tajne“, Jehova je na kraju otkrio važne detalje u vezi sa ispunjenjem ove tajne (Danilo 2:28). Ali, on je to uradio postepeno, progresivno. Da bismo to prikazali, možemo predstaviti sebi kako brižan otac odgovara kada ga njegov sinčić pita: „Tata, kako sam ja postao?“ Mudar otac pruža samo onoliko informacija koliko taj dečak može shvatiti. Kako dečak raste, tako mu otac sve više govori. Slično tome i Jehova određuje kada je njegov narod spreman da mu On otkrije svoju volju i nameru (Poslovice 4:18; Danilo 12:4).

6. (a) Čemu služi savez, to jest ugovor? (b) Zašto je značajno to što je Jehova sklapao saveze s ljudima?

6 Kako je Jehova pružio ta otkrivenja? Koristio je čitav niz saveza, to jest ugovora, da bi puno toga otkrio. Verovatno si i ti nekada sklopio neku vrstu ugovora — možda da bi kupio stan ili da bi uzajmio ili pozajmio novac. Takav ugovor je pružao pravnu garanciju da će se uslovi oko kojih ste se dogovorili zaista i ispoštovati. Ali zašto je Jehova morao da sklopi formalne saveze, to jest ugovore, s ljudima? Njegova reč je sigurno dovoljna garancija za njegova obećanja. To je tačno, ali Bog je ipak u mnogim situacijama ljubazno podupro svoju reč zakonitim ugovorima. Ti sporazumi kojima se Bog obavezao pružaju nama nesavršenim ljudima još čvršću osnovu da budemo uvereni u Jehovina obećanja (Jevrejima 6:16-18).

 Savez sa Avrahamom

7, 8. (a) Koji je savez Jehova sklopio sa Avrahamom, i koje je svetlo time bacio na svetu tajnu? (b) Kako je Jehova progresivno suzio lozu porekla obećanog Semena?

7 Više od dve hiljade godina nakon proterivanja čoveka iz Raja, Jehova je rekao vernom sluzi Avrahamu: „Umnožiću tvoj porod kao zvezde na nebu... i u tvom će se porodu [’semenu‘, DK] blagosloviti svi narodi zemlje, jer si glas moj poslušao“ (Postanje 22:17, 18). To je bilo više od obećanja; Jehova ga je oblikovao u vidu zakonskog saveza i podupro ga je svojom neraskidivom zakletvom (Postanje 17:1, 2; Jevrejima 6:13-15). Zaista je izvanredno što se Suvereni Gospod zapravo ugovorom obavezao da blagoslovi čovečanstvo!

„Umnožiću tvoj porod [’seme‘, DK] kao zvezde na nebu“

8 Avrahamski savez je otkrio da će obećano Seme doći kao čovek, jer će biti Avrahamov potomak. Ali ko će to biti? S vremenom je Jehova otkrio da će od Avrahamovih sinova Isak biti predak tog Semena. Od Isakova dva sina, bio je izabran Jakov (Postanje 21:12; 28:13, 14). Kasnije je Jakov u vezi sa svojih 12 sinova izrekao sledeće proročanske reči: „Skiptar se neće odmaći od Jude, ni zapovednička palica od njegovih nogu, dok ne dođe Silo [„Onaj kome pripada“]; i njega će slušati narodi“ (Postanje 49:10NW). Sada se znalo da će Seme biti kralj, neko ko će poteći od Jude!

Savez sa Izraelom

9, 10. (a) Koji je savez Jehova sklopio s nacijom Izrael, i koju je zaštitu pružao taj savez? (b) Kako je Zakon pokazivao da je čovečanstvu potrebna otkupnina?

9 Jehova je 1513. pre n. e. stvorio uslove za daljnja otkrivenja o svetoj tajni. Sklopio je savez sa Avrahamovim potomcima, s nacijom Izrael. Iako više nije na snazi, taj savez Mojsijevog zakona je bio osnovni deo Jehovine namere  da bi došlo obećano Seme. Kako? Osmotri tri načina. Kao prvo, Zakon je bio poput jednog zaštitnog bedema (Efešanima 2:14). Njegove pravedne odredbe služile su kao ograda između Jevreja i neznabožaca. Tako je Zakon pomogao da se sačuva loza obećanog Semena. Uveliko zahvaljujući toj zaštiti, nacija je još uvek postojala kada je došlo Božje utvrđeno vreme da se rodi Mesija iz Judinog plemena.

