Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 4. POGLAVLJE

’Jehova je velike moći‘

’Jehova je velike moći‘

1, 2. Koje je zadivljujuće stvari Ilija video u svom životu, i koje je spektakularne stvari posmatrao iz pećine na gori Horiv?

ILIJA je već video zadivljujuće stvari. Video je kako su mu gavrani donosili hranu dvaput dnevno dok se skrivao. Video je kako se dve posude s brašnom i uljem uopšte nisu ispraznile tokom jednog dugog perioda gladi. Čak je video kako u odgovoru na njegovu molitvu silazi vatra s neba (1. Kraljevima, poglavlja 17 i 18). Pa ipak, ovako nešto još nikada nije video.

2 Dok je bio šćućuren blizu ulaza u jednu pećinu na gori Horiv, video je nekoliko spektakularnih događaja koji su se zbili jedan za drugim. Najpre je bio vetar. Mora da je hučao i zaglušujuće zavijao, jer je bio toliko jak da je razdirao planine i odvaljivao stenje. Zatim je bio zemljotres, koji je oslobodio ogromnu silu koja je zatočena u Zemljinoj kori. Onda je došla vatra. Dok je gutala sve pred sobom, Ilija je verovatno osećao nalete njene jare (1. Kraljevima 19:8-12).

„Gle, Jehova prođe“

3. Koju je Božju osobinu Ilija posmatrao, i gde sve možemo videti dokaze te osobine?

3 Sve ove različite stvari koje je Ilija video imale su nešto zajedničko — bila je to demonstracija velike moći Jehove Boga. Naravno, mi ne moramo doživeti neko čudo da bismo videli da Bog poseduje ovu osobinu. Ona se lako vidi. Biblija nam govori da stvarstvo pruža dokaze o Jehovinoj ’večnoj moći i Božanstvu‘ (Rimljanima 1:20). Pomisli samo na zaslepljujuće munje i grmljavinu oluje, veličanstvene kaskade vodopada, poraznu beskonačnost zvezdanog neba! Zar u tim prizorima ne vidiš Božju moć? Međutim, u današnjem svetu malo ljudi zaista priznaje  Božju moć. Još manje njih ispravno gleda na nju. Međutim, kada ispravno razumemo ovu Božju osobinu, to nam pruža mnoge razloge da se približimo Jehovi. U ovom delu započinjemo s detaljnim proučavanjem Jehovine neuporedive moći.

Jedna od osnovnih Jehovinih osobina

4, 5. (a) Koja veza postoji između Jehovinog imena i njegove sile, to jest moći? (b) Zašto je prikladno što je Jehova izabrao da bik bude simbol njegove moći?

4 Jehova je jedinstven što se tiče moći. Jeremija 10:6 kaže: „Niko nije kao ti, Jehova! Velik si i veliko je ime tvoje po sili tvojoj.“ Zapazi da je sila, to jest moć, povezana s Jehovinim imenom. Rekli smo da njegovo ime očigledno znači „On prouzrokuje da postane“. Šta Jehovi omogućuje da stvori šta god želi i da postane šta god želi? Između ostalog, moć. Da, Jehova ima neograničenu sposobnost da deluje, da izvrši svoju volju. Takva moć je jedna od njegovih osnovnih osobina.

5 Pošto mi nikada ne bismo mogli u potpunosti shvatiti njegovu moć, Jehova koristi ilustracije da bi nam pomogao u tome. Kao što smo videli, on kao simbol svoje moći koristi bika (Jezekilj 1:4-10). To je prikladno, jer je čak i domaći bik krupno i snažno stvorenje. U biblijsko vreme, ljudi u Palestini su se retko kad susretali s bilo čim snažnijim. Ali znali su i za jednu još strašniju vrstu bika — znali su za divljeg bika, to jest tura, koji je posle izumro (Jov 39:9-12NW). Rimski imperator Julije Cezar jednom je komentarisao da su ovi bikovi bili jedva nešto manji od slonova. „Veoma su snažni“, pisao je, „i veoma brzi.“ Zamisli kako bi se osećao majušnim i slabim kad bi stajao u senci ovakvog stvorenja!

