Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 16. DEO

Dolazi Mesija

Dolazi Mesija

Jehova pokazuje da je Isus iz Nazareta dugo očekivani Mesija

DA LI će Jehova pomoći ljudima da prepoznaju obećanog Mesiju? Da. Pogledajmo šta je Bog uradio. Bilo je to otprilike četiri veka nakon što je završeno pisanje hebrejskog dela svetih spisa. U Nazaretu, u Galileji, jednu devojku koja se zvala Marija posetio je neko kome se ni najmanje nije nadala. Pojavio joj se anđeo Gavrilo i rekao joj da će Bog svetim duhom, svojom silom, prouzrokovati da ona zatrudni i rodi sina iako je devica. To dete će biti davno obećani Kralj koji će vladati u svu večnost! On će biti Božji Sin, čiji će život Bog preneti s neba u Marijinu matericu.

Marija je ponizno prihvatila tu posebnu ulogu koju joj je Bog dodelio. Njen verenik Josif koji je bio tesar oženio se njom nakon što je Bog poslao anđela koji mu je objasnio kako je Marija ostala u drugom stanju. Međutim, kako će se ispuniti proročanstvo koje kaže da će se Mesija roditi u Vitlejemu? (Mihej 5:2). Taj gradić je bio udaljen oko 140 kilometara od Nazareta.

Rimski car je izdao naredbu da se izvrši popis stanovništva. Svi su morali da se prijave u svom rodnom mestu. Izgleda da su i Josif i Marija bili poreklom iz Vitlejema, pa se Josif s njom uputio tamo iako je bila u poodmakloj trudnoći (Luka 2:3). Marija se porodila u jednoj štali i položila bebu u jasle. Bog je zatim poslao anđela da objavi jednoj grupi pastira da je dete koje se upravo rodilo obećani Mesija, to jest Hrist.

Kasnije su i drugi posvedočili da je Isus obećani Mesija. Prorok Isaija je rekao da će jedan čovek pripremiti put za važno delo koje će Mesija obavljati (Isaija 40:3). Taj preteča je bio Jovan Krstitelj. Kad je ugledao Isusa rekao je: „Evo Jagnjeta Božjeg koje odnosi greh sveta!“ Neki Jovanovi učenici su odmah pošli za Isusom. Jedan od njih je rekao: „Našli smo Mesiju!“ (Jovan 1:29, 36, 41).

Bilo je i drugih dokaza. Kada je Jovan krstio Isusa, lično Jehova je progovorio s neba. Poslavši sveti duh na Isusa pokazao je da je on Mesija i rekao je: „Ovo je moj Sin, voljeni, koji je po mojoj volji“ (Matej 3:16, 17). Napokon je stigao dugo očekivani Mesija!

Kada se to dogodilo? Godine 29. n. e., upravo kada su istekle 483 godine koje je prorekao Danilo. To su samo neki od neoborivih dokaza da je Isus Mesija, to jest Hrist. Međutim, koju je poruku on objavljivao dok je bio na zemlji?

(Na temelju Mateja, od 1. do 3. poglavlja, Marka, 1. poglavlja, Luke, 2. poglavlja, i Jovana, 1. poglavlja.)