Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 25. DEO

Saveti o veri, hrišćanskom ponašanju i ljubavi

Saveti o veri, hrišćanskom ponašanju i ljubavi

Jakov, Petar, Jovan i Juda pišu poslanice da bi ohrabrili suvernike

JAKOV i Juda su bili Isusova polubraća, a Petar i Jovan su bili Isusovi apostoli. Njih četvorica su napisali ukupno sedam poslanica koje nalazimo u grčkom delu Svetog pisma. Svaka od tih poslanica je dobila ime po svom piscu. Saveti koji se nalaze u tim poslanicama su nadahnuti od Boga i njihova svrha je da pomognu hrišćanima da ostanu besprekorni i usredsređeni na Božje Kraljevstvo.

Iskazivati veru. Nije dovoljno da samo kažemo da imamo veru. Prava vera podstiče na dela. Jakov je napisao: „Vera bez dela [je] mrtva“ (Jakov 2:26). Kada u kušnjama ostajemo verni Bogu, razvijamo istrajnost. Da bi Božji sluga bio uspešan treba da moli Boga za mudrost i da bude uveren u to da će mu je on dati. Bog ceni to što smo istrajni (Jakov 1:2-6, 12). Ako hrišćanin živi po veri i ostane besprekoran, Jehova Bog će to zapaziti. „Približite se Bogu“, rekao je Jakov, „i on će se približiti vama“ (Jakov 4:8).

Vera Božjeg sluge mora biti dovoljno jaka da bi mogao odoleti iskušenjima i nemoralnim uticajima. Budući da je živeo među pokvarenim ljudima, Juda je bio podstaknut da svojim suvernicima kaže da se ’snažno bore za veru‘ (Juda 3).

Živeti po Božjim merilima. Jehova očekuje od svojih slugu da budu sveti, to jest čisti u svakom pogledu. Petar kaže: „Budite i vi sveti u svemu što činite, jer je zapisano: ’Budite sveti, jer sam ja [Jehova] svet!‘“ (1. Petrova 1:15, 16). Hrišćani imaju uzor koji treba da slede. „Hrist [je] propatio za vas“, kaže Petar, „i ostavio vam primer kako da u svemu idete njegovim stopama“ (1. Petrova 2:21). Premda hrišćani ponekad trpe zato što se drže Božjih merila, oni imaju „čistu savest“ (1. Petrova 3:16, 17). Petar podstiče prave hrišćane da žive tako da se po njihovom ponašanju i delima vidi da su odani Bogu dok očekuju Božji dan suda i obećani novi svet u kom će „pravednost prebivati“ (2. Petrova 3:11-13).

„Približite se Bogu, i on će se približiti vama“ (Jakov 4:8)

Pokazivati ljubav. „Bog je ljubav“, kaže Jovan. Ovaj apostol naglašava da je Bog pokazao veliku ljubav tako što je poslao Isusa kao ’žrtvu za naše grehe‘. Kako to treba da utiče na prave hrišćane? Jovan kaže: „Voljeni, ako je Bog tako voleo nas, onda smo i mi dužni voleti jedni druge“ (1. Jovanova 4:8-11). Jedan od načina na koji možemo pokazivati takvu ljubav jeste da ukazujemo gostoprimstvo našoj braći (3. Jovanova 5-8).

Međutim, kako možemo pokazati da volimo Jehovu? Jovan daje sledeći odgovor: „Ljubav prema Bogu znači držati se njegovih zapovesti, a njegove zapovesti nisu teške“ (1. Jovanova 5:3; 2. Jovanova 6). Oni koji su poslušni Bogu mogu biti sigurni da će ostati pod okriljem Božje ljubavi i mogu se nadati „večnom životu“ (Juda 21).

(Na temelju Jakova, 1. Petrove, 2. Petrove, 1. Jovanove, 2. Jovanove, 3. Jovanove i Jude.)