10 Kao drugo, Zakon je detaljno pokazivao da je čovečanstvu potrebna otkupnina. Pošto je Zakon bio savršen, on je pokazivao da grešni ljudi ne mogu u potpunosti da ga se drže. Tako je služio „da bi prestupi postali očigledni, dok ne dođe seme kome je dato obećanje“ (Galatima 3:19). Zakon je putem životinjskih žrtava nudio mogućnost pomirenja za grehe. Ali budući da, kao što je napisao Pavle, „nije moguće da krv bikova i jaraca odnese grehe“, te žrtve su samo predočavale Hristovu otkupnu žrtvu (Jevrejima 10:1-4). Zato je taj savez za verne Jevreje postao „staratelj koji vodi do Hrista“ (Galatima 3:24).

11. Koji je slavni izgled savez Zakona nudio Izraelu, i zašto je nacija kao celina izgubila taj izgled?

11 Kao treće, taj savez je nudio naciji Izrael jedan slavan izgled. Jehova im je rekao da će, ako budu verni tom savezu, postati „kraljevstvo sveštenika i svet narod“ (Izlazak 19:5, 6). Telesni Izrael je na kraju dao prve članove nebeskog kraljevstva sveštenika. Međutim, Izrael se kao celina pobunio protiv saveza Zakona, odbacio je Mesijansko Seme i izgubio taj izgled. Ko će onda popuniti kraljevstvo sveštenika? I kako će ta blagoslovena nacija imati veze sa obećanim Semenom? Ti aspekti svete tajne biće otkriveni u vreme koje je Bog odredio.

 Savez za Kraljevstvo sklopljen s Davidom

12. Koji je savez Jehova sklopio s Davidom, i kako je to bacilo svetlo na Božju svetu tajnu?

12 Jehova je u 11. veku pre n. e. bacio daljnje svetlo na svetu tajnu kada je sklopio još jedan savez. Vernom kralju Davidu je obećao: „Podignuću porod tvoj [’seme‘, DK] nakon tebe... i utvrdiću kraljevstvo njegovo... Utvrdiću presto kraljevanja njegovoga zauvek“ (2. Samuilova 7:12, 13; Psalam 89:4). Sada je loza obećanog Semena bila sužena na Davidov dom. Ali da li bi običan čovek mogao da vlada „zauvek“? (Psalam 89:21, 30, 35-37). I da li bi takav ljudski kralj mogao izbaviti čovečanstvo od greha i smrti?

13, 14. (a) Prema 110. Psalmu, koje obećanje Jehova daje svom pomazanom Kralju? (b) Koja su daljnja otkrivenja o budućem Semenu data preko Jehovinih proroka?

13 David je pod nadahnućem napisao: „Reče Jehova Gospodu mome: ’Sedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim.‘ Jehova ti se zakle i neće se pokajati: ’Ti si sveštenik na sve vekove po redu Melhisedekovu‘“ (Psalam 110:1, 4). Davidove reči su se odnosile direktno na obećano Seme, to jest Mesiju (Dela apostolska 2:35, 36). Taj Kralj neće vladati iz Jerusalima, već s neba, s Jehovine „desne strane“. To će mu davati autoritet ne samo nad izraelskom zemljom već i nad celom planetom (Psalam 2:6-8). Ovde je otkriveno još nešto. Zapazi da je Jehova dao svečanu izjavu da će Mesija biti „sveštenik... po redu Melhisedekovu“. Poput Melhisedeka koji je služio kao kralj-sveštenik u Avrahamovo vreme, buduće Seme će biti direktno naimenovano od Boga da služi kao Kralj i Sveštenik! (Postanje 14:17-20).

14 Jehova je godinama koristio svoje proroke da bi dao daljnja otkrivenja o svojoj svetoj tajni. Na primer, Isaija  je otkrio da će Seme umreti žrtvenom smrću (Isaija 53:3-12). Mihej je prorekao mesto Mesijinog rođenja (Mihej 5:2). Danilo je čak prorekao tačno vreme kada će se Seme pojaviti i kada će umreti (Danilo 9:24-27).

