Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 67. POGLAVLJE

„Nikada niko nije tako govorio“

„Nikada niko nije tako govorio“

JOVAN 7:32-52

  • STRAŽARI POSLATI DA UHAPSE ISUSA

  • NIKODIM BRANI ISUSA

Dok je Isus bio u Jerusalimu za Praznik senica, „mnogi iz naroda poverovali su u njega“. To ga je veoma obradovalo, ali ne i verske vođe. Oni su poslali stražare da ga uhapse (Jovan 7:31, 32). Ali Isus se nije krio.

I dalje je javno poučavao u Jerusalimu, govoreći: „Još sam malo vremena s vama, a onda ću otići k onome koji me je poslao. Tražićete me, ali me nećete naći, i tamo gde sam ja, vi ne možete doći“ (Jovan 7:33, 34). Judejci nisu razumeli ove reči, pa su među sobom govorili: „Kuda ovaj namerava da ode, a da ga mi nećemo naći? Zar namerava da pođe Judejcima rasejanim među Grcima i da poučava Grke? Šta znači to što si rekao: ’Tražićete me, ali me nećete naći, i tamo gde sam ja, vi ne možete doći‘?“ (Jovan 7:35, 36). Isus je u stvari govorio o tome da će umreti i posle uskrsenja otići na nebo, a tamo ga njegovi neprijatelji ne mogu naći.

Tokom praznika u Jerusalimu, jedan sveštenik je svakog jutra uzimao vodu iz jezerceta Siloama i izlivao je u podnožje hramskog oltara. Sedmog dana praznika, Isus je povikao: „Ako je neko žedan, neka dođe k meni i pije! Ko bude verovao u mene, kao što je rečeno u Pismu, ’iz njegove nutrine poteći će reke žive vode‘“ (Jovan 7:37, 38). Ovim rečima je verovatno podsetio prisutne na običaj izlivanja vode iz Siloama.

Takođe je ukazivao na ono što će se desiti kada njegovi učenici budu pomazani svetim duhom i pozvani da u budućnosti dobiju život na nebu. To pomazanje će se odigrati nakon Isusove smrti. Od  Pentekosta naredne godine, vode koje daju život poteći će kada pomazani učenici počnu da dele istinu s drugima.

Neki su na to rekli: „Ovo je zaista Prorok.“ Time su očigledno ukazivali na proroka za kog je rečeno da će biti veći od Mojsija. Drugi su govorili: „To je Hrist.“ Ali su neki prigovarali: „Zar Hrist dolazi iz Galileje? Zar Pismo ne kaže da Hrist dolazi iz Davidovog potomstva i iz Vitlejema, sela odakle je bio David?“ (Jovan 7:40-42).

Tako je narod bio podeljen. Iako su neki želeli da se Isus uhapsi, niko nije digao ruku na njega. Kada su se stražari vratili bez Isusa, sveštenički glavari i fariseji su ih upitali: „Zašto ga niste doveli?“ Stražari su odgovorili: „Nikada niko nije tako govorio.“ Tada su se verske vođe razljutile i počele da ih ismevaju: „Zar ste i vi zavedeni? Da li je iko od poglavara ili od fariseja poverovao u njega? Ali taj narod koji ne poznaje Zakon proklet je“ (Jovan 7:45-49).

Tada je Nikodim, farisej i član Sinedriona, progovorio u Isusovu odbranu. Oko dve i po godine ranije, on je noću bio kod Isusa i izrazio veru u njega. Sada je rekao: „Zar naš zakon sudi čoveku ako ga najpre ne sasluša i ne sazna šta čini?“ Oni su na to prigovorili: „Zar si i ti iz Galileje? Istraži pa ćeš videti da nikakav prorok neće doći iz Galileje!“ (Jovan 7:51, 52).

U Božjoj Reči se ne kaže direktno da će neki prorok doći iz Galileje. Pa ipak, u njoj ima naznaka da Hrist dolazi odande. Na primer, u njoj stoji proročanstvo da će se ’u Galileji neznabožačkoj videti velika svetlost‘ (Isaija 9:1, 2; Matej 4:13-17). Pored toga, kao što je prorečeno, Isus se rodio u Vitlejemu i potiče iz Davidove loze. Moguće je da su fariseji to znali, ali ipak su očigledno oni bili odgovorni što su u narodu postojale mnoge zablude o Isusu.