Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 26. DEO

Zemlja postaje raj!

Zemlja postaje raj!

Jehova putem Kraljevstva pod Hristovom vlašću posvećuje svoje ime, potvrđuje pravo da bude Vrhovni Vladar i uklanja sve zlo

POSLEDNJA knjiga Svetog pisma, koja se zove Otkrivenje ili Apokalipsa, pruža nadu čitavom čovečanstvu. Ova knjiga koju je napisao apostol Jovan sadrži vizije čiji vrhunac predstavlja ostvarenje Jehovine namere.

U prvoj viziji, uskrsnuli Isus pohvaljuje i opominje nekoliko skupština. Sledeća vizija prikazuje Božji nebeski presto pred kojim mu duhovna stvorenja prinose hvale.

Dok se Božja namera polako ostvaruje, Jagnje, to jest Isus Hrist, dobija svitak sa sedam pečata. Dok otvara prva četiri pečata, na svetskoj sceni se jedan za drugim pojavljuju simbolični jahači. Prvi je Isus na belom konju, kao krunisani Kralj. Za njim slede jahači na konjima različitih boja koji proročanski predstavljaju rat, glad i pošasti, što se i događa u poslednjim danima ovog sveta. Nakon otvaranja sedmog pečata oglašava se sedam simboličnih truba koje označavaju objave Božjih presuda. To je vodilo do sedam simboličnih nevolja koje su bile izraz Božjeg gneva.

Uspostavljanje Božjeg Kraljevstva na nebu opisano je kao rođenje muškog deteta. Izbija rat na nebu, a Satana i njegovi anđeli bivaju bačeni na zemlju. ’Teško zemlji‘, kaže jedan jak glas. Ðavo je veoma gnevan jer zna da ima malo vremena (Otkrivenje 12:12).

Jovan ponovo u viziji vidi Isusa predstavljenog jagnjetom, i s njim 144 000 onih koji su izabrani sa zemlje. Oni će ’vladati kao kraljevi‘ sa Isusom. Otkrivenje nam tako pokazuje koliki je broj onih koji predstavljaju preostali deo potomstva (Otkrivenje 14:1; 20:6).

Vladari sveta se sakupljaju za Armagedon, to jest „veliki dan Boga Svemoćnog“. Oni će voditi rat protiv Isusa koji jaše na belom konju i predvodi nebeske vojske. Svi ti vladari biće uništeni. Satana će biti svezan, a Isus i 144 000 njegovih suvladara vladaće nad zemljom „hiljadu godina“. Na kraju hiljadu godina Satana će biti uništen (Otkrivenje 16:14; 20:4).

Šta će Hiljadugodišnja vladavina Hrista i njegovih suvladara značiti za ljude koji su poslušni Bogu? Jovan kaže: „[Jehova] će obrisati svaku suzu s njihovih očiju i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti. Nestalo je ono što je nekad bilo“ (Otkrivenje 21:4). Zemlja će postati raj!

Tako je sa Otkrivenjem kompletirana poruka Svetog pisma. Posredstvom Mesijanskog kraljevstva Jehovino ime će biti posvećeno, a njegovo pravo da bude Vrhovni Vladar za sva vremena potvrđeno!

(Na temelju Otkrivenja.)