Poučne priče iz Biblije

Ova knjiga će vas provesti kroz vreme od biblijskog izveštaja o stvaranju pa sve do Isusovog rođenja i dolaska Božjeg Kraljevstva.

Pismo Vodećeg tela

Čemu sve ova knjiga može poslužiti?

1. PRIČA

Bog stvara nebo i zemlju

Biblija kaže da je Bog stvorio nebo i zemlju. Da li znate šta je stvorio pre toga ostalog?

2. PRIČA

Bog stvara prvog muškarca i prvu ženu

Bog je stvorio prvog muškarca i prvu ženu i smestio ih u edenski vrt. Želeo je da osnuju porodicu i celu zemlju pretvore u raj.

3. PRIČA

Adam i Eva ne slušaju Boga

Zašto je jedno drvo u edenskom vrtu bilo posebno? Zašto je Eva jela njegov plod?

4. PRIČA

Kain postaje ubica

Bog je prihvatio Aveljevu žrtvu, ali Kainovu nije. Zato se Kain veoma naljutio i uradio nešto strašno.

5. PRIČA

Nojeva arka

Kada su se anđeli ženili ljudskim kćerima imali su sinove koji su bili ogromni i nasilni. Vladalo je veliko nasilje. Ali Noje je bio drugačiji — voleo je Boga i slušao ga.

6. PRIČA

Osmoro ljudi u arci

Kiša je padala 40 dana i 40 noći. Noje i njegova porodica su proveli u arci više od godinu dana. Na kraju je Bog rekao da mogu izaći.

7. PRIČA

Vavilonska kula

Neki ljudi su rešili da sagrade grad i kulu koja će biti visoka do neba. Zašto je Jehova odjednom učinio da govore različitim jezicima?

8. PRIČA

Avraham i Sara slušaju Boga

Zašto su Avraham i Sara napustili Ur i živeli kao nomadi u Hananu?

9. PRIČA

Avraham i Sara napokon dobijaju sina

Kako će se ispuniti obećanje koje je Bog dao Avrahamu? Preko kog sina — Isaka ili Ismaila?

10. PRIČA

Setite se Lotove žene

Bog je na Sodom i Gomoru pustio kišu od vatre i sumpora. Zašto su ti gradovi bili uništeni? Zašto treba da se setimo Lotove žene

11. PRIČA

Ispit vere

Bog je rekao Avrahamu: „Molim te, uzmi svog sina jedinca i prinesi ga na žrtvu na brdu u zemlji Moriji.“ Kako su Avrahama i Isaka reagovali na taj ispit vere.

12. PRIČA

Jakov dobija nasledstvo

Isak i Rebeka su imali blizance, Isava i Jakova. Pošto je Isav bio prvenac, trebalo je da dobije posebno nasledstvo. Zašto ga se zbog jednog jela odrekao?

13. PRIČA

Jakov i Isav se mire

Kako je Jakov dobio blagoslov od anđela? Kako se pomirio sa Isavom?

14. PRIČA

Rob poslušan Bogu

Zašto je Josif patio iako je postupao ispravno?

15. PRIČA

Jehova izbavlja Josifa

Iako je Josif bio daleko od svoje porodice, Bog je bio s njim.

16. PRIČA

Ko je bio Jov?

On je slušao Jehovu čak i kad mu je bilo teško.

17. PRIČA

Mojsije odlučuje da služi Jehovi

Mojsije je kao beba bio spasen zahvaljujući domišljatosti svoje majke.

18. PRIČA

Gorući grm

Zašto vatra nije spalila grm?

19. PRIČA

Prve tri nevolje

Faraon je bio toliko ponosan da nije hteo da pusti Izraelce i zbog toga je naneo nevolju svom narodu.

20. PRIČA

Sledećih šest nevolja

Po čemu su se ove nevolje razlikovale od prve tri?

21. PRIČA

Deseta nevolja

Ova nevolja je bila toliko teška da se čak i ponosni faraon predao.

22. PRIČA

Čudo kod Crvenog mora

Faraon je preživeo deset nevolja, ali da li će preživeti ovo Božje čudo?

