Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 26. PRIČA

Dvanaest uhoda

Dvanaest uhoda

Izraelci su krenuli iz podnožja gore Sinaj i zatim su preko pustinje Faran stigli do mesta koje se zvalo Kadis. Tamo je Jehova rekao Mojsiju: „Pošalji 12 ljudi, po jednog čoveka iz svakog plemena, da izvide Hanan, zemlju koju ću dati Izraelcima.“ Tako je Mojsije izabrao 12 ljudi i rekao im: „Idite u Hanan i izvidite da li je to plodna zemlja. Vidite da li su ljudi slabi ili jaki i da li žive pod šatorima ili u gradovima.“ Dvanaest uhoda, među kojima su bili Isus Navin i Halev, krenuli su za Hanan.

Uhode su se vratile nakon 40 dana i sa sobom su donele smokve, nar i grožđe. Rekli su: „To je plodna zemlja, ali ljudi koji tamo žive veoma su snažni i njihovi gradovi su opasani visokim zidinama.“ A onda je Halev hrabro istupio: „Možemo ih osvojiti, zato odmah krenimo na njih!“ Znaš li zašto je Halev to rekao? Zato što su se on i Isus Navin uzdali u Jehovu. Ali ostalih deset uhoda je negodovalo: „Ne! Ti ljudi su ogromni kao divovi. Mi smo naspram njih kao skakavci.“

To je obeshrabrilo Izraelce. Počeli su da se žale jedni drugima: „Izaberimo drugog vođu i vratimo se u Egipat.  Zašto da idemo tamo i da poginemo?“ Ali Isus Navin i Halev su im rekli: „Nemojte biti neposlušni Jehovi i nemojte se plašiti. Jehova će nas zaštititi.“ Ali Izraelci nisu hteli da slušaju. Čak su hteli da ubiju Isusa Navina i Haleva!

Šta je Jehova tada uradio? Rekao je Mojsiju: „Posle svega što sam učinio za Izraelce, oni me i dalje ne slušaju. Zato će ostati u pustinji 40 godina i osim Isusa Navina i Haleva ceo taj naraštaj će tu i pomreti. Tek će njihova deca živeti u zemlji koju sam obećao da ću im dati.“

„Zašto se plašite, maloverni?“ (Matej 8:26)