6. Zašto se samo Jehova naziva „Svemoćni“?

 6 Slično tome, čovek je slab i nemoćan u poređenju s moćnim Bogom Jehovom. Njemu su čak i moćni narodi poput puke prašine na vagi (Isaija 40:15). Za razliku od bilo kog stvorenja, Jehova ima neograničenu moć, jer se samo on zove „Svemoćni“ * (Otkrivenje 15:3). Jehova ima ’veliku silu‘ i poseduje ’obilje dinamičke energije‘ (Isaija 40:26NW). On je izobilan, neiscrpan izvor moći. On ne zavisi ni od kakvog spoljašnjeg izvora energije, jer je „krepost u Boga“ (Psalam 62:12). Međutim, kako Jehova ispoljava svoju moć?

Kako Jehova ispoljava svoju moć

7. Šta je Jehovin sveti duh, i na šta ukazuju reči na izvornim jezicima koje su upotrebljene u Bibliji?

7 Sveti duh teče od Jehove u neograničenoj meri. To je Božja sila na delu. U stvari, Biblija u Postanju 1:2 (NW) ukazuje na nju kao na Božju ’aktivnu silu‘. Izvorna hebrejska reč i grčka reč koje se prevode sa „duh“ mogu se u drugim kontekstima prevesti kao „vetar“, „dah“ i „strujanje“. Prema leksikografima, ove reči na izvornim jezicima ukazuju na nevidljivu silu na delu. Poput vetra, Božji duh je nevidljiv za naše oči, ali njegovi učinci su stvarni i mogu se zapaziti.

8. Kako se u Bibliji simbolično naziva Božji duh, i zašto su prikladna ta poređenja?

8 Božji sveti duh je beskrajno mnogostran. Jehova ga može koristiti da izvrši sve što je naumio. Zato je prikladno što se u Bibliji za Božji duh simbolično kaže da je njegov ’prst‘, njegova ’moćna ruka‘ ili njegova ’podignuta mišica‘ (Luka 11:20; Ponovljeni zakoni 5:15; Psalam 8:4). Kao što čovek može upotrebiti svoju ruku da bi izvršio  raznorazne zadatke koji zahtevaju različit stepen snage ili umešnosti, tako i Bog može upotrebiti svoj duh da bi izvršio bilo šta što je naumio — kao što je stvaranje sićušnog atoma ili razdvajanje Crvenog mora ili davanje moći hrišćanima u prvom veku da govore stranim jezicima.

9. Kolika je Jehovina vladalačka moć?

9 Jehova ispoljava moć i putem svog autoriteta kao Suveren Svemira. Možeš li zamisliti kako imaš milione i milione inteligentnih, sposobnih podanika koji jedva čekaju da izvrše tvoju naredbu? Jehova ima takvu vladalačku moć. On ima svoje zemaljske sluge, koje se u Pismu često upoređuju s vojskom (Psalam 68:12; 110:3). Pa ipak, čovek je slabašno stvorenje u poređenju s anđelom. Zamisli, kada je asirska vojska napala Božji narod, jedan jedini anđeo je za samo jednu noć pobio 185 000 njihovih vojnika! (2. Kraljevima 19:35). Božji anđeli su „silni i jaki“ (Psalam 103:19, 20).

10. (a) Zašto se Svemoćni zove Jehova nad vojskama? (b) Ko je najmoćnije od svih Jehovinih stvorenja?