23. PRIČA

Izraelci daju obećanje Jehovi

Izraelci su dali obećanje Bogu dok su bili ulogoreni kod gore Sinaj.

24. PRIČA

Izraelci se ne drže obećanja

Dok je Jehova davao Mojsiju Deset zapovesti, narod je počinio veliki greh.

25. PRIČA

Sveti šator

U ovom posebnom šatoru nalazio se kovčeg saveza.

26. PRIČA

Dvanaest uhoda

Isus Navin i Halev su se razlikovali od ostale desetorice Izraelaca koji su išli da izvide hanansku zemlju.

27. PRIČA

Pobuna protiv Jehove

Korej, Datan, Aviron i još 250 ljudi nisu shvatili jednu važnu činjenicu o Jehovi.

28. PRIČA

Valamova magarica govori

Magarica je videla nekoga koga Valam nije mogao videti.

29. PRIČA

Jehova bira Isusa Navina

Bog je Isusu Navinu dao neke zapovesti koje i nama danas mogu pomoći.

30. PRIČA

Rava skriva uhode

Jerihonske zidine su se srušile, ali Ravina kuća nije, iako se nalazila na zidinama.

31. PRIČA

Isus Navin i Gavaonjani

Isus Navin se molio Bogu da sunce stane. Da li ga je Bog uslišio?

32. PRIČA

Novi vođa i dve hrabre žene

Nakon smrti Isusa Navina, Izraelci su počeli da se klanjaju idolima. Život im je postao težak, ali je pomoć došla preko sudije Varaka, proročice Devore i Jailje.

33. PRIČA

Ruta i Nojemina

Dve žene kojima su umrli muževi vratile su se u Izrael. Jedna od njih, Ruta, otišla je da radi na njivi, gde ju je primetio Voz.

34. PRIČA

Gedeon pobeđuje Madijance

Izraelci su molili Jehovu da ih izbavi od Madijanaca koji su ih tlačili. Kako je mala Gedeonova vojska pobedila 135 000 neprijateljskih vojnika?

35. PRIČA

Ana se moli da dobije sina

Elkana je sa Anom, Feninom i decom odlazio u sveti šator u Silomu da se pokloni Jehovi. Tamo se Ana molila da dobije sina. Godinu dana kasnije rodio se Samuilo.

36. PRIČA

Jeftajevo obećanje

Koje je obećanje Jeftaj dao kad su se Izraelci vratili obožavanju Jehove? Kako je Jeftajeva ćerka reagovala na očevo obećanje?

37. PRIČA

Jehova se javlja Samuilu

Prvosveštenik Ilije je imao dva sina koji su služili kao sveštenici u svetom šatoru, ali nisu poštovali Božje zakone. Samuilo se razlikovao od njih. Jedne noći Jehova mu se javio.

38. PRIČA

Jehova Samsonu daje snagu

Bog je Samsonu dao snagu da se bori protiv Filisteja, ali Samson donosi lošu odluku i Filisteji uspevaju da ga savladaju.

39. PRIČA

Prvi kralj Izraela

Bog je Izraelcima dao sudije da ih usmeravaju i vode, ali oni su tražili kralja. Samuilo je pomazao Saula za prvog kralja, ali Jehova je kasnije odbacio Saula. Zašto?

40. PRIČA

David i Golijat

Jehova je izabrao Davida za sledećeg kralja Izraela, a David je opravdao njegovo poverenje.

41. PRIČA

David i Saul

Zašto je Saul mrzeo Davida i kako se David ponašao?

42. PRIČA

Hrabar i veran prijatelj

Kraljev sin je postao Davidov dobar prijatelj.

43. PRIČA

Greh kralja Davida

Jedna loša odluka je donela mnogo problema.

44. PRIČA

Jehovin hram

Bog je uslišio molitvu kralja Solomona i dao mu veliku mudrost i bogatstvo.

45. PRIČA

Kraljevstvo se deli

Mnogi Izraelci su prestali da služe Jehovi.

46. PRIČA

Ispit na gori Karmil

Ko je pravi Bog? Jehova ili Val?

