Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 14. DEO

Bog govori preko svojih proroka

Bog govori preko svojih proroka

Jehova šalje proroke da narodu prenesu poruke o njegovim osudama, o ispravnom načinu obožavanja i o nadi u dolazak Mesije

U VREME kraljeva u Izraelu i Judi pojavila se jedna posebna grupa ljudi, a to su bili proroci. Ti ljudi, koji su prenosili Božje objave, imali su izvanrednu veru i hrabrost. Osmotrimo četiri važne teme o kojima su govorili Božji proroci.

1. Uništenje Jerusalima. Božji proroci, posebno Isaija i Jeremija, dosta unapred su upozoravali da će Jerusalim biti uništen i napušten. Služeći se živopisnim jezikom, oni su otkrili zašto je taj grad navukao na sebe Božji gnev. Stanovnici Jerusalima su tvrdili da služe Jehovi, ali su njihova dela govorila drugačije, jer su bili iskvareni i nasilni i klanjali su se lažnim bogovima (2. Kraljevima 21:10-15; Isaija 3:1-8, 16-26; Jeremija 2:1–3:13).

2. Obnova ispravnog načina obožavanja Jehove. Božji narod će biti oslobođen posle 70 godina provedenih u izgnanstvu u Vavilonu. Oni će se vratiti u opustošenu domovinu i ponovo izgraditi Jehovi hram u Jerusalimu (Jeremija 46:27; Amos 9:13-15). Isaija je oko 200 godina unapred prorekao da će osvajač, koji će se zvati Kir, poraziti Vavilon i dozvoliti Božjem narodu da obnovi ispravan način obožavanja. Isaija je čak naveo neke detalje Kirove neobične strategije osvajanja grada (Isaija 44:24–45:3).

3. Dolazak Mesije i njegov život. Mesija će se roditi u Vitlejemu (Mihej 5:2). Biće ponizan i ući će u Jerusalim jašući na magaretu (Zaharija 9:9). Iako će biti blag i dobar, neće biti omiljen i mnogi ga neće prihvatiti kao Mesiju (Isaija 42:1-3; 53:1, 3). Umreće mučeničkom smrću. Da li će to biti kraj njegovog postojanja? Ne, jer je trebalo da njegova žrtva mnogima omogući oproštenje greha (Isaija 53:4, 5, 9-12). To se moglo postići jedino njegovim uskrsenjem.

4. Mesijanska vladavina nad zemljom. Nesavršeni ljudi nisu sposobni da upravljaju sobom, a još manje da ostvare mir na zemlji, ali Mesijanski Kralj će biti nazvan Knez Mira (Isaija 9:6, 7; Jeremija 10:23). Pod njegovom vlašću svi ljudi će živeti u miru jedni s drugima i čak neće morati da se plaše ni životinja (Isaija 11:3-7). Više neće biti bolesti (Isaija 33:24). Čak će i smrt zauvek nestati (Isaija 25:8). Tokom Mesijine vladavine ljudi koji su umrli biće uskrsnuti i živeće na zemlji (Danilo 12:13).

(Na temelju Isaije, Jeremije, Danila, Amosa, Miheja i Zaharije.)