Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 17. DEO

Isus poučava ljude o Božjem Kraljevstvu

Isus poučava ljude o Božjem Kraljevstvu

Isus poučava svoje učenike mnogim stvarima, ali stavlja naglasak na Božje Kraljevstvo

ZAŠTO je Isus došao na zemlju? On sam je rekao: „Moram objaviti dobru vest o Božjem kraljevstvu, jer sam radi toga poslat“ (Luka 4:43). Osvrnimo se na četiri stvari o kojima je Isus govorio u povezanosti s dobrom vešću o Kraljevstvu koju je propovedao.

1. Isus će biti Kralj. Isus je otvoreno rekao da je on prorečeni Mesija (Jovan 4:25, 26). Takođe je pokazao da je on Kralj kog je prorok Danilo video u viziji. Isus je rekao apostolima da će on jednog dana sesti na „slavni presto“ i da će i oni zajedno s drugima sedeti na prestolima (Matej 19:28). Tu grupu vladara je nazvao ’malim stadom‘, ali je takođe spomenuo da ima i „druge ovce“ koje nisu iz te grupe (Luka 12:32; Jovan 10:16).

2. Božje Kraljevstvo će pravedno vladati. Isus je ukazao na to da će Kraljevstvo ispraviti najveću nepravdu tako što će posvetiti ime Jehove Boga i skinuti s njega svu sramotu koju mu Satana nanosi još od pobune u Edenu (Matej 6:9, 10). Isus je iz dana u dan pokazivao da je nepristran jer je bez ikakve razlike poučavao i muškarce i žene, i bogate i siromašne. Premda je njegov zadatak bio da propoveda prvenstveno Izraelcima, pomagao je Samarićanima, kao i neznabošcima to jest nejevrejima. Za razliku od tadašnjih verskih vođa, u njemu nije bilo ni trunke predrasuda niti pristranosti.

3. Božje Kraljevstvo neće biti deo ovog sveta. Isus je živeo u vreme velikih političkih previranja. Njegova zemlja je bila pod upravom jedne strane sile. Međutim, on nije dozvolio da ga narod uvuče u politiku (Jovan 6:14, 15). Jednom čoveku na vlasti je rekao: „Moje kraljevstvo nije deo ovog sveta“ (Jovan 18:36). A svojim sledbenicima je rekao: „Niste deo sveta“ (Jovan 15:19). Nije im dozvolio da koriste oružje, čak ni da bi njega odbranili (Matej 26:51, 52).

„Pošao je... od sela do sela, propovedajući i objavljujući dobru vest o Božjem kraljevstvu“ (Luka 8:1)

4. Hristova vlast će se zasnivati na ljubavi. Isus je obećao da će okrepiti ljude i da će im olakšati teret (Matej 11:28-30). Tako je i bilo. U govoru koji je poznat kao Propoved na gori, dao je savete o tome kako izaći na kraj sa zabrinutošću, kako biti u dobrim odnosima s drugima, kako se odupreti materijalizmu i kako biti srećan (Matej, poglavlja 5-7). Pošto je pokazivao ljubav prema drugima, ljudi iz svih društvenih slojeva, čak i oni koji su bili veoma potlačeni, imali su slobodu da mu priđu jer su znali da će se prema njima ophoditi ljubazno i s poštovanjem. Isus će biti zaista izuzetan vladar!

Isus je na još jedan veoma upečatljiv način poučavao o Božjem Kraljevstvu. Činio je mnoga čuda. Zašto je to radio? Pogledajmo.

(Na temelju Mateja, Marka, Luke i Jovana.)