10 Koliko ima anđela? Prorok Danilo je imao jednu viziju neba u kojoj je video više od 100 miliona duhovnih stvorenja pred Jehovinim prestolom, ali se nigde ne ukazuje da je tada video sve anđele (Danilo 7:10). Dakle, možda ima na stotine miliona anđela. Zato se Bog naziva Jehova nad vojskama. Ta titula opisuje njegov moćni položaj kao Zapovednika nad ogromnim, organizovanim poretkom moćnih anđela. On je nad svim tim duhovnim stvorenjima postavio jedno stvorenje, svog voljenog Sina, ’prvorođenca svega stvarstva‘ (Kološanima 1:15). Kao arhanđeo — glavni nad svim anđelima, serafimima i heruvimima — Isus je najmoćnije od svih Jehovinih stvorenja.

11, 12. (a) Na koje načine Božja reč ispoljava moć? (b) Kako je Isus posvedočio kolika je Jehovina moć?

 11 Jehova ispoljava moć na još jedan način. U Jevrejima 4:12 stoji: „Božja reč je živa i ima moć.“ Da li si primetio tu začuđujuću moć Božje reči, to jest duhom nadahnute poruke koja se sada nalazi sačuvana u Bibliji? Ona nas može ojačati, može izgraditi našu veru i pomoći nam da izvršimo korenite promene kod sebe. Apostol Pavle je upozorio suvernike na ljude koji su vrlo nemoralno živeli. Zatim je dodao: „Neki od vas bili su takvi“ (1. Korinćanima 6:9-11). Da, „Božja reč“ je moćno delovala u njima i pomogla im je da se promene.

12 Jehovina moć je toliko ogromna i načini na koje je on ispoljava toliko su efikasni da mu ništa ne može stati na put. Isus je rekao: „Bogu je sve moguće“ (Matej 19:26). U koje svrhe Jehova upotrebljava svoju moć?

Moć upravljana namerom

13, 14. (a) Zašto možemo reći da Jehova nije neki bezlični izvor energije? (b) Kako Jehova koristi svoju moć?

13 Jehovin duh je nešto daleko veće nego bilo koja fizička sila; i Jehova nije neka bezlična sila, neki puki izvor moći. Bog je osoba i ima apsolutnu kontrolu nad svojom moći. Međutim, šta ga pokreće da je koristi?

14 Kao što ćemo videti, Bog koristi svoju moć da stvori, da uništi, da zaštiti, da obnovi — jednostavno rečeno, da uradi bilo šta što odgovara njegovoj savršenoj nameri (Isaija 46:10). U nekim slučajevima Jehova koristi svoju moć da bi otkrio važne detalje o svojoj ličnosti i o svojim merilima. Iznad svega, on svoju moć usmerava na takav način da ispuni svoju volju — da opravda svoj suverenitet i da posveti svoje sveto ime putem Mesijanskog Kraljevstva. Tu nameru nikada ništa ne može osujetiti.

15. U koju svrhu Jehova koristi svoju moć kad su u pitanju njegove sluge, i kako je to prikazano u Ilijinom slučaju?

 15 Jehova koristi svoju moć i u našu ličnu korist. Zapazi šta se kaže u 2. Letopisa 16:9: „Oči Jehove gledaju po svoj zemlji da bi pokazao silu svoju prema onima kojima je srce celo prema njemu.“ Jedan primer toga jeste ono što je Ilija doživeo, kao što je spomenuto na početku. Zašto mu je Jehova na tako strahopoštovanja vredan način demonstrirao svoju moć? Pa, zla kraljica Jezavelja se zarekla da će pogubiti Iliju. Prorok je pobegao da bi spasao živu glavu. Osećao se usamljeno, uplašeno i obeshrabreno — kao da je sav njegov naporan rad bio uzaludan. Da bi utešio ovog zbunjenog čoveka, Jehova ga je na živopisan način podsetio kolika je Božja moć. Vetar, zemljotres i vatra pokazali su da je uz Iliju bilo najmoćnije Biće u svemiru. Zašto da se plaši Jezavelje, kad je svemoćni Bog na njegovoj strani? (1. Kraljevima 19:1-12). *

