Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 6. DEO

Jov ostaje besprekoran

Jov ostaje besprekoran

Satana dovodi u pitanje Jovovu besprekornost pred Jehovom, ali Jov ostaje veran Jehovi

DA LI će ijedan čovek ostati veran Bogu ako bude iskušan do krajnjih granica i ako izgleda da poslušnost Bogu ne donosi nikakvu materijalnu korist? To pitanje je postavljeno u povezanosti s čovekom koji se zvao Jov, koji je kasnije i dao odgovor na njega.

Dok su Izraelci još uvek bili u Egiptu, Avrahamov rođak Jov je živeo na području današnje Arabije. Jednom prilikom anđeli na nebu su se okupili pred Bogom, a među njima je bio i Satana. Jehova je pred tim okupljenim duhovnim stvorenjima izrazio poverenje u svog vernog slugu Jova. Čak je rekao da nijedan čovek nije besprekoran kao Jov. Ali Satana je tvrdio da Jov služi Bogu samo zato što ga on blagosilja i štiti. Tvrdio je da će Jov prokleti Boga ako ostane bez ičega.

Bog je dozvolio Satani da uzme Jovu najpre bogatstvo i decu, a zatim i zdravlje. Jov nije znao da iza svega toga stoji Satana i zato nije mogao da razume zašto je Bog dozvolio da mu se sve to desi. Pa ipak, nikada nije prokleo Boga.

Jova su posetila tri lažna prijatelja. U nizu govora koji čine veliki deo knjige o Jovu oni su pokušavali da ubede Jova da ga Bog kažnjava zbog njegovih tajnih greha, što nije bilo tačno. Čak su tvrdili da Bog nije zadovoljan svojim slugama, niti da ima poverenja u njih. Jov se nije složio s njihovim pogrešnim razmišljanjem. Odlučno je rekao da će ostati besprekoran do kraja života.

Ali Jov je pogrešio u tome što je bio zaokupljen dokazivanjem sopstvene pravednosti. Elijuj, mladić koji je slušao čitavu tu raspravu, izneo je svoje mišljenje. On je ukazao Jovu na to da nije uvideo da je opravdanje Božjeg prava da vlada daleko važnije od toga da se dokaže pravednost bilo kog čoveka. Pored toga, oštro je ukorio Jovove lažne prijatelje.

Zatim je Jehova Bog razgovarao s Jovom i ispravio njegovo razmišljanje. Govoreći o mnogim zadivljujućim delima stvaranja, Jehova je naveo Jova da razmišlja o tome koliko je čovek neznatan u poređenju s njim, veličanstvenim Bogom. Jov je ponizno prihvatio tu ispravku. Budući da je „veoma samilostan i milosrdan“, Jehova je izlečio Jova, dao mu dvostruko veće bogatstvo i desetoro dece (Jakov 5:11). Time što je ostao besprekoran pred Jehovom u teškim kušnjama, Jov je opovrgao Sataninu optužbu da ljudi neće ostati verni Bogu ako se nađu u iskušenju.

(Na temelju knjige o Jovu.)