47. PRIČA

Jehova jača Iliju

Da li veruješ da i tebe može ojačati?

48. PRIČA

Ilija uskrsava sina jedne udovice

Dva čuda u jednoj kući!

49. PRIČA

Zla kraljica je kažnjena

Jezavelja je skovala čitavu zaveru da bi ubila Navuteja i otela mu vinograd. Jehova Bog je video zlo i nepravdu koju je činila.

50. PRIČA

Jehova štiti Josafata

Dobri kralj Josafat se molio Jehovi kada su Judi pretili neprijatelji.

51. PRIČA

Ratnik i jedna devojčica

Mala Izraelka je rekla svojoj gospodarici kakvu moć ima Jehova i to je dovelo do jednog čuda.

52. PRIČA

Jehovina ognjena vojska

Kako je Jelisejev sluga video da „naših ima više nego njihovih“?

53. PRIČA

Hrabri Jodaj

Verni sveštenik se suprotstavlja zloj kraljici.

54. PRIČA

Jehova je strpljiv s Jonom

Kako se desilo da je Božjeg proroka progutala ogromna riba? Kako se izbavio? Čemu ga je Jehova poučio?

55. PRIČA

Jehovin anđeo štiti Jezekiju

Judini neprijatelji su rekli da Jehova neće zaštititi svoj narod, ali grdno su se prevarili!

56. PRIČA

Josija voli Božji zakon

Josija je postao kralj kada je imao osam godina i pomogao je svom narodu da ponovo služi Jehovi.

57. PRIČA

Jehova postavlja Jeremiju za proroka

Judine starešine su se razbesnele kada su čule šta govori mladi prorok.

58. PRIČA

Jerusalim je uništen

Narod u Judi je i dalje služio lažnim bogovima i zato ga je Jehova napustio.

59. PRIČA

Mladići poslušni Jehovi

Mladi Judejci su čvrsto rešili da ostanu verni Jehovi, čak i na kraljevom dvoru u Vavilonu.

60. PRIČA

Kraljevstvo koje će večno trajati

Danilo tumači značenje Navuhodonosorovog čudnog sna.

61. PRIČA

Nisu se poklonili zlatnom kipu

Sedrah, Misah i Avdenago nisu hteli da se poklone vavilonskom zlatnom kipu.

62. PRIČA

Kraljevstvo poput ogromnog drveta

Navuhodonosor je u snu video svoju budućnost.

63. PRIČA

Natpis na zidu

Kada su se pojavile te zagonetne reči i šta su one značile?

64. PRIČA

Danilo u lavovskoj jami

Moli se Jehovi svaki dan, kao što je to radio Danilo!

65. PRIČA

Jestira spasava svoj narod

Jestira je postala kraljica iako je bila siroče u tuđoj zemlji.

66. PRIČA

Jezdra poučava narod Božjem zakonu

Kada su Izraelci saslušali Jezdru, obećali su Bogu da će ga slušati.

67. PRIČA

Jerusalimske zidine

Nemija je saznao da neprijatelji planiraju da napadnu Jerusalim. Da li se uplašio?

68. PRIČA

Jelisaveta rađa sina

Zašto je anđeo rekao Jelisavetinom mužu da neće moći da govori sve dok mu se ne rodi sin?

69. PRIČA

Gavrilo se pojavljuje Mariji

Preneo joj je poruku koja joj je promenila život.

70. PRIČA

Anđeli objavljuju Isusovo rođenje

Pastiri koji su čuli objavu odmah su krenuli u Vitlejem.

71. PRIČA

Jehova štiti Isusa

Jedan zli kralj je hteo da ubije Isusa.

72. PRIČA

Isusovo detinjstvo

Kako je Isus zadivio učitelje u hramu?

73. PRIČA

Jovan najavljuje Isusov dolazak

Jovan je postao prorok kada je porastao. Najavljivao je dolazak Mesije. Kako je narod na to reagovao?

74. PRIČA

Isus postaje Mesija

Šta je Jovan mislio kada je rekao da je Isus Jagnje Božje?

75. PRIČA

Ðavo iskušava Isusa

Ðavo je tri puta iskušavao Isusa. Koje su to bile kušnje? Kako je Isus odgovorio Ðavolu?

