Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 32. POGLAVLJE

Šta se smelo raditi na sabat?

Šta se smelo raditi na sabat?

MATEJ 12:9-14; MARKO 3:1-6; LUKA 6:6-11

  • IZLEČENJE ČOVEKA SA USAHLOM RUKOM

Ponovo je bio sabat, i Isus se ponovo nalazio u jednoj sinagogi, verovatno u Galileji. Tamo je bio jedan čovek sa usahlom desnom rukom (Luka 6:6). Pismoznalci i fariseji su pomno motrili na Isusa. Zašto? Pokazali su šta ih zapravo zanima, kada su ga upitali: „Da li se sme lečiti na sabat?“ (Matej 12:10).

Judejske verske vođe su smatrale da je na sabat dozvoljeno lečenje samo ako je život u opasnosti. Zbog toga, ono nije bilo dozvoljeno kada nekom nije bio ugrožen život, kao kod preloma kostiju ili uganuća. Jasno je da pismoznalci i fariseji nisu ispitivali Isusa zato što su bili iskreno zabrinuti za ovog ubogog čoveka. Oni su zapravo tražili nešto na osnovu čega bi mogli optužiti Isusa.

Međutim, on je video njihovo pogrešno razmišljanje — ekstremno i nebiblijsko gledište o tome šta spada u kršenje sabata (Izlazak 20:8-10). Ranije je već bio kritikovan zbog toga što je činio dobra dela na sabat. Sada je ponovo učinio nešto zbog čega će izazvati gnev svojih protivnika. Naime, pozvao je čoveka sa usahlom rukom, rekavši: „Stani na sredinu“ (Marko 3:3).

Zatim se obratio pismoznalcima i farisejima: „Ako bi nekome od vas jedina ovca koju ima na sabat upala u jamu, ko je od vas ne bi dohvatio i izvadio?“ (Matej 12:11). Na ovci se moglo zaraditi i zato je ne bi ostavili u jami do sledećeg dana, jer bi mogla uginuti i tako bi pretrpeli novčani gubitak. Pored toga, u Pismu stoji: „Pravednik se brine za dušu životinje svoje“ (Poslovice 12:10).

Zatim je Isus izneo logičnu paralelu: „Koliko je čovek vredniji od ovce! Dakle, na sabat se sme činiti dobro“ (Matej 12:12). Prema tome, Isus nije kršio sabat kada je nekog izlečio. Verske vođe nisu mogle da opovrgnu ovako smisaono i samilosno objašnjenje i zato su ostale neme.

Isus se zgrozio i veoma ražalostio zbog njihovog pogrešnog razmišljanja. Tada je pogledao oko sebe i bolesnom čoveku rekao: „Ispruži ruku“ (Matej 12:13). Čovek je ispružio ruku i ona je postala zdrava. Zbog toga je on bio presrećan, ali kako su na ovaj događaj reagovali Isusovi protivnici?

Umesto da su se radovali što je čoveku sada ruka zdrava, fariseji su otišli i „sa Irodovim pristalicama odmah počeli da se dogovaraju kako da ga [Isusa] pogube“ (Marko 3:6). Ovoj političkoj stranci su verovatno pripadali i članovi jedne verske grupe, takozvani sadukeji. Oni i fariseji obično nisu bili u dobrim odnosima, ali ovog puta su se udružili protiv Isusa.