Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 23. DEO

Dobra vest se širi

Dobra vest se širi

Pavle putuje kopnom i morem da bi propovedao dobru vest

PAVLE je posle svog obraćenja revno propovedao dobru vest o Božjem Kraljevstvu. Ali sada se ovaj nekadašnji protivnik hrišćanstva i sam suočavao sa žestokim progonstvom. Taj neumorni apostol je bio na nekoliko misionarskih putovanja i prešao je velike razdaljine da bi propovedao dobru vest o Kraljevstvu koje će ostvariti Božju prvobitnu nameru sa čovečanstvom.

Na svom prvom misionarskom putovanju, Pavle je u Listri izlečio jednog čoveka koji je bio hrom od rođenja. Mnoštvo ljudi je počelo da uzvikuje da su Pavle i njegov saradnik Varnava bogovi. Njih dvojica su jedva uspeli da ih spreče da im prinesu žrtve. Međutim, pod uticajem Pavlovih neprijatelja ti isti ljudi su kasnije kamenovali Pavla i ostavili ga misleći da je mrtav. Pavle je preživeo taj napad i kasnije je ponovo došao u taj grad da bi ojačao učenike ohrabrujućim rečima.

Neki hrišćani jevrejskog porekla su tvrdili da hrišćani nejevrejskog porekla moraju da se drže nekih odredbi Mojsijevog zakona. Pavle je to pitanje izložio apostolima i starešinama u Jerusalimu. Nakon pažljivog razmatranja svetih spisa i pod vođstvom Božjeg svetog duha, oni su napisali pismo skupštinama u kom su im rekli da treba da se uzdržavaju od idolopoklonstva, krvi, neiskrvarenog mesa i bluda. To je spadalo u ono „što je potrebno“, ali držanje tih zapovesti nije podrazumevalo i držanje Mojsijevog zakona (Dela apostolska 15:28, 29).

Na svom drugom misionarskom putovanju Pavle je bio u Veriji, koja se nalazila na području današnje Grčke. Judejci koji su tamo živeli prihvatili su reč svim srcem i svaki dan su istraživali Pismo da bi proverili da li je tačno ono što je Pavle govorio. Ali on je zbog protivljenja opet morao da krene dalje, ovog puta za Atinu. Pavle je pred grupom učenih Atinjana održao upečatljiv govor koji služi kao primer taktičnosti, dobrog prosuđivanja i uverljivog izražavanja.

Nakon trećeg misionarskog putovanja, Pavle je otišao u Jerusalim. Kad je došao u hram, neki Judejci su napravili metež želeći da ga ubiju. Rimski vojnici su se umešali, a zatim je Pavle bio saslušan. Pošto je bio rimski građanin, kasnije je izneo svoju odbranu pred rimskim namesnikom Feliksom. Judejci nisu mogli da dokažu nijednu optužbu koju su izneli protiv Pavla. Da ga Fest, jedan drugi rimski namesnik, ne bi predao Judejcima, Pavle je rekao: „Prizivam se na cara!“ Fest mu je na to odgovorio: „Pred cara ćeš i ići“ (Dela apostolska 25:11, 12).

Pavla su brodom odveli u Italiju da mu se tamo sudi. Pošto je na tom putovanju doživeo brodolom, morao je da provede zimu na Malti. Kada je napokon stigao u Rim, dve godine je proveo u kućnom pritvoru. Premda je bio pod stražom, ovaj revni apostol je i dalje propovedao o Božjem Kraljevstvu svima koji su dolazili da ga vide.

(Na temelju Dela apostolskih 11:22–28:31.)