16. Zašto je utešno razmišljati o Jehovinoj velikoj moći?

16 Iako ovo nije vreme kada Jehova čini čuda, on se nije promenio od Ilijinog vremena (1. Korinćanima 13:8). On danas isto tako želi da upotrebi svoju moć u korist onih koji ga vole. Istina, on prebiva u uzvišenom duhovnom području, ali nije predaleko od nas. Njegova moć je neograničena, tako da razdaljina ne predstavlja nikakvu prepreku. Baš naprotiv, „Jehova je blizu svih koji ga prizivaju“ (Psalam 145:18). Jednom kada je prorok Danilo pozvao Jehovu u pomoć, jedan anđeo se pojavio pred njim čak i pre nego što je završio molitvu! (Danilo 9:20-23). Ništa ne može sprečiti Jehovu u tome da pomogne onima koje voli i da ih ojača (Psalam 118:6).

 Da li je Bog zbog svoje moći nepristupačan?

17. U kom smislu Jehovina moć izaziva strah u nama, a na koji strah ona ne podstiče?

17 Da li treba da se plašimo Boga zbog njegove moći? Moramo odgovoriti i sa „da“, i sa „ne“. „Da“, zato što nam ta njegova osobina pruža dobar razlog za strah pred Bogom, duboko strahopoštovanje i poštovanje koje smo u kratkim crtama osmotrili u prethodnom poglavlju. Biblija nam kaže da je takav strah ’početak mudrosti‘ (Psalam 111:10). Međutim, odgovaramo i sa „ne“, zato što nam Božja moć ne daje nikakav razlog da osećamo bolestan strah od njega ili da se ustručavamo da mu priđemo.

18. (a) Zašto mnogi nemaju poverenja u ljude koji imaju moć? (b) Kako znamo da Jehovu ne može iskvariti njegova moć?

18 „Moć kvari; apsolutna moć apsolutno kvari.“ Tako je 1887. napisao engleski plemić lord Akton. Njegovu izjavu su često ponavljali, možda zato što je puno ljudi videlo da je neosporno tačna. Nesavršeni ljudi često zloupotrebljavaju moć, kao što to istorija uvek iznova potvrđuje (Propovednik 4:1; 8:9). Zato mnogi nemaju poverenja u moćne ljude i klone ih se. Jehova ima apsolutnu moć. Da li ga ona na bilo koji način kvari? Sigurno ga ne kvari! Kao što smo videli, on je svet, nikako se ne može pokvariti. Jehova nije kao nesavršeni muškarci i žene koji imaju moć u ovom iskvarenom svetu. On nikada nije zloupotrebio svoju moć, niti će je ikada zloupotrebiti.

19, 20. (a) U skladu s kojim drugim osobinama Jehova uvek iskazuje moć, i zašto je to ohrabrujuće? (b) Kako bi mogao prikazati Jehovinu samokontrolu, i zašto ti se ona dopada?

19 Seti se, moć nije jedina Jehovina osobina. Tek treba da proučimo njegovu pravdu, mudrost i ljubav. Ali ne treba da zaključimo kako se njegove osobine ispoljavaju na neki krut, mehanički način, kao da on pokazuje samo jednu osobinu u datom trenutku. Naprotiv, u narednim poglavljima ćemo videti da Jehova uvek pokazuje svoju  moć u skladu sa svojom pravdom, mudrošću i ljubavlju. Razmisli o još jednoj osobini koju Bog ima, osobini koja je retka kod svetskih vladara — o samokontroli.