76. PRIČA

Isus isteruje trgovce iz hrama

Zašto je Isus isterao životinje iz hrama i prevrnuo stolove menjačima novca?

77. PRIČA

Žena na bunaru

Zašto se Samarićanka na bunaru iznenadila što je Isus razgovarao s njom? Šta joj je Isus otkrio?

78. PRIČA

Isus propoveda o Božjem Kraljevstvu

Isus poziva neke od svojih učenika da postanu „ribari ljudi“. Kasnije je poslao još 70 svojih sledbenika da propovedaju dobru vest.

79. PRIČA

Isus čini mnoga čuda

Gde god je odlazio oko njega su se skupljali oni koji su bili bolesni i on ih je lečio. Čak je i jednu devojčicu vratio u život.

80. PRIČA

Isus bira dvanaest apostola

Zašto ih je izabrao? Kako su se zvali apostoli?

81. PRIČA

Propoved na gori

Isus poučava važnim stvarima narod koji se okupio.

82. PRIČA

Isus poučava svoje učenike kako da se mole

Šta je Isus rekao svojim učenicima da traže?

83. PRIČA

Isus hrani hiljade ljudi

Šta nam ovo čudo govori o Isusu i Jehovi?

84. PRIČA

Isus hoda po vodi

Možeš li da zamisliš kako su se apostoli osećali kada su videli ovo čudo?

85. PRIČA

Isus leči na sabat

Zašto nisu svi bili srećni zbog onoga što je Isus učinio?

86. PRIČA

Isus uskrsava Lazara

Kad je Isus video Mariju kako plače, i sam je zaplakao. Ali te suze su se ubrzo pretvorile u suze radosnice.

87. PRIČA

Isusova poslednja večera

Isus daje važne pouke svojim apostolima tokom njihove poslednje večere.

88. PRIČA

Isusovo hapšenje

Juda Iskariotski vodi veliku grupu ljudi naoružanih mačevima i motkama da uhvate Isusa.

89. PRIČA

Petar se odriče Isusa

Šta se desilo u dvorištu Kajafine kuće? Šta je Isus doživeo u Kajafinoj kući?

90. PRIČA

Isus umire na Golgoti

Zašto je Pilat naredio da Isus bude ubijen?

91. PRIČA

Isusovo uskrsenje

Šta se događalo nekoliko dana nakon Isusove smrti?

92. PRIČA

Isus se pojavljuje ribarima

Šta je učinio da bi im privukao pažnju?

93. PRIČA

Isus se vraća na nebo

Pre toga je svojim učenicima dao jednu važnu zapovest.

94. PRIČA

Učenici dobijaju sveti duh

Koje čudo se desilo pod delovanjem svetog duha?

95. PRIČA

Ništa ih ne može zaustaviti

Verske vođe koje su ubile Isusa pokušale su da ućutkaju njegove učenike, ali nisu uspeli.

96. PRIČA

Isus poziva Savla

Savle je okoreli neprijatelj hrišćana, ali to će se ubrzo promeniti.

97. PRIČA

Kornelije dobija sveti duh

Zašto je Bog poslao Petra u kuću tog čoveka koji nije bio Judejac?

98. PRIČA

Hrišćanstvo se širi svetom

Apostol Pavle i njegovi saputnici propovedali su u mnogim zemljama.

99. PRIČA

Tamničar prihvata istinu

Zašto su se Pavle i Sila našli u zatvoru i kako je tamničar upoznao istinu?

100. PRIČA

Pavle i Timotej

Pavle i Timotej su godinama sarađivali i bili su dobri prijatelji.

101. PRIČA

Pavle poslat u Rim

Na putovanju vrebaju mnoge opasnosti, ali ovog apostola ništa ne može zaustaviti.

102. PRIČA

Jovan dobija vizije

Isus je dao Jovanu nekoliko vizija o budućnosti.

103. PRIČA

„Neka dođe Kraljevstvo tvoje“

Otkrivenje koje je Jovan dobio pokazuje kakav će biti život pod Božjim Kraljevstvom.