Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 139. POGLAVLJE

Isus će ispuniti Božju volju i uspostaviti Raj

Isus će ispuniti Božju volju i uspostaviti Raj

1. KORINĆANIMA 15:24-28

  • NADA ZA OVCE I JARCE

  • MNOGI ĆE UŽIVATI U RAJU NA ZEMLJI

  • ISUS JE PUT, ISTINA I ŽIVOT

Ubrzo nakon krštenja, Isus se suočio s neprijateljem koji je bio odlučan da ga zaustavi i pre nego što započne svoju službu. Bio je to Ðavo, koji je stalno pokušavao da ga iskuša. Kasnije je Isus za njega rekao: „Dolazi vladar sveta. On nema vlasti nada mnom“ (Jovan 14:30).

Apostol Jovan je u viziji video šta će se desiti s ’velikim zmajem, prazmijom, koji se zove Ðavo i Satana‘. Taj zli neprijatelj svih ljudi biće zbačen s neba i biće „veoma gnevan, znajući da ima malo vremena“ (Otkrivenje 12:9, 12). Hrišćani imaju svaki razlog da veruju da se to „malo vremena“ odnosi na sadašnje vreme i da će uskoro taj ’zmaj, prazmija‘ biti bačen u bezdan. Narednih 1 000 godina, dok Isus bude vladao Božjim Kraljevstvom, Ðavo neće imati nikakvog uticaja (Otkrivenje 20:1, 2).

Šta će se tokom tog perioda dogoditi s našim domom, našom planetom? Ko će živeti na njoj i u kakvim uslovima? Isus je pružio odgovore na ta pitanja. U svojoj priči o ovcama i jarcima, pokazao je kakva budućnost čeka ovce, to jest pravedne ljude koji sarađuju s njim i čine dobro njegovoj braći. Takođe je jasno rekao šta čeka one koji čine suprotno i nalik su jarcima: „Ovi će otići u večnu smrt, a pravednici [ovce] u večni život“ (Matej 25:46).

To nam pomaže da razumemo šta su značile reči koje je Isus uputio zločincu pored sebe. Isus mu nije pružio istu nadu kao i svojim vernim apostolima, naime, da će biti s njim u nebeskom  Kraljevstvu. Umesto toga, tom zločincu koji se pokajao za svoja dela obećao je: „Zaista, kažem ti danas, bićeš sa mnom u raju“ (Luka 23:43). Taj čovek je dobio nadu u život u prelepom Raju na zemlji. Isto tako, oni koji danas pokažu da su poput ovaca i koji budu dobili „večni život“ takođe će biti u tom Raju.

To je u skladu s onim što je apostol Jovan pisao o uslovima koji će vladati na zemlji. On je rekao: „Evo Božjeg šatora među ljudima! Bog će prebivati među njima i oni će biti njegov narod i sam Bog biće s njima. On će obrisati svaku suzu s njihovih očiju i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti. Nestalo je ono što je nekad bilo“ (Otkrivenje 21:3, 4).

Da bi taj zločinac bio u Raju, moraće da bude uskrsnut. I neće biti jedini! Isus je jasno rekao: „Dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti njegov glas i izaći će — oni koji su činili dobro u uskrsenje života, a oni koji su činili zlo u uskrsenje osude“ (Jovan 5:28, 29).

Šta će biti s vernim apostolima i određenim brojem osoba koje će biti sa Isusom na nebu? Biblija kaže da će biti „Božji i Hristovi sveštenici i vladaće kao kraljevi s Hristom hiljadu godina“ (Otkrivenje 20:6). Oni koji će vladati s Hristom biće muškarci i žene koji su živeli na zemlji. Dakle, sigurno će biti samilosni i puni razumevanja prema svojim podanicima (Otkrivenje 5:10).

Isus će primeniti vrednost svoje žrtve na ljude i oslobodiće ih posledica nasleđenog greha. On i njegovi suvladari pomagaće ljudima da dostignu savršenstvo. Tada će ljudi uživati u životu koji je Bog prvobitno zamislio kada je Adamu i Evi rekao da napune zemlju svojim potomstvom. Više neće biti ni smrti zbog Adamovog greha.

Dakle, Isus će u potpunosti ispuniti Jehovinu volju. Na kraju svoje Hiljadugodišnje vladavine, on će predati Kraljevstvo i savršeno čovečanstvo svom Ocu. O tom predivnom trenutku Isusove poniznosti, apostol Pavle je napisao: „Kad mu sve bude podloženo, tada će se i sam Sin podložiti onome koji mu je sve podložio, da Bog bude sve svima“ (1. Korinćanima 15:28).

Jasno je koliko je važna Isusova uloga u ispunjavanju Božje volje. Dok se ona bude večno vršila, biće u potpunosti jasno koliko su istinite Isusove reči: „Ja sam put i istina i život“ (Jovan 14:6).