Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 102. POGLAVLJE

Isusov ulazak u Jerusalim na magaretu

Isusov ulazak u Jerusalim na magaretu

MATEJ 21:1-11, 14-17; MARKO 11:1-11; LUKA 19:29-44; JOVAN 12:12-19

  • ISUSOV TRIJUMFALNI ULAZAK U JERUSALIM

  • PROROČANSTVO O UNIŠTENJU JERUSALIMA

Sledećeg dana, u nedelju 9. nisana, Isus je sa učenicima otišao iz Vitanije i uputio se prema Jerusalimu. Dok su se približavali Vitfagi, koja se nalazila na Maslinskoj gori, Isus je dvojici učenika rekao:

„Pođite u selo koje vidite pred sobom. Odmah ćete naći privezanu magaricu i uz nju magare. Odvežite ih i dovedite k meni. I ako vam neko nešto kaže, recite: ’Gospodu trebaju.‘ I odmah će ih pustiti“ (Matej 21:2, 3).

Ti učenici tada nisu shvatili da je to što im je Isus rekao ispunjenje jednog Zaharijinog proročanstva. Međutim, kasnije jesu. Taj prorok je rekao da će Božji obećani Kralj ući u Jerusalim ’ponizno i jašući na magarcu, na magaretu, mladunčetu magarice‘ (Zaharija 9:9).

Kada su učenici došli u Vitfagu i uzeli magaricu i njeno magare, oni koju su to videli upitali su: „Zašto odvezujete magare?“ (Marko 11:5). Ali su im to dopustili kada su čuli da je za Gospoda, Isusa. Učenici su položili svoje gornje haljine na magaricu i njeno magare, a Isus je seo na magare.

Dok je Isus jahao prema Jerusalimu, okupilo se veliko mnoštvo. Mnogi su stavljali svoje haljine na put. Drugi su „uzeli zelene grane koje su nasekli u poljima“ i prostirali ih pred njim. Uzvikivali su: „Spasi ga, molimo te! Blagoslovljen onaj koji dolazi u Jehovino ime! Blagoslovljeno kraljevstvo našeg oca Davida koje dolazi“ (Marko 11:8-10). Fariseje je to mnogo uznemirilo. Zato su rekli Isusu: „Učitelju, prekori svoje učenike.“ Isus im je na to rekao: „Kažem vam, ako oni ućute, kamenje će vikati“ (Luka 19:39, 40).

Kada je ugledao Jerusalim, zavapio je: „Da si barem u ovaj dan spoznao šta ti je potrebno da bi imao mir! Ali sada je to skriveno od tvojih očiju.“ Jerusalim će snositi posledice svoje neposlušnosti. Isus je to prorekao: „Tvoji neprijatelji podići [će] oko tebe ogradu od zašiljenih kolaca i opkoliće te i pritisnuće te sa svih strana. I sravniće sa zemljom tebe i tvoju decu u tebi. Neće ostaviti u tebi ni kamen na kamenu“ (Luka 19:42-44). Kao što je Isus i prorekao, Jerusalim je uništen 70. n. e.

Nakon što je Isus ušao u Jerusalim, „ceo grad se uskomešao i govorio: ’Ko je ovo?‘“ A narod je odgovarao: „To je prorok Isus, iz Nazareta u Galileji!“ (Matej 21:10, 11). Oni koji su videli kako je Isus uskrsnuo Lazara, govorili su drugima o tom čudu. Zato su se fariseji žalili kako ništa ne postižu, pa su rekli jedni drugima: „Svet je otišao za njim“ (Jovan 12:18, 19).

Kao što je to bio njegov običaj kada je dolazio u Jerusalim, Isus je otišao u hram da poučava narod. Tamo je lečio slepe i hrome. Kada su sveštenički glavari i pismoznalci videli šta on čini i kada su čuli prisutne dečake kako viču: „Spasi, molimo te, Sina Davidovog!“, veoma su se razljutili. Zato su ga upitali: „Čuješ li šta ovi govore?“ On im je odgovorio: „Zar nikada niste čitali: ’Iz usta male dece i odojčadi pribavio si sebi hvalu‘?“ (Matej 21:15, 16).

Isus je još malo posmatrao šta se dešavalo u hramu, ali pošto je padalo veče, morao je da ode sa svojim učenicima. Pre nego što je počeo 10. nisan, otišao je u Vitaniju i tamo ostao to veče.