Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 22. POGLAVLJE

Došlo je vreme da postanu ribari ljudi

Došlo je vreme da postanu ribari ljudi

MATEJ 4:13-22; MARKO 1:16-20; LUKA 5:1-11

  • ISUS POZIVA UČENIKE DA GA STALNO SLEDE

  • UČENICI POSTAJU RIBARI LJUDI

Nakon što su Nazarećani pokušali da ubiju Isusa, on je otišao u Kapernaum, grad nadomak Galilejskog mora, koje je bilo poznato i kao „Genezaretsko jezero“ (Luka 5:1). Time se ispunilo proročanstvo iz Isaijine knjige da će Galilejci koji žive pored mora videti veliko svetlo (Isaija 9:1, 2).

Isus je nastavio da u Galileji objavljuje da se „približilo nebesko kraljevstvo“ (Matej 4:17). Tamo je pronašao svoja četiri učenika, koji su ranije putovali s njim, ali su se nakon povratka iz Judeje vratili svom zanatu — ribolovu (Jovan 1:35-42). Međutim, sada je došlo vreme da ga stalno prate kako bi ih on poučavao da nastave njegovu službu nakon njega.

Dok je išao obalom Galilejskog mora, zapazio je Simona Petra, njegovog brata Andriju i još neke kako peru svoje ribarske mreže. Prišao im je, ušao kod Petra u čamac i zamolio ga da isplovi. Kada su malo otplovili, Isus je seo i ljude okupljene na obali počeo da poučava o Kraljevstvu.

Nakon toga je rekao Petru: „Otplovi tamo gde je duboko, pa bacite svoje mreže i lovite.“ Petar mu je na to rekao: „Učitelju, celu noć smo se mučili i ništa nismo ulovili, ali kad ti tako kažeš, baciću mreže“ (Luka 5:4, 5).

Tako su oni spustili mreže u more i ulovili toliko ribe da su mreže počele da im se kidaju! Zato su pozvali ribare iz obližnjeg čamca da dođu i pomognu im. Ubrzo su oba čamca bila puna ribe i počela da tonu. Kada je to video, Petar je pao ničice pred Isusa i rekao: „Gospode, idi od mene jer sam grešan čovek.“ Isus mu je na to rekao: „Ne boj se! Od sada ćeš loviti ljude“ (Luka 5:8, 10).

Zatim se obratio Petru i Andriji: „Pođite za mnom, i učiniću vas ribarima ljudi“ (Matej 4:19). Takođe je pozvao još dva ribara, Jakova i Jovana, Zevedejeve sinove. Svi su se odmah odazvali. Tako su ova četvorica ribara napustili svoj posao i postali prvi Isusovi učenici koji će ga stalno slediti.