20 Zamisli da se sretneš s nekim ko je toliko ogroman i snažan da te plaši. Međutim, s vremenom primećuješ da je on izgleda blag. Uvek je spreman i jedva čeka da upotrebi svoju moć kako bi pružio pomoć i zaštitu ljudima, naročito onima koji su bespomoćni i slabi. On nikada ne zloupotrebljava svoju moć. Vidiš kako je oklevetan bez razloga, a ipak se ophodi na odlučan ali smiren, dostojanstven, čak ljubazan način. Počinješ da se pitaš da li bi ti mogao pokazati istu blagost i odmerenost, naročito da si toliko jak! Kada bi upoznao takvog čoveka, zar mu ne bi bio privučen? Imamo daleko više razloga da se približimo svemoćnom Jehovi. Osmotri celu rečenicu na kojoj se temelji naslov ovog poglavlja: „Gospod [„Jehova“, NW] je spor na gnjev i velike je moći“ (Naum 1:3DK, kurziv naš). Jehova ne žuri da upotrebi moć protiv ljudi, čak ni protiv onih koji su zli. On je blag i ljubazan. Pokazao je da je „spor na gnjev“ uprkos mnogim izazovima (Psalam 78:37-41).

21. Zašto Jehova ne pribegava prisiljavanju ljudi da vrše njegovu volju, i šta iz toga učimo o njemu?

 21 Osmotri Jehovino samosavladavanje iz jednog drugog ugla. Kada bi ti imao neograničenu moć, da li misliš da bi, katkad, mogao doći u iskušenje da nateraš ljude da rade onako kako ti hoćeš? Jehova, i pored sve svoje moći, ne prisiljava ljude da mu služe. Iako je služenje Bogu jedini put ka večnom životu, Jehova nas ne prisiljava da mu služimo. Umesto toga, on svakome ljubazno iskazuje dostojanstvo time što pruža slobodu izbora. On upozorava na posledice lošeg izbora i govori o nagradama koje donosi dobar izbor. Ali što se tiče samog izbora, to prepušta nama (Ponovljeni zakoni 30:19, 20). Jehova jednostavno nije zainteresovan za to da mu neko služi zato što mora ili zato što ima bolestan strah od njegove strahovite moći. On traži one koji će mu služiti dragovoljno, iz ljubavi (2. Korinćanima 9:7).

22, 23. (a) Šta pokazuje da Jehova nalazi zadovoljstvo u tome da daje moć drugima? (b) Šta ćemo osmotriti u sledećem poglavlju?

22 Osmotrimo poslednji razlog zbog čega ne treba da živimo u strahu od Svemoćnog Boga? Moćni ljudi se nekako plaše da podele svoju moć s drugima. Međutim, Jehova nalazi zadovoljstvo u tome da opunomoćuje svoje lojalne obožavaoce. On poverava znatan autoritet drugima, kao recimo svom Sinu (Matej 28:18). Jehova opunomoćuje svoje sluge na još jedan način. Biblija objašnjava: „Tebi, Jehova, pripada veličanstvo, moć i čast, večnost i slava, jer je tvoje sve što je na nebu i na zemlji... U tvojoj su ruci sila i krepost, i u tvojoj je ruci moć uzvišavanja i utvrđivanja svake stvari“ (1. Letopisa 29:11, 12).

23 Da, Jehovi će biti drago da ti da snagu. Onima koji žele da mu služe, on čak daje ’snagu koja nadilazi uobičajenu‘ (2. Korinćanima 4:7). Nisi li privučen tom dinamičnom Bogu, koji svoju moć koristi tako ljubazno i principijelno? U sledećem poglavlju ćemo se usredsrediti na to kako Jehova koristi svoju moć da stvara.

^ odl. 6 Grčka reč koja se prevodi kao „Svemoćni“ doslovno znači „vladar nad svim; onaj koji ima svu moć“.

^ odl. 15 Biblija kaže da „Jehova ne beše u vetru... potresu... ognju“. Za razliku od onih koji su obožavali mitske bogove prirode, Jehovine sluge ne traže Jehovu u tim prirodnim silama. On je daleko veći da bi bio sveden na bilo šta što je stvorio (1. Kraljevima 8:27).