Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 22. DEO

Apostoli neustrašivo propovedaju

Apostoli neustrašivo propovedaju

Hrišćanska skupština brzo napreduje uprkos progonstvu

DESET dana nakon što je Isus uzašao na nebo, oko 120 njegovih učenika sakupilo se u jednoj kući u Jerusalimu u vreme judejskog praznika Pedesetnice 33. godine n. e. Odjednom je huka kao kod naleta jakog vetra ispunila kuću. Učenici su čudom počeli da govore jezicima koje do tada nisu znali. Šta je bio uzrok tih nesvakidašnjih događaja? Bog je izlio sveti duh na učenike.

U gradu je bilo mnogo ljudi koji su došli iz raznih zemalja na praznik. Oni su bili zbunjeni kada su čuli da Isusovi učenici govore njihovim jezicima. Objašnjavajući šta se dogodilo, Petar je ukazao na Joilovo proročanstvo koje kaže da će Bog „izliti svoj duh“, a oni na koje bude izliven dobiće čudesne darove (Joilo 2:28, 29). To izlivanje svetog duha je potvrdilo da je nastupila jedna velika promena: Božju naklonost više nisu imali Izraelci već novoosnovana hrišćanska skupština. Oni koji žele da služe Bogu onako kako je njemu ugodno moraju postati Hristovi sledbenici.

U međuvremenu je protivljenja bilo sve više, tako da su neki učenici bili bačeni u zatvor. Ali Jehovin anđeo je tokom noći otvorio zatvorska vrata i rekao im da nastave da propovedaju. Čim je svanulo oni su to i učinili. Ušli su u hram i počeli da propovedaju dobru vest o Isusu. Njihovi protivnici su bili besni i naredili su im da prestanu s tim. Apostoli su odvažno odgovorili: „Bogu se moramo pokoravati, a ne ljudima“ (Dela apostolska 5:28, 29).

Progonstvo je postajalo sve žešće. Neki Judejci su optužili Stefana, jednog od učenika, da huli na Boga i kamenovali su ga dok nije izdahnuo. To je posmatrao jedan mladić iz Tarsa koji se zvao Savle. On je odobravao to ubistvo. Zatim je krenuo u Damask da tamo pohvata sve Hristove sledbenike. Na tom putu ga je odjednom obasjala svetlost s neba i jedan glas mu je rekao: „Savle, Savle, zašto me progoniš?“ Savle je oslepeo od te svetlosti i upitao je: „Ko si ti?“ Taj glas mu je odgovorio: „Ja sam Isus“ (Dela apostolska 9:3-5).

Isus je tri dana kasnije poslao jednog učenika koji se zvao Ananija da Savlu povrati vid. Savle se krstio i počeo da odvažno propoveda o Isusu. Postao je poznat kao apostol Pavle i bio je revan član hrišćanske skupštine.

Isusovi učenici su objavljivali dobru vest o Božjem Kraljevstvu samo Judejcima i Samarićanima. A onda se anđeo pojavio Korneliju, jednom pobožnom zapovedniku u rimskoj vojsci, i rekao mu da pošalje ljude da pozovu Petra. Petar je došao s još nekim učenicima i počeo da propoveda Korneliju i njegovim ukućanima. Dok je Petar govorio, sveti duh je došao na te nejevreje i apostol je zapovedio da se krste u ime Isusa Hrista. Od tada se ljudima iz svih naroda pruža mogućnost da dobiju večni život. Skupština je sada bila spremna da propoveda dobru vest po celom svetu.

(Na temelju Dela apostolskih 1:1–11:21.)