Sveta tajna otkrivena!

15, 16. (a) Kako je Jehovin Sin „rođen od žene“? (b) Šta je Isus nasledio od svojih ljudskih roditelja, i kada je došao kao obećano Seme?

15 Kako će se ova proročanstva ispuniti ostala je misterija sve dok se Seme nije pojavilo. U Galatima 4:4 se kaže: „Kad se vreme navršilo, Bog je poslao svog Sina, koji je rođen od žene.“ Godine 2. pre n. e., jedan anđeo je rekao jednoj jevrejskoj devici po imenu Marija: „Evo, zatrudnećeš i rodićeš sina, i treba da mu daš ime Isus. On će biti veliki i zvaće se Sin Svevišnjega; i Jehova Bog daće mu presto Davida, njegovog oca... Sveti duh će doći na tebe i sila Svevišnjega oseniće te. Zato će se i ono što se rodi zvati sveto, Božji Sin“ (Luka 1:31, 32, 35).

16 Kasnije je Jehova preneo život svog Sina s neba u Marijinu matericu, tako da je Isus rođen od žene. Marija je bila nesavršena žena. Međutim, Isus nije nasledio nesavršenstvo od nje, jer je bio „Božji Sin“. Takođe, Isusovi ljudski roditelji, kao Davidovi potomci, pružili su mu i prirodno i zakonsko pravo Davidovog potomka (Dela apostolska 13:22, 23). Kada se Isus krstio 29. n. e., Jehova ga je pomazao svetim duhom i rekao: „Ovo je moj Sin, voljeni“ (Matej 3:16, 17). Napokon je došlo Seme! (Galatima 3:16). Došlo je vreme da se otkrije više o svetoj tajni (2. Timoteju 1:10).

17. Kako je bačeno svetlo na značenje Postanja 3:15?

17 Isus je tokom svoje službe otkrio da je zmija iz Postanja 3:15 Satana, a da su zmijino seme Satanini sledbenici (Matej 23:33; Jovan 8:44). Kasnije je otkriveno kako će svi oni biti zauvek uništeni (Otkrivenje 20:1-3, 10, 15).  A žena je identifikovana kao „gornji Jerusalim“, Jehovina nebeska, ženi slična organizacija sastavljena od duhovnih stvorenja * (Galatima 4:26; Otkrivenje 12:1-6).

Novi savez

18. Koja je svrha ’novog saveza‘?

18 Možda je najupečatljivije od svih otkrivenja došlo u noći pre Isusove smrti, kada je on svojim vernim učenicima rekao za „novi savez“ (Luka 22:20). Poput prethodnog saveza, saveza Mojsijevog zakona, iz ovog novog saveza je trebalo da nastane „kraljevstvo sveštenika“ (Izlazak 19:6; 1. Petrova 2:9). Međutim, ovim savezom ne bi nastala telesna nacija, nego duhovna, ’Izrael Božji‘, koja bi se sastojala isključivo od Hristovih vernih pomazanih sledbenika (Galatima 6:16). Ovi članovi novog saveza učestvovali bi sa Isusom u izlivanju blagoslova na ljudski rod!

19. (a) Zašto je novi savez uspeo da stvori „kraljevstvo sveštenika“? (b) Zašto se pomazani hrišćani nazivaju „novo stvarstvo“, i koliko njih će služiti s Hristom na nebesima?

19 Ali zašto je novi savez uspeo da stvori „kraljevstvo sveštenika“ koje će služiti za blagoslov ljudi? Zato što on ne osuđuje Hristove učenike kao grešnike, nego im omogućuje opraštanje greha putem njegove žrtve (Jeremija 31:31-34). Kada steknu čist položaj pred Jehovom, on ih prima u svoju nebesku porodicu i pomazuje ih svetim duhom (Rimljanima 8:15-17; 2. Korinćanima 1:21). Tako oni doživljavaju „novo rođenje za živu nadu... sačuvano na nebesima“ (1. Petrova 1:3, 4). Pošto  je takav uzvišeni status potpuno nov za ljude, duhom rođeni pomazani hrišćani se nazivaju „novo stvarstvo“ (2. Korinćanima 5:17). Biblija otkriva da će na kraju 144 000 osoba vladati s neba nad otkupljenim ljudima (Otkrivenje 5:9, 10; 14:1-4).

20. (a) Koje je otkrivenje u pogledu svete tajne dato 36. n. e.? (b) Ko će se radovati blagoslovima koji su obećani Avrahamu?

20 Zajedno sa Isusom, ti pomazanici postaju „Avrahamovo seme“ * (Galatima 3:29). Prvi koji su bili izabrani bili su telesni Jevreji. Ali 36. godine n. e. bio je otkriven još jedan aspekt svete tajne — pagani, to jest nejevreji, takođe će imati nebesku nadu (Rimljanima 9:6-8; 11:25, 26; Efešanima 3:5, 6). Da li će pomazani hrišćani biti jedini koji će se radovati blagoslovima koji su obećani Avrahamu? Ne, jer Isusova žrtva koristi celom svetu (1. Jovanova 2:2). Jehova je s vremenom otkrio da će kraj Sataninog sistema stvari preživeti nebrojeno „veliko mnoštvo“ (Otkrivenje 7:9, 14). Još više ljudi će biti uskrsnuto sa izgledom na večni život u Raju! (Luka 23:43; Jovan 5:28, 29; Otkrivenje 20:11-15; 21:3, 4).

Božja mudrost i sveta tajna

21, 22. Na koje je načine Jehovina sveta tajna dokaz njegove mudrosti?

21 Sveta tajna je zadivljujuć dokaz ’beskrajno raznolike Božje mudrosti‘ (Efešanima 3:8-10). Koju je mudrost Jehova ispoljio kada je osmislio ovu tajnu i takođe dok ju je postepeno otkrivao! On je mudro uzeo u obzir ograničenja ljudi, dozvoljavajući im da pokažu pravo stanje svog srca (Psalam 103:14).

 22 Jehova je pokazao neuporedivu mudrost i u tome što je izabrao Isusa za Kralja. Jehovin Sin je pouzdaniji od bilo kog drugog stvorenja u svemiru. Dok je živeo kao čovek od krvi i mesa, Isus je doživeo mnoge nevolje. On u potpunosti razume ljudske probleme (Jevrejima 5:7-9). A šta reći za Isusove suvladare? Tokom vekova su bili pomazani i muškarci i žene — izabrani iz svih rasa, jezika i svih grupa ljudi. Jednostavno ne postoji problem s kojim se neko od njih sreo a da ga nije savladao (Efešanima 4:22-24). Zaista će biti divno živeti pod vladavinom tih milosrdnih kraljeva-sveštenika!

23. Koju prednost imaju hrišćani s obzirom na Jehovinu svetu tajnu?

23 Apostol Pavle je napisao: ’Sveta tajna koja je bila sakrivena od prošlih sistema stvari i od prošlih naraštaja objavljena je njegovim svetima‘ (Kološanima 1:26). Da, Jehovini pomazanici razumeju puno toga u vezi sa svetom tajnom i prenose to spoznanje milionima drugih. Kakvu prednost svi imamo! Jehova nam je „obznanio svetu tajnu svoje volje“ (Efešanima 1:9). Zato prenosimo tu veličanstvenu tajnu drugima i pomažimo im da i oni zavire u nedokučivu mudrost Jehove Boga!

^ odl. 17 U Isusu je otkrivena i „sveta tajna... odanosti Bogu“ (1. Timoteju 3:16). Ona je dugo bila tajna, to jest misterija što se tiče toga da li iko može da ostane savršeno besprekoran prema Jehovi. Isus je pružio odgovor. Sačuvao je besprekornost pod svim ispitima kojima ga je Satana izložio (Matej 4:1-11; 27:26-50).

^ odl. 20 Isus je sa istom tom grupom sklopio i „savez... za kraljevstvo“ (Luka 22:29, 30). U stvari, Isus je s tim ’malim stadom‘ sklopio savez da i oni vladaju s njim na nebu kao sekundarni deo Avrahamovog semena (Luka 12:32).