Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 7. DEO

Bog oslobađa Izraelce iz ropstva

Bog oslobađa Izraelce iz ropstva

Jehova nanosi nevolje Egipćanima i Mojsije izvodi Izraelce iz Egipta. Bog daje Izraelcima Zakon preko Mojsija

IZRAELCI su godinama živeli u Egiptu, gde im je bilo dobro i gde su postajali sve brojniji. A onda je na vlast došao novi faraon. On nije znao za Josifa. Tog okrutnog vladara je plašilo to što je Izraelaca bilo sve više, pa ih je učinio robovima i naredio da svu novorođenu mušku decu bacaju u Nil. Ali jedna hrabra majka je sačuvala svog novorođenog sina tako što ga je stavila u jednu korpu koju je sakrila u trsci na obali reke. Faraonova ćerka je našla to novorođenče, dala mu ime Mojsije i odgajila ga na egipatskom dvoru.

Kada je Mojsije imao 40 godina došao je u nezgodnu situaciju dok je branio jednog izraelskog roba od Egipćanina koji je nadzirao posao. Mojsije je pobegao u jednu daleku zemlju. Kada je imao 80 godina, Jehova Bog ga je poslao nazad u Egipat da traži od faraona da oslobodi Božji narod.

Faraon nije hteo ni da čuje za to. Zato je Bog Egipćanima naneo deset nevolja. Svaki put kada je Mojsije došao kod faraona da mu pruži priliku da izbegne sledeću nevolju, faraon je bio drzak i svojim stavom je pokazao da prezire Mojsija i njegovog Boga Jehovu. Na kraju je deseta nevolja donela smrt svih prvenaca u zemlji, osim u onim porodicama koje su poslušale Jehovu i obeležile dovratke svojih kuća krvlju žrtvenog jagnjeta. Božji anđeo koji je došao da pobije sve prvence zaobišao je te kuće. Posle toga su se Izraelci svake godine podsećali na to čudesno izbavljenje, slaveći praznik koji su nazvali Pasha.

Pošto je i sam faraon izgubio svog prvenca, naredio je Mojsiju i svim Izraelcima da napuste Egipat. Narod se odmah spremio za odlazak. Ali faraon se predomislio. Krenuo je u poteru za njima s mnogim ratnicima i bojnim kolima. Izgledalo je kao da su se Izraelci našli u klopci na obali Crvenog mora. Jehova je razdvojio Crveno more i omogućio Izraelcima da prođu preko suvog morskog dna, između zidova od vode. Kad su Egipćani pojurili za njima, Bog je pustio da se voda obruši na njih i tako su se faraon i njegova vojska udavili.

Kasnije kada su se Izraelci ulogorili kod gore Sinaj Jehova je sklopio savez s njima. Koristeći Mojsija kao posrednika, Bog je Izraelcima dao zakone koji su im pružali vođstvo i zaštitu na praktično svim područjima života. Dokle god bi Izraelci bili verni Jehovi i prihvatali ga kao svog vladara on bi bio s njima, a oni bi kao narod bili blagoslov za druge.

Međutim, većina Izraelaca nije imala dovoljno vere u Jehovu. Zato je on odlučio da 40 godina lutaju po pustinji. Zatim je Mojsije postavio jednog čestitog čoveka koji se zvao Isus Navin da bude vođa posle njega. Sada su Izraelci bili spremni da uđu u zemlju koju je Bog obećao Avrahamu.

(Na temelju Izlaska, Levitske, Brojeva, Ponovljenih zakona, Psalma 136:10-15 i Dela apostolskih 